Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

ir. Pieter Anthony Jellema


Geboren: 25-9-1896 te Ambarawa
Wonende: Singel 187 (Dordrecht)
Functie: directeur van de M.T.S.
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- ('s-Gravenhage 23 Juli 1949) Aangezien het in mijn voornemen ligt de Directeur van de Middelbaar Technische School te Dordrecht, ir. P.A. Jellema, bij Hare Majesteit de Koningin voor een Koninklijke Onderscheiding voor te dragen, moge ik U verzoeken mij de ambtsberichten ten aanzien van betrokkene, kan het zijn spoedig, te doen toekomen. De Minister van Oorlog.
- (Dordrecht 3 Augustus 1949) Onder terugzending van de missive van de Heer Commissaris der Koningin in deze provincie dd 27-7-1949, No. 1891 G, met bijgevoegd schrijven van het Ministerie van Oorlog dd 23-7-1949, Geheim P 152, mij in handen gesteld bij Uw apostille dd 28-7-1949 No. 2000 kabinet, heb ik de eer UEdelachtbare het volgende te berichten:
Ir. Pieter Anthony Jellema, geboren te Ambarawa, 25-9-1896, wonende alhier, Singel 187, Directeur der Middelbaar Technische School, werd op 10.2.1948 in het bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven, komende van 's Gravenhage, in welke gemeente hij op 25-9-1936 werd ingeschreven, komende van Bloemendaal, na aldaar op 3-8-1946 in het bevolkingsregister te zijn opgenomen, komende van Ned.- Indië.
Bij de politieadministratie is niets ten nadele van voornoemde persoon bekend. Bij onderzoek aan de 2e Afdeling van het Departement van Justitie bleek, dat aldaar geen strafvonnissen ten name van de Heer JELLEMA staan ingeschreven. Volgens bekomen inlichtingen is de heer JELLEMA Officier in de orde van Oranje Nassau. De v/v Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 5 Augustus 1949) Met terugzending van de mij bij Uw bovenaangehaalde kantbrief toegezonden bijlage heb ik de eer U te berichten, dat mij geen redenen bekend zijn waarom aan de heer Jellema een onderscheiding zou moeten worden geweigerd.
Ir. Pieter Anthony Jellema, geboren 25 September 1896 te Ambarawa, werd, nadatr hij uit Indonesie in ons land was aangekomen, op 3 Augustus 1946 opgenomen in het bevolkingsregister der gemeente Bloemendaal. Op 25 September 1946 vertrok hij naar 's Gravenhage. Sedert 10 februari 1948 is de heer Jellema, die Directeur der Middelbaar Technische School alhier is, opgenomen in het bevolkingsregister dezer gemeente aan het adres Singel 187.
Bij de politieadministratie is niets ten nadele van de heer Jellema bekend. Bij onderzoek aan de 2e Afdeling van het Departement van Justitie is gebleken, dat aldaar geen strafvonnissen ten zijnen name staan ingeschreven. Wel meen ik te moeten opmerken, dat de heer Jellema reeds eerder is benoemd tot Officier in de orde van Oranje Nassau. De BURGEMEESTER van DORDRECHT (get.) Bleeker


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2288 (over 1949))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.