Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Willem Gerardus Jansen


Geboren: 27-1-1889 te Utrecht
Wonende: Visstraat 11rood (Dordrecht)
Functie: plaatselijk-directeur der N.V. Algemene Transport Onderneming (A.T.O.)
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (N.V. A.T.O.-van Gend en Loos te Utrecht; Dordrecht 4 Augustus 1948) Hiermede nemen wij de vrijheid Uw aandacht te verzoeken voor Willem Gerardus JANSEN, wonende te Dordrecht, Vischstraat 11 rd, van onze ondenreming te Dordrecht, geboren 27 Januari 1889, en sedert 1 Maart 1905 in dienst van ons bedrijf. Betrokkene heeft zich in de dienst doen kennen als een toegewijd en betrouwbaar medewerker, iets dat, gezien de aard van ons bedrijf, steeds op hooge prijs wordt gesteld. Gemakshalve laten wij hieronder een uittreksel van zijn stamboek volgen, t.w.
W.G. Jansen kwam op 1 Maart 1905 in dienst als employé te Utrecht; in 1929 werd hij agent te Gorcum; in 1940 agent te Apeldoorn en in 1945 plaatselijk directeur te Dordrecht.
Wij zullen het op rpijs stellen, indien hij Uwerzijds zou kunnen worden voorgedragen voor de Gouden Eeremedaille in de orde van Oranje Nassau. Aangezien het onze bedoeling is bij een gunstige beschikking op ons bovenomschreven verzoek dit feit in een feestelijke bijeenkomst te vieren, zouden wij de decoratie gaarne zelf uitreiken. In verband met de te treffen voorbereiding in dat opzicht verzoeken wij U ons Uw beslissing zoo mogelijk 14 dagen van te voren kenbaar te willen maken. Wij eindigen met U onze dank te betuigen voor Uw medewerking. Met verschuldigde hoogachting, N.V. A.T.O. Van Gend & Loos (get.) H. van Wessem.
- (Dordrecht 30 Augustus 1948) Onder terugzending van het schrijven van de Directie der N.V. Ato/Van Gend & Loos, gevestigd te Utrecht, dd. 4 dezer, Secr 6239/KTE/DW/0010, mij in handen gesteld bij Uw apostille dd 12 dezer, no. 1936, kabinet, heb ik de eer UEdelachtbare het volgende te berichten:
JANSEN, Willem Gerardus, geboren te Utrecht 27.1.1889, thans wonende te Dordrecht, Visstraat 11 a rd, werd in het bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven op 15.12.1945, komende van Apeldoorn.
Bij mijn administratie is niets ten nadele van voornoemde persoon bekend, terwijl bij informatie ter Griffie der Arr. Rechtbank te Utrecht is gebleken, dat betrokkene geen strafvonnissen te zijnen laste heeft. Aangezien genoemde persoon gedurende de bezetting te Apeldoorn woonachtig was, zijn door mij bij de Politie aldaar inlichtingen ingewonnen, waaruit in gebleken, dat hij op politiek gebied als volkomen betrouwbaar werd aangemerkt.
Blijkens de inhoud van bijgaand verzoek is het de bedoeling om JANSEN voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding naar aanleiding van diens langdurig dienstverband (43 jaren). Aangezien mij geen feiten of omstandigheden bekend zijn geworden, welke daartegen een bezwaar zoude kunnen vormen, moge ik U adviseren daartoe wel Uw medewerking te willen verlenen. De Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 4 September 1948) Het moge mij zijn geoorloofd voor de volgende aangelegenheid Uwe aandacht te vregen. De Directie van de N.V. Ato - van Gend en Loos, te Utrecht heeft zich tot mij gewend met het verzoek te willen bevorderen, dat aan haar employé Willem Gerardus Janse, wonende te Dordrecht Visstraat 11 rood, geboren te Utrecht 27 Januari 1889 en sedert 1 Maart 1905 in dienst van haar bedrijf, een Koninklijke onderscheiding wegens langdurig dienstverband worde toegekend. Ik verleen daartoe gaarne mijn medewerking.
De heer Jansen is steeds een plichtsgetrouw employé geweest. op 1 Maart 1905 trad hij als employé in dienst te Utrecht; in 1929 werd hij agent te Gorcum; in 1940 agent te Apeldoorn en in 1945 plaatselijk Directeur te Dordrecht.
Bij de politieadministratie is niets ten nadele van de heer Jansen gebleken. Bij de Griffie staat geen enkel strafvonnis te zijnen laste ingeschreven. Uit inlichtingen, te Apeldoorn ingewonnen, is gebleken, dat hij op politiek gebied als volkomen betrouwbaar kan worden aangemerkt. De positie van de heer Jansen brengt m.i. met zich, dat hij, voor het geval tot toekenning van een Koninklijke onderscheiding wordt besloten, voor ontvangst van de Gouden Eremedaille in de orde van Oranje Nassau verdient in aanmerking te komen.
De Directie der Vennootschap te Utrecht zou zich gaarne met de uitreiking der onderscheiding willen belasten. Zij verzoekt enige tijd van te voren van de toekenning der onderscheiding op de hoogte te worden gebracht. Ik heb de eer U Hoogedelgestrenge in overweging te geven deze toekenning te willen bevorderen. De Burgemeester van Dordrecht (get.) H.J. van Dooremalen, l.B.
- (Dordrecht 4 September 1948; aan N.V. A.T.O.-van Gend en Loos te Utrecht) Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven hebb ik de eer Uwe Directie mede te delen, dat ik, na ingesteld onderzoek, aan de heer Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland in overweging heb gegeven, de heer W.G. Jansen voor toekenning van de door U genoemde Koninklijke Onderscheiding voor te dragen.
Ik heb daaraan de mededeling toegevoegd, dat Uwe Directie zich gaarne met de uitreiking der onderscheiding zou willen belasten en op prijs zou stellen enige tijd van te voren van de toekenning der onderscheiding op de hoogte te worden gebracht. De Burgemeester van Dordrecht (get.) H.J. van Dooremalen, l.B.
- (Dordrecht 27 September 1948; aan N.V. A.T.O.-van Gend en Loos te Utrecht) Ten gevolge op mijn schrijven van 4 September j.l. nr. 1936 kabinet heb ik de eer U te beirchten, dat ik van de heer Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland de mededeling ontving, dat de voordracht van de heer Jansen thans nog niet aan de ter zake van de toekenning van Koninklijke onderscheidingen gestelde eisen voldoet. De Commissaris geeft in overweging de aanbeveling in de loop van het volgend jaar te herhalen. Zijn Hoogedelgestrenge schrijft, dat het bij eventueele herinzending van het verzoek op prijs zal worden gesteld, indien daaraan nog wordt toegevoegd, hoeveel man personeel de heer Jansen alsdan onder zijn leiding heeft en hoeveel zijn salaris bedraagt.
Wanneer Uwe Directie met die herinnering van de voordracht accoord gaat, mag ik t.z.t. de nader gevraagde gegevens wel van U tegemoet zien. De Burgemeester van Dordrecht (get.) H.J. van Dooremalen, l.B.
- (Algemeene Transport Onderneming (A.T.O.), vrachtautodiensten der Nederl. Spoorwegen / N.V. Expeditie Onderneming van Gend & Loos, factorijen der Nederlandsche Spoorwegen; Utrecht 25 Januari 1949) Onder verwijzing naar Uw hierbovenvermeld schrijven nemen wij de vrijheid, wellicht ten overvloede, Uw aandacht te bestigen op de omstandigheid, dat in de nieuwe richtlijnen voor het toekennen van Koninklijke Onderscheidingen het leeftijdscriterium is komen te vervallen. In verband hiermede zullen wij het op prijs stellen, indien dit feit U aanleiding zou geven onze voordracht opnieuw in behandeling te nemen. te Uwer informatie tekenen wij hierbij aan, dat de heer W.G. Jansen 47 man personeel onder zijn salaris f 370 per maand bedraagt. Met verschuldigde hoogachting, N.V. A.T.O. Van Gend & Loos.
- (Dordrecht 28 Januari 1949; aan Commissaris der Koningin) Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven van de heer Chef van Uw kabinet heb ik de eer opnieuw de aandacht van U Hoogedelgestrenge te verzoeken voor de toekenning van een Koninklijke onderscheiding aan de heer Willem Gerardus Jansen, plaatselijk directeur van de N.V. Ato-van Gend en Loos, alhier. Aangezien de heer Jansen op 1 Maart 1905 reeds als  employé in dienst trad van deze naamloze vennootschap, wordt naar mijn mening geheel voldaan aan het bepaalde in punt 10 der 'Richtlijnen voor de toekenning van Koninklijke Onderscheiding', dat 40 onafgebroken dienstjaren bij dezelfde werkgever als eis stelt.
Ik moge hieraan toevoegen, dat de heer Jansen 47 man personeel onder zijn leiding heeft en dat zijn salaris f 370 per maand bedraagt.
Onder verwijzing overigens naar mijn schrijven van 4 September 1948, 1936 Kabinet, heb ik de eer U Hoogedelgestrenge opnieuw in overweging te geven, de toekenning van de Gouden Eremedaille in de Orde van Oranje Nassau aan de heer Jansen voornoemd te willen bevorderen. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2287 (over 1948))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.