Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Johannes Kamberg


Geboren: 17-9-1883 te Dordrecht
Wonende: H.W. Mesdagstraat 38 (Dordrecht)
Functie: behanger-stoffeerder bij de Meubileringsinrichting C. de Wijs & Zoon (later firma A. Dekkers & Zoon)
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 16-9-1949)
Uitreiking: ca 30 september 1949

Aanmerkingen:
- (C. de Wijs, Singel 199, Dordrecht; Dordrecht 19 Maart 1949) Door dezen kom ik met een beleefd verzoek tot U. Ik heb namentlijk onder myn personeel iemand die 18 Maart 50 jaar aan de zaak verbonden is, een stoffeerder J. Kamberg, wonende W.H. Mesdagstraat No. 38. Nu is myn vraag of ik voor den persoon ook een Koninklijke Onderscheiding kan bekomen, daar ik dat voor hem zoo prettig zou vinden, temeer daar hy zoo eerlyk en plichtsgetrouw is geweest gedurende deze 50 jaar. Temeer daar ik laatst in de courant las dat een kleermaker dit ook had gekregen voor zyn 40-jarige diensttyd.
Mochten hieraan kosten verbonden zyn, zyn deze natuurlyk voor myn rekening. Hopende U my hierover inlichtingen kunnen geven, zoo zie ik met belangstelling uw antwoord hierop gaarne spoedig tegemoet, waarvoor by voorbaat myn dank, Met de meeste hoogachting, Ued. dw. dn, C. de Wijs.
- (Dordrecht 25 Maart 1949; Commissariaat van Politie) Onder terugzending van het verzoekschrift van de heer C. de WIJS, wonende te Dordrecht, Singel 199, mij in handen gesteld bij Uw apostille dd 21 dezer, No. 1975 kabinet, heb ik de eer uEdelachtbare het volgende te berichten:
Blijkens bekomen inlichtingen is KAMBERG, Johannes, geboren te Dordrecht 17.9.1883, wonende te Dordrecht H.W. Mesdagstraat 38 als behanger-stoffeerder op 18 Maart 1899 in dienst getreden bij de Meubileringsinrichting C. de Wijs & Zoon, gevestigd te Dordrecht, welke firma in october 1948 is overgenomen door de firma A. DEKKERS & Zoon. De heer C. de WIJS is bij laatstgenoemde firma financieel geinteresseerd gebleven.
Aangezien KAMBERG bij de overname mede is overgegaan naar de firma DEKKERS en de heer de WIJS hierbij van KAMBERG als een voortgezet dienstverband beschouwd en is het 50-jarig jubileum van eerstgenoemde dan ook op 18 Maart j.l. gevierd.
KAMBERG wrodt door zijn werkgever geroemd als een eerlijk en plichtsgetrouw werknemer, waarom de heer de WIJS gaarne zou zien, dat aan eerstgenoemde alsnog een Koninklijke Onderscheiding zou worden toegekend. Zijn weekloon bedraagt thand f 45. Bij onderzoek is gebleken, dat betrokkene in maatschappelijk opzicht alleszins gunstig bekend staat, terwijl in politiek opzicht eveneens niets te zijnen nadele is gebleken. Mij zijn dan ook geen feiten of omstandigheden bekend geworden, welke een bezwaar zouden kunnen vormen tegen de verlening van een Koninklijke Onderscheiding. De v/v Commissaris van Politie.

- (Dordrecht 29 Maart 1949; aan de Commissaris der Koningin) Hierbij heb ik de eer de aandacht van U Hoogedelgestrenge te verzoeken voor de volgende aangelegenheid. Op 18 Maart j.l. mocht de heer Johannes Kamberg, geboren te Dordrecht 17 September 1883 en wonende alhier H.W. mesdagstraat 38 de dag herdenken, waarop hij 50 jaar geleden als behanger-stoffeerder in dienst trad bij de meibileringsinrichting C. de Wijs & Zoon, gevestigd te Dordrecht. De zaak van laatstgenoemde werd in October 1948 overgenomen door de firma A. Dekkers & Zoon, alhier. De heer C. de Wijs is bij de onderneming financieel geinteresseerd gebleven. De heer kamberg is anar de firma Dekkers overgegaan. De heren de Wijs en Dekkers beschouwen de overgang van Kamberg van de eene firma naar de andere firma als een voortzetting van het dienstverband, zulks te gereder, omdat de heer de Wijs in de onderneming financieel blijft betrokken. M.i. is voor deze gedachtengang veel te zeggen.
Kamberg wordt door zijn werkgever geroemd als een eerlijk en plichtsgetrouw werknemer. Zijn weekloon bedraagt thans f 45. In maatschappelijk opzicht staat betrokkene gunstig bekend. Hij heeft geen enkel strafvonnis te zijnen laste. Ook in politiek opzicht is niets te zijnen nadele gebleken.
Aangezien derhalve geen feiten of omstandigheden voor de toekenning van een Koninklijke Onderscheiding een belemmering vormen, moge ik U Hoogedelgestrenge in overweging geven op grond van het zo langdurig dienstverband van betrokkene die toekenning alsnog te willen bevorderen. De BURGEMEESTER van DORDRECHT (get.) Bleeker
- (C. de Wijs, Singel 199, Dordrecht; Dordrecht 2 Juni 1949) Door dezen ben ik zoo vry, nog even op myn schrijven van 19 maart j.l. terug te komen naar aanleiding van het bericht dat gisteren in de coruant stond. Hierin werd vermeld dat iemand die 45 jaar in dienst geweest was een Kon.-onderscheiding was toegekend. Ued weert dat ik myn schrijven van 19.3 gevraagd had, dat ik een knecht had die 50 jaar by my in dienst was geweest hiervoor in aanmerking kwam, er is iemand by my geweest voor inlichtingen doch heb hierover niets meer gehoord tot myn verwondering.
Myn vraag is nu of ik my hierover verder soms ergens anders moet vervoegen daar het my bevreesd hierover geen uitsluitsel te hebben ontvangen daar voor 40 en 45 iemand hiervoor wel in aanmerking is gekomen temeer dit toch een persoon was die by myn klanten zeer gezien was wat bleek uit de schriftelijke en stoffelijke blijken die hy van hun ontvangen heeft.
Hopende hierop nog een nader bericht of adres te mogen ontvangen, zoo zie ik dit met belangstelling tegemoed waarvoor by voorbaat myn dank. met de meeste hoogachting, Ued. Dw. Dn., C. de Wijs.

- (Dordrecht 21 September 1949; aan A. Dekkers en Zoon) Het doet mij genoegen, U te kunnen berichten, dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd bij Koninklijk Besluit van 16 September 1949 no. 17, de Eremedaille, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in brons, toe te kennen aan de Heer J. KAMBERG, die op 18 maart j.l. de dag herdacht, waarop hij 50 jaar geleden als behanger-stoffeerder in dienst trad bij de meubileringsinrichting C. de Wijs en Zoon, gevestigd alhier.
Ik doe U deze medaille hierbij toekomen; ik verzoek U beleefd deze namens mij uit te reiken aan betrokkene voor of op 30 September a.s. en hem daarbij ook mijne gelukwensen over te brengen. Een uittreksel uit het Koninklijk Besluit zal hem worden toegezonden door de Kanselier der Nederlandse Orden. De BURGEMEESTER van DORDRECHT (get.) Bleeker


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2288 (over 1949))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.