Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

ds. Petrus Marinus Keller van Hoorn


Geboren: 13-4-1825 (overleden 1908)
Wonende: -
Functie: predikant bij de Nederduitsche Hervormde Gemeente
Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje Nassau (1899); Officier in de  Orde van Oranje Nassau (1905)
Uitreiking: 13 april 1905

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 14 Februari 1905) Bij mijn schrijven van 6 Oct. 1899 Kab. No. 64 veroorloofde ik mij een beroep te doen op de welwillende medewerking van UHEG voor het toekennen eener koninklijke onderscheiding aan den heer Ds. Petrus Marinus Keller van Hoorn, predikant bij de Nederd. Hervormde gemeente alhier, ter gelegenheid van zijn 50-jarig ambtsjubileum. Het behaagde daarop Harer Majesteit den Heer van Hoorn te bevorderen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, eene benoeming welke waar men mij verzekerde in overeenstemming was met het gebruik dat bestond bij de toekenning van decoraties aan predikanten en geestelijken bij de herdenking van langdurige ambtsvervulling. De onderscheiding droeg dus toen het karakter eener erkenning van den ambtelijken arbeid van den heer van Hoorn. Zooals ik echter in mijn aangehaald schrijven weergaf, steunde de buitengewoon groote waardeering die de Heer van Hoorn hier geniet niet alleen op zijne verdiensten als predikant, maar in zeker niet geeringe mate op al wat hij gedurende een langen welbesteed leven op openbaar gebied had tot stand gebracht. Tedien aanzien verwijtende waar meergenoemde missive, dat ik mijer toe bepalen mede te delen dat wat toen gold, ook nu nog geldt, dat de werkzaamheden van den heer van Hoorn gedurende 5 1/2 jaar, die sedert ....als een man, wiens leven een voorbeeld en een zegen geweest is en is voor velen in zijn omgeving, op nog andere wijze te eeren, dan, bij de herdenking van zijn gouden ambtsfeest, het gebruik toeliet. Indien de Regeering dan ook kon goedvinden den Heer Keller van Hoorn thans voor te dragen voor eene benoeming tot Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, dan zou zulks, naar mijne overtuiging, een uiterste gunstigen indruk maken en in deze gemeente te alegemeen worden toegejuicht als eene onderscheiding in overeenstemming met zijne verdiensten en zijn beteekenis en invloed. Het feit dat de Heer van Hoorn op den 13den April dezes jaars, in ontzwakke kracht, zijn 80ste verjaardag hoopt herdenken, zou wellicht voor het toekennen dezer decoratie eene passende aanleiding zijn. Beleefdelijk neem ik de vrijheid hiertoe de medewerking van UHEG in te roepen, tevens met het bescheiden verzoek, in staat te mogen worden gesteld om bij gunstige beslissing, daarvan op den 13den april a.s. persoonlijk aan den Heer van Hoorn mededeeling te doen. De Burgemeester van Dordrecht;
- (11 April 1905) In verband met het slot van Uw schrijven van 14 februari no 210 Kabinet gericht aan den heer Commisasris der Koningin in de Provincie Zuid-Holland heb ik de eer UHEG te verzoeken den predikant Keller van Hoorn op den 13den April a.s. mededeeling te willen doen van zijn bevordering tot Officier in de Oranje-Nassau en hem bij die gelegenheid het hiernvems geboegd schrijven uit te reiken. De onderscheiding zal worden gepubliceerd in de Staatscourant die in den avond.....;


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.