Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Johannes van den Kieboom


Geboren: 25-11-1871 te Dordrecht
Wonende: Cornelis van Beverenstraat 45 (Dordrecht)
Functie: boekhouder bij de N.V. Vereenigde Distilleerderijen H.C. Wijers
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in zilver (K.B. 25-8-1931)
Uitreiking: 29 augustus 1931

Aanmerkingen:
- (L.P.A.J. Wyers, Nicolaas Maessingel 155; Dordrecht 22 Mei 1931) Ter toelichting van myn beleefd verzoek aan U den boekhouder van myn firma H.C. Wyers, Distilleerderij-Likeurstokerij, alhier, te willen voordragen voor en decoratie, heb ik de eer U hierby eenige wellicht gewenschte bizonderheden mede te deelen.
Myn verzoek betreft den heer J. van den Kieboom, wonende Cornelis van Beverenstraat 4, te Dordrecht, oud 59 jaar, die als boekhouder op 1 Augustus 1931 den dag hoopt te herdenken, waarop hy voor 40 jaren by myn firma in dienstverband kwam. Indien op Uwe welwillende voordracht deze decoratie zou worden verleend, zou ik het buitengewoon waardeeren, indien deze benoeming op den dag van zyn herdenking, n.l. 1 Augustus 1931, aan hem kon worden medegedeeld. Gaarne zeg ik U beleefd dank voor Uwe welwillende medewerking en teken ik Met verschuldige Hoogachting, C. Wijers.
- (Dordrecht 26 Mei 1931) De heer Johannes van den Kieboom, geboren alhier 25 November 1871, wonende in deze Gemeente in de Cornelis van Beverenstraat No 4, boekhouder bij de Firma H.C. Wijers, distilleerderij-likeurstokerij te Dordrecht, hoopt op 1 Augustus a.s. den dag te herdenken, waarop hij voor 40 jaren bij deze zaak in dienst trad.
Hij heeft gedurende die jaren met opgewektheid in alle opzichten ijverig zijn plichten vervult en is nog steeds tot groote tevredenheid van zijn tegenwoordigen patroon, den heer L.P.A.J. Wijers, alhier, werkzaam. Beleefd verzoek ik U, wel te willen bevorderen, dat den heer Van den Kieboom ter gelegenheid van dit jubileum een Koninklijke onderscheiding wordt toegekend en wel de eeremedaille in zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Het zou in hooge mate op prijs wordne gesteld, als, bij goedgunstige beschikking, de onderscheiding hem gewerd op den eersten Augustus. In dat geval zou ik hem gaarne persoonlijk mededeeling willen doen van het desbetreffende Koninklijk Besluit. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.
- (Dordrecht 27 Juli 1931) In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven heb ik de eer U het volgende mede te deelen
HENDRIK BUIKHUISEN, geboren te Dubbeldam 26 Mei 1866, te Dordrecht wonende Binnen Walevest 33, is baas-kistenmaker bij de N.V. Houthandel en Kistenfabriek v/h de firma C. van der Linden te Dordrecht;
JOHANNES VAN DEN KIEBOOM, geboren te Dordrecht 25 November 1871, aldaar wonende Cornelis van Beverenstraat 4, is boekhouder bij de N.V. Vereenigide Distilleerderijen H.C. Wijers te Dordrecht;
GERARDUS NICOLAAS MICHIELSE, geboren te Dordrecht 18 Maart 1875, aldaar wonende Lijnbaan 21 rood, is smid bij de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken te Dordrecht.
De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.

- ('s-Gravenhage 25 Augustus 1931) Ik heb de eer te uwer kennis te brengen, dat het H.M. de Koningin behaagd heeft bij Hoogstderzelver Besluit van 25 Augustus 1931 No 31, de Eere-Medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, toe te kennen aan de hieronder vermelde personen. U gelieve belanghebbende(n) hiervan op den 29sten dezer des voormiddags kennis te geven, onder mededeeling, dat een uittreksel uit voormeld Koninklijk besluit, met de medaille, hem (haar, hun) door den Kanselier der Nederlandschen Orden zal worden toegezonden. De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid.
in zilver aan:
H. BUIKHUISEN, baas-kistenmaker bij de N.V. Houthandel en Kistenfabriek voorheen de firma C. van der Linden te Dordrecht;
J. van den KIEBOOM, boekhouder bij de N.V. Vereenigde Distilleerderijen H.C. Wijers te Dordrecht;
in brons aan:
G.N. MICHIELSE, smid bij de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken, te Dordrecht;
- (Dordrecht 29 Augustus 1931; H. Buikhuisen, Binnen Walevest 33 / J. van den Kieboom, Corn. van Beverenstraat 4) Hierbij heb ik het genoegen U mede te deelen, dat het H.M. de Koningin heeft behaagd aan U bij Haar Besluit van 25 Augustus 1931, no. 31, de Eere-Medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in zilver, toe te kennen.
Een uittreksel uit voormeld Koninklijk besluit zal U, met de medaille, door den Kanselier der Nederlandsche Orden worden toegezonden. De Burgemeester van Dordrecht (get) de Gaay Fortman.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3144 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.