Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Teunis de Jong


Geboren: 20-10-1881 te Ridderkerk
Wonende: Mauritsstraat 5 (Dordrecht)
Functie: gepensionneerd adjudant-onderofficier der Militaire Administratie
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Ondersteuningsfonds van de Nationale Christen Onderofficieren Vereeniging (N.C.O.O.V.); 's-Gravenhage 5 Februari 1948) In Uw Gemeente is woonachtig de Heer T. DE JONG, gepensionneerd Adjudant-onderofficier der Militaire Administratie, thans wonende Mauritsstraat 5 (te Dordrecht). Sedert ruim 25 jaren is hij beheerder van het Ondersteuningsfonds van de Nationale Christen Onderofficieren Vereeniging (N.C.O.O.V.), welk fonds ten doel heeft geldelijke steun te verleenen aan de leden van deze Vereeniging ingeval van financiële moeilijkheden tengevolge van ziekte, invaliditeit, overlijden, e.d. Deze arbeid heeft de heer DE JONG gedurende al die jaren op zeer verdienstelijke wijze en geheel belangeloos verricht. De neutrale Onderofficierensvereniging "Ons Belang" heeft een soortgelijke instelling, genaamd "Het Sanatoriumfonds". De Secretaris van dit fonds was het vorig jaar ook 25 jaren als zodanig werkzaam en werd daarom benoemd tot Broeder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (K.B. van 10 September 1947, nr. 22).
Het zou ons ten zeerste verheugen als de werkzaamheden van menschlievende aard, welke gedurende een kwart eeuw door de heer DE JONG werden verricht, eveneens met een dergelijke onderscheiding zouden worden beloond.
Nu houdt onze Vereeniging (N.C.O.O.V.) ongeveer 1 Juni 1948 haar jaarlijkse Algemene Vergadering. Het zou het Hoofdbestuur een oorzaak van grote blijdschap zijn, indien de bedoelde onderscheiding op deze jaarvergadering aan de heer DE JONG zou kunnen worden uitgereikt.
Wij nemen de vrijheid in deze de bemiddeling van UEdelachtbare in te roepen, hopende, dat U deze zult willen verlenen. Mocht U echter van oordeel zijn, dat wij ter bereiking van het beoogde doel een andere weg dienen te bewandelen, dan zou het Hoofdbestuur zulks gaarne van U vernemen. Inmiddels verblijven wij met de meeste hoogachting. Namens het hoofdbestuur (get) H. van der Voort (secretaris), P. v.d. Meulen (voorzitter).
- (Dordrecht den 17 Februari 1948) Onder terugzending van het schrijven van het Hoofdbestuur van de Nationale Christen Onderofficieren Vereniging, gevestigd te 's Gravenhage, Weteringkade 107 dd 5 dezer, mij in handen gesteld bij Uw apostille dd 10 dezer, no. 1904 Kabinet, heb ik de eer UEdelachtbare het volgende te berichten:
Teunis de JONG, gepensionneerd Adjudant-onderofficier, geboren te Ridderkek 20.10.1881, wonende te Dordrecht, Mauritsstraat 5, werd op 21.10.1930 in het bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven, komende van Leiden. Bij mijn administratie noch in de kartotheek der P.R.A. alhier komt zijn naam voor, terwijl bij informatie ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam is gebleken, dat voornoemde persoon geen strafvonnissen te zijnen laste heeft. Bij onderzoek is gebleken, dat de JONG op maatschappelijk gebied alleszins gunstig bekend staat. De Garnizoenscommandant oordeelde eveneens gunstig over zijn gedrag tijdens zijn diensttijd.
Blijkens bijgaand schrijven heeft de JONG gedurende 25 jaren als beheerder van het ondersteuningsfonds van voornoemde vereniging deze werkzaamheden op verdienstelijke wijze en geheel belangeloos verricht, zodat het mij voorkomt, dat het Hoofdbestuur hierover niet nader behoeft te worden gehoord. Aangezien de Secretaris van het sanatoriumfonds der Onderofficierenvereniging "Ons Belang" met een Koninklijke onderscheiding is begiftigs, zoals in de bijlage dezes is vermeld, ter gelegenheid van diens 25-jarig jubileum, mene ik, dat aanleiding bestaat meergenoemde de JONG een soortgelijke onderscheiding deelachtig te doen worden, waarom ik U moge adviseren wel Uwe bemiddeling in deze te willen verlenen. De Commissaris der Politie.
- (Dordrecht 20 Februari 1948) Bij deze heb ik de eer Uhoogedelgestrenge te doen toekomen een afschrift van het aan mij gericht schrijven van het Hoofdbestuur der Nationale Christen Onderofficieren Vereniging (N.C.O.O.V.) dd 5 Februari 1948, naar de inhoud waarvan ik kortheidshalve moge verwijzen.
Naar aanleiding daarvan deel ik U nog mede, dat de Heer Teunis de Jong, gepensionneerd Adjudant Onderofficier, geboren te Ridderkerk op 20 Ocrober 1881, wonende te Dordrecht, Mauritsstraat 5, op 21 October 1930 in het bevolkingsregister alhier werd ingeschreven, komende van Leiden.
Bij de administratie van de Gemeentepolitie, noch in de kartotheek der P.R.A. alhier komt zijn naam voor.
Bij informatie ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam is gebleken, dat hij geen strafvonnissen te zijnen laste heeft. Op maatschappelijk gebied staat hij alleszins gunstig bekend. De Garnizoenscommandant oordeelde eveneens gunstig over zijn gedrag tijdens zijn diensttijd.
Daar de heer de Jong blijkbaar gedurende 25 jaren als beheerder van het Ondersteuningsfonds van voornoemde vereniging de aan de functie verbonden werkzaamheden op verdienstelijke wijze geheel belangeloos heeft verricht en, maar wordt medegedeeld. Ook de Secretaris van het Sanatoriumfonds der Neutrale Onderofficiersvereniging "Ons Belang" met een Koninklijke onderscheiding is begiftigd ter gelegenheid van diens 25-jarig jubileum, meen ik, dat er aanleiding bestaat de Heer de Jong een soortgelijke onderscheiding te doen deelachtig worden.
Ik verzoek U daarom beleefd de Heer T. de Jong voor een dergelijke onderscheiding te willen voordragen. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.
- ('s-Gravenhage 24 Maart 1948) Naar aanleiding van Uw brief van 20 Februari j.l., no. 1904 Kabinet, waarbij U met gunstig advies een brief van 5 Februari d.a.v. van het Hoofdbestuur der Nationale Christen Onderofficieren Vereniging (N.C.O.O.V.) toezond, die een verzoek behelsde om de beheerder van het Ondersteuningsfonds dezer Vereniging, de gepensionneerde-A.O.O.A. T. de Jong, voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking te brengen, bericht ik U, dat de Minister van Oorlog mij heeft medegedeeld, dat zijnerzijds het werk van de betrokkene als secretaris-penningmeester van dit Ondersteuningsfonds ten zeerste wordt gewaardeerd. 
De Minister voegde hieraan evenwel toe, dat de uitzonderlijke verdiensten van de secretaris van de Stichting "Het Sanatoriumfonds" die inderdaad bij Koninklijk besluit van 10 September 1947, no. 22, werd benoemd tot Broeder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, en op wiens geval in dit verband een beroep wordt gedaan, zonder dat de verdiensten van de Heer de Jong ook maar enigermate worden miskend, nochtans geacht moeten worden deze laatste aanzienlijk te overtreffen, zodat hij geen aanleiding heeft kunnen vinden de heer De Jong voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking te brengen. De Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid-Holland.
- (Dordrecht 30 Maart 1948; aan het N.C.O.O.V. te Den Haag) In Uw bovenaangehaald schrijven heb ik aanleiding gevonden aan de Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland te verzoeken de heer T. de Jong voor te dragen voor een Koninklijke ondescheiding.
Tot mijn spijt moet ik U mededelen van de Commissaris een schrijven te hebben ontvangen, waarin deze mij bericht, dat de Minister van Oorlog het werk van de heer de Jong als secretaris-penningmeester van het "Ondersteuningsfonds""weliswaar zeer waardeert, maar van menig is, dat de verdiensten van de secretaris van de Stichting "Het Sanatoriumfonds", die inderdaad werd benoemd tot Broeder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, en op wiens onderscheiding in dit verband door U een beroep wordt gedaan, moeten worden geacht de verdiensten van de heer de Jong - welke allerminst worden miskend - in aanzienlijke mate te overtreffen, weshalve de Minister geen aanleiding heeft kunnen vinden de heer de Jong voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking te brengen. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2287 (over 1948))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.