Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Hargo Leonardus Kerkhof


Geboren: 23-8-1871 te Nieuw-Lekkerland
Wonende: Hooftstraat 36 (Dordrecht)
Functie: baas (gepens.) in de smederij van de IJzerfabriek van de firma Penn en Bauduin
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 13 Januari 1938) Naar aanleiding van het mij bij Uw bovenaangehaalde apostille om bericht en raad in handen gestelde adres van de firma Penn en Bauduin alhier, heb ik de eer Uwe Excelelntie het volgende te berichten.
Hargo Leonardus Kerkhof, geboren te Nieuw-Lekkerland 23 Augustus 1871, wonende alhier aan de Hooftstraat 36, staat bij de Directie van de IJzerfabriek Penn en Bauduin alhier gunstig aangeschreven.
Van zijn indiensttreding in dit bedrijf af tot 4 Januari j.l., den datum waarop hij 40 jaren in dienst der onderneming was geweest, was hij baas in de smederij der fabriek. In die afdeeling was hij belast met de leiding en had hij het toezicht over 12 à 14 werklieden, welk aantal gedrurende den laatsten tijd 4 à 5 man bedroeg.
Kerkhof, die gedurende het laatste jaar moeilijk zijn bezigheden meer kon verrichten, trad op 4 januari j.l. uit den dienst van genoemde onderneming, met recht op pensioen. De Directie zou zijn lange jaren van trouwen dienst gaarne beloond zien met een Koninklijke Onderscheiding. Op het zedelijk en maatschappelijk gedrag van Kerkhof valt niets aan te merken en voor zoover bekend kwam hij nimmer met de Politie of Justitie in aanraking. Bij ingesteld onderzoek is dan ook geen omstandigheid gebleken, welke bezwaar oplevert tegen een hem eventueel te verleenen Koninklijke Onderscheiding, welke hij, zooals de Directie mededeelde, op hoogen prijs zal stellen. Op grond van het bovenstaande acht ik alle aanleiding aanwezig om Uwe Excellentie beleefd in overweging te geven toekenning van een Koninklijke Onderscheiding, in den vorm van de eeremedaille, in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, aan H.L. Kerkhof voornoemd, te bevorderen. De bijlagen van Uw bovenvermeld apostille gaan hierbij terug. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.

- (Dordrecht 2 Augustus 1938) Naar aanleiding van Uw bovenaangehaald schrijven heb ik de eer Uwe Excellentie mede te deelen, dat de juiste namen en kwaliteit van de in dat schrijven vermelde personen zijn als volgt:
* Cornelis Husen, geboren te Dordrecht 9 Augustus 1872, wonende alhier aan den Groenedijk 52, montage-opzichter bij de Maatschappij ter Vervaardiging van gasmeters enz te Dordrecht;
* Hargo Leonardus Kerkhof, geboren te Nieuw-Lekkerland 23 Augustus 1871, wonende alhier aan de Hooftstraat 36, voorheen baas in de smederij van de IJzerfabriek van de firma Penn en Bauduin te Dordrecht;
* Gerrit van der Wal, geboren te Amsterdam den 14 Juli 1867, wonende alhier aan de Wolwevershaven 25 rood, Chef bij de N.V. Vereenigde Distilleerderijen H.C. Wijers te Dordrecht;
* Johan Willem Hageman, geboren te Dordrecht 19 Maart 1874, wonende alhier aan de Willemstraat 27, soldeerder bij de Maatschappij ter Vervaardiging van gasmeters enz te Dordrecht;
* Wilhelmus van Dieten, geboren te Dordrecht 18 Maart 1872, wonende aan de Herradesstraat 69 alhier, expeditieknecht bij de N.V. Dordrechtsche metaalwarenfabriek v.h. Wed. J. Bekkers en Zoon te Dordrecht;
* Pleun van der Plank, geboren te Dordrecht 11 Februari 1875, wonende alhier aan het Warmoezierspad 7, magazijnknecht  bij de N.V. Dordrechtsche metaalwarenfabriek v.h. Wed. J. Bekkers en Zoon te Dordrecht;
Voor het geval een dezer personen voor 31 Augustus a.s. mocht komen te overlijden, zal U hiervan terstond mededeeling worden gedaan. 
De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.
- ('s-Gravenhage 25 Augustus 1938) Ik heb de eer U nte verzoeken mij zoo spoedig mogelijk te willen mededeelen of naam en kwaliteit van de hierna vermelde personen juist zijn omschreven. tevens zal ik het op prijs stellen om, voor het geval dat één of meer dier personen vóór 31 Augustus eerstkomend mochten komen te overlijden, van dat overlijden (zoo noodig per telegram) bericht van U te mogen ontvangen.
Ik meen er, wellicht ten overvloede, Uwe aandacht op te moeten vestigen, dat de lijst van personen, die door mij aan de Koningin voor toekenning eener onderscheiding zullen worden voorgedragen, thans nog niet definitief kan worden vastgesteld; of de namen van betrokkenen daarop ten slotte zullen voorkomen, is een vraag, welke thans nog niet kan worden beantwoord. De Minister van Sociale Zaken.
C. Husen, montage-opzichter bij de Maatschappij ter Vervaardiging van gasmeters enz te Dordrecht;
H.L. Kerkhof, voorheen baas bij de firma Penn en Bauduin te Dordrecht;
G. van der Wal, chef bij de N.V. Vereenigde Distilleerderijen H.C. Wijers te Dordrecht; 
J.W. Hageman, soldeerder bij de Maatschappij ter Vervaardiging van gasmeters enz te Dordrecht;
W. van Dieten, expeditieknecht bij de N.V. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek v.h. Wed. J. Bekkers & Zoon, te Dordrecht;
P. van der Plank, magazijnknecht bij de N.V. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek v.h. Wed. J. Bekkers & Zoon, te Dordrecht;


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3143 en 3144 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.