Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Michiel Bilstra


Geboren: 13-9-1900 te Bergum gem. Tietjersteradeel
Wonende: Haarsekade 78 (Gorinchem)
Functie: adjudant der Rijkspolitie
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht den 2 Juli 1948) Onder tergzending van het schrijven van de Heer Minister van Justitie d.d. 29 Juni jl. Kabinet Bureau A, no. 7501 D.18, mij in handen gesteld bij Uw apostille d.d. 30 Juni jl. no. 1930, heb ik de eer UEdelachtbare het volgende te berichten.
De Adjudant der Rijkspolitie Michiel BILSTRA, geboren te Bergum, gem. Tietjerskteradeel 13.9.1900, is woonachtig te Gorinchem, Haarsekade 78 en aldaar in functie.
Volgens ontvangen inlichtingen van de Districtcommandant der Rijkspolitie alhier, onder wie hij ressorteert, is BILSTRA, die sedert 28-3-1922 in politiedienst is, een uitstekend politieman en verricht zijn werk tot volle tevredenheid van zijn superieuren. Hij maakt zich tevens zeer verdienstelijk tot opleiding van de jongere politiemensen voor het verkrijgen van het politie-diploma.
Tijdens de bezetting was hij woonachtig te Brielle en nam een vooraanstaande plaats in bij de verzetsorganisatie. Na de bevrijding was hij aldaar Hoofd van de P.R.A. en tevens als Officier-Fiscaal.
Na een aanschrijving van de Gewestelijke Commandant der Rijkspolitie om opgave van personen, die eventueel in aanmerking zouden kunnen komen voor een Koninklijke onderscheioding, is BILSTRA door de Districts-Commandant te Dordrecht bij schrijven van 7.3.1947 als zodanig voorgedragen, omdat voornoemde persoon naar zijn mening, gezien zijn grote ijver en plichtsbetrachting in de politiedienst en zijn houding tijdens de bezetting, daarvoor alleszins in aanmerking kan komen.
Aangezien BILSTRA echter nimmer te Dordrecht heeft gewoond, moge ik mij refereren aan het oordeel van zijn commandant, neergelegd in diens advies van 7.3.1947. De Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 2 Juli 1948) Bij schrijven van 29 Juni 1948, Kabinet, Bureau A nr 7501 D 18 verzocht de Minister van Justitie mij, aan U Hoogedelgestrenge mijn mening te doen kennen met betrekking tot de aanbeveling welke die Minister had bereikt ten aanzien van de toekenning van een Koninklijke Onderscheiding aan de heer M. Bilstra, Adjudant der Rijspolitie.
Ter zake heb ik de eer U.H.E.G. het volgende te berichten. De Adjudant der Rijkspolitie Michiel Bilstra, geboren te Bergum, gemeente Tietjerksteradeel 13 September 1900 is woonachtig te Gorinchem, Haarsekade 78 en aldaar in functie.
Volgens ontvangen inlichtingen van de Districtscommandant der Rijkspolitie alhier, onder wie hij ressorteert, is Bilstra, die sedert 28 Maart 1922 in politiedienst is, een uitstekend politieman. Hij verricht zijn werk tot volle tevredenheid van zijn superieuren en maakt zich zeer verdienstelijk bij de opleiding van de jongere politiemannen voor het verkrijgen van het politiediploma.
Tijdens de bezetting was hij woonachtig te Brielle, waar hij een vooraanstaande plaats in bij de verzetsorganisatie innam. Na de bevrijding was hij aldaar Hoofd van de P.R.A., hij was tevens werkzaam als Officier-Fiscaal.
Na een aanschrijving van de Gewestelijke Commandant der Rijkspolitie om opgave van personen, die eventueel voor een Koninklijke Onderscheiding in aanmerking zouden komen, is Bilstra door de Districts-Commandant te Dordrecht bij schrijven van 7 Maart 1947 daarvoor voorgedragen, omdat deze persoon naar zijn mening, gezien zijn grote ijver en plichtsbetrachting in de politiedienst en zijn houding tijdens de bezetting daarvoor in aanmerking behoorde te komen.
Bilstra heeft nimmer te Dordrecht gewoond. Ik moet mij dus refereren aan het oordeel van zijn Commandant, zoals dat hierboven is weergeven. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2287 (over 1948))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.