Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Willem Johannes Keeman


Geboren: 8-5-1839 te Dordrecht
Wonende: -
Functie: gemeente-ontvanger
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (1) .. nagenoeg 30 jaren hare penningen bewaard en hare boekhouding gevoerd. 
(2) De heer Keeman wordt in door den gemeenteraad en aan het College van Burgemeester en Wethouders zeer gewaardeerd.
(3) Frans Lebret, kunstschilder, geboren te Dordrecht den 1 Nov 1820. Dat hij vele jaren zich aan de Kunst heeft gewijd blijkt wel uit het feit, dat hij op 1 October 1906 zijn zeventigjarige lidmaatschap van het Teekengenootschap Pictura herdacht. Thans nog, op zijn hoogen leeftijd beoefent hij de schilderkunst. Enekel beelden van zijn hand, geplaatst in het Dordrechts Museum van schilderijen bezitten hooge kunstwaarde. Vooral als schapenschilder heeft de heer Lebret zich naam gemaakt.
(4) Dr. Hermanus Jacob Kiewit de Jong, reden(?) voor het zijn naam alhier, voorzitter van het Nederlandsch Verbond, geboren te Groningen den 29 Sept 1847, een geleerde van naam in het bijzonder.....
(5) Huibert Willem Veth, architect geboren te Dordrecht 26 Aug 1833, een verdienstelijk man op architectonisch gebied, waarop hij zich nog staand met goed gevolg beweegt, getuige o.m. het feit dat hij als deskundige fungeert bij de restauratie van de Groote Kerk alhier.
(6) Bremekamp?
(7) Willem Frederik Christiaan August Baar, geboren te .. den 5 Februari 1846, sinds 2 September 187., vader in het Weeshuis alhier.....
(8) Aart Erkens, geboren te Dordrecht den 14de Dec, pakhuisknecht bij de firma Gerrit van Hoogstraten & Zoon, gedurende 65 jaren onafgebroken in dienst is;
(9) Hendrikus Neerings, geboren te Dordrecht 2 Juni 1839, sinds 12 Maart 1857 als verlakker werkzaam bij de Naamlooze Vennootschap Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers & Zoon te Dordrecht
(10) Johannes Alleblas, geboren te Dordrecht den 21 December 1828, sinds 43 jaren onafgebroken werkzaam, thans als zagersbaas bij de Firma A.P. Schotel Gzn alhier in hare marmerzagerij en steenhouwerij.
(11) Woutrina van Camp, geboren te Dordrecht 23 April 1861, sinds 1 Mei 1882 als dienstbode in dienst bij Mr. H.J. de Graaff alhier.
(12) Pieter Bozua, geboren te Dordrecht 13 October 1845, meer dan 40 jaren onafgebroken werkzaam gweest bij de firma de Joncheere, den Bandt en Co. Als jongste knecht is hij zijne dienstvervulling begonnen en is thans reeds meer dan 20 jaren als eerste knecht bij die firma werkzaam.
- (Dordrecht 10 Juni 1909) Naar aanleiding van Uwe uitnoodiging vervat in uwe missive van 24 Mei j.l. Kabinet no. 210 veroorloof ik mij voor eene onderscheiding bij den aanstaanden verjaardag van Hare Majesteit de Koningin aan te bevelen:
(1) Jan Hordijk Jaczn, geboren te Dordrecht 8 Mei 1839, sinds 5 September 1893 lid van den raad en sinds 19 januari 1897 wethouder dezer gemeente. Deze algemeen geachte persoon vervult verder sinds tal van jaren verschillende andere openbare betrekkingen en bestuursfuncties bij vereenigingen van algemeen nut. Zoo is hij sinds 1891 lid van het college van zetters, sinds 1897 Directeur van het hier gevestigde Vrij-Entrepot, sinds jaren lid van de Militieraad, voorzitter van het Burgelijk Armbestuur, president-regent van het Hervormde Bestedelingenhuis enz

(3) Dr. Hermanus Jacob Kiewiet de Jong, rector van het Gymnasium alhier, voorzitter van het Algemeen Nederlandsch Verbond, geboren te Groningen den 29 September 1847, een geleerde van naam in het bijzonder bekend door zijne veelomvattende algemeene kennis en door zijne groote voortvarendheid om te dienen het algemeen belang, speciaal ook als voorzitter van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Ik meen hierbij in herinnering te mogen brengen, de reis van Dr. Kiewiet de Jonge nu onlangs naar Zuid-Afrika, waar hij op zoo treffende wijze de belangen van Nederland en de Nederlanders heeft gediend.
(3) Willem Johannes Keeman, geboren te Dordrecht 28 November 1837, gemeente-ontvanger van Dordrecht. Op 1 Januaari 1856 trad de heer Keeman als klerk ten kantore van den toenmaligen ontvanger in gemeentelijke dienst en is sedert 11 September 1877 .. ontvanger deze gemeente. Hij is derhalve 53 jaren in de deze gemeente en reeds meer dan 30 jaren ontvanger. Met groote nauwgezetheid en zorg, met onverflauwde toewijding onkreukbare trouw heeft hij steeds zijn dienst vervuld en vervult den dienst nog op die wijze. Een dergelijke langdurige praestatie bij hetzelfde openbare lichaam mag naar ik meen op een onderscheiding allerzins doen maken;
(4) Frederik van den Berg, geboren te Dordrecht den 31ste Januari 1834, wonend alhier Kromhout no. 57. Op dezen persoon had betrekking Uwe missive van 30 Mei 1908 kabinet no. 205 (1ste Afd.) Op 28 November 1908 is v.d. Berg 50 jaren onafgebroken en steeds ten genoegen van zijne patroons werkzaam geweest als blikslagersknecht aan de Dordrechtsche Metaalwarenfbriek voorheen Wed. J. Bekkers en Zoon. Het is mij bekend, dat de Directeur die fabriek, de heer G.J. Bosman, alhier, de Toekenning eener onderscheiding aan v.d. Berg zeer op prijs zou stellen.
De Burgemeester van Dordrecht (get.) H.J. Wichers.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.