Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

dr. Hermanus Jacob Kiewiet de Jonge


Geboren: 29-9-1847 te Groningen
Wonende: -
Functie: rector van het Gymnasium / voorzitter van het Algemeen Nederlandsch Verbond
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (1) .. nagenoeg 30 jaren hare penningen bewaard en hare boekhouding gevoerd. 
(2) De heer Keeman wordt in door den gemeenteraad en aan het College van Burgemeester en Wethouders zeer gewaardeerd.
(3) Frans Lebret, kunstschilder, geboren te Dordrecht den 1 Nov 1820. Dat hij vele jaren zich aan de Kunst heeft gewijd blijkt wel uit het feit, dat hij op 1 October 1906 zijn zeventigjarige lidmaatschap van het Teekengenootschap Pictura herdacht. Thans nog, op zijn hoogen leeftijd beoefent hij de schilderkunst. Enekel beelden van zijn hand, geplaatst in het Dordrechts Museum van schilderijen bezitten hooge kunstwaarde. Vooral als schapenschilder heeft de heer Lebret zich naam gemaakt.
(4) Dr. Hermanus Jacob Kiewit de Jong, reden(?) voor het zijn naam alhier, voorzitter van het Nederlandsch Verbond, geboren te Groningen den 29 Sept 1847, een geleerde van naam in het bijzonder.....
(5) Huibert Willem Veth, architect geboren te Dordrecht 26 Aug 1833, een verdienstelijk man op architectonisch gebied, waarop hij zich nog staand met goed gevolg beweegt, getuige o.m. het feit dat hij als deskundige fungeert bij de restauratie van de Groote Kerk alhier.
(6) Bremekamp?
(7) Willem Frederik Christiaan August Baar, geboren te .. den 5 Februari 1846, sinds 2 September 187., vader in het Weeshuis alhier.....
(8) Aart Erkens, geboren te Dordrecht den 14de Dec, pakhuisknecht bij de firma Gerrit van Hoogstraten & Zoon, gedurende 65 jaren onafgebroken in dienst is;
(9) Hendrikus Neerings, geboren te Dordrecht 2 Juni 1839, sinds 12 Maart 1857 als verlakker werkzaam bij de Naamlooze Vennootschap Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers & Zoon te Dordrecht
(10) Johannes Alleblas, geboren te Dordrecht den 21 December 1828, sinds 43 jaren onafgebroken werkzaam, thans als zagersbaas bij de Firma A.P. Schotel Gzn alhier in hare marmerzagerij en steenhouwerij.
(11) Woutrina van Camp, geboren te Dordrecht 23 April 1861, sinds 1 Mei 1882 als dienstbode in dienst bij Mr. H.J. de Graaff alhier.
(12) Pieter Bozua, geboren te Dordrecht 13 October 1845, meer dan 40 jaren onafgebroken werkzaam gweest bij de firma de Joncheere, den Bandt en Co. Als jongste knecht is hij zijne dienstvervulling begonnen en is thans reeds meer dan 20 jaren als eerste knecht bij die firma werkzaam.
- (Dordrecht 10 Juni 1909) Naar aanleiding van Uwe uitnoodiging vervat in uwe missive van 24 Mei j.l. Kabinet no. 210 veroorloof ik mij voor eene onderscheiding bij den aanstaanden verjaardag van Hare Majesteit de Koningin aan te bevelen:
(1) Jan Hordijk Jaczn, geboren te Dordrecht 8 Mei 1839, sinds 5 September 1893 lid van den raad en sinds 19 januari 1897 wethouder dezer gemeente. Deze algemeen geachte persoon vervult verder sinds tal van jaren verschillende andere openbare betrekkingen en bestuursfuncties bij vereenigingen van algemeen nut. Zoo is hij sinds 1891 lid van het college van zetters, sinds 1897 Directeur van het hier gevestigde Vrij-Entropet, sinds jaren lid van de Militieraad, voorzitter van het Burgelijk Armbestuur, president-regent van het Hervormde Bestedelingenhuis enz

(3) Dr. Hermanus Jacob Kiewiet de Jong, rector van het Gymnasium alhier, voorzitter van het Algemeen Nederlandsch Verbond, geboren te Groningen den 29 September 1847, een geleerde van naam in het bijzonder bekend door zijne veelomvattende algemeene kennis en door zijne groote voortvarendheid om te dienen het algemeen belang, speciaal ook als voorzitter van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Ik meen hierbij in herinnering te mogen brengen, de reis van Dr. Kiewiet de Jonge nu onlangs naar Zuid-Afrika, waar hij op zoo treffende wijze de belangen van Nederland en de Nederlanders heeft gediend.
(3) Willem Johannes Keeman, geboren te Dordrecht 28 November 1837, gemeente-ontvanger van Dordrecht. Op 1 Januaari 1856 trad de heer Keeman als klerk ten kantore van den toenmaligen ontvanger in gemeentelijke dienst en is sedert 11 September 1877 .. ontvanger deze gemeente. Hij is derhalve 53 jaren in de deze gemeente en reeds meer dan 30 jaren ontvanger. Met groote nauwgezetheid en zorg, met onverflauwde toewijding onkreukbare trouw heeft hij steeds zijn dienst vervuld en vervult den dienst nog op die wijze. Een dergelijke langdurige praestatie bij hetzelfde openbare lichaam mag naar ik meen op een onderscheiding allerzins doen maken;
(4) Frederik van den Berg, geboren te Dordrecht den 31ste Januari 1834, wonend alhier Kromhout no. 57. Op dezen persoon had betrekking Uwe missive van 30 Mei 1908 kabinet no. 205 (1ste Afd.) Op 28 November 1908 is v.d. Berg 50 jaren onafgebroken en steeds ten genoegen van zijne patroons werkzaam geweest als blikslagersknecht aan de Dordrechtsche Metaalwarenfbriek voorheen Wed. J. Bekekrs en Zoon. Het is mij bekend, dat de Directeur die fabriek, de heer G.J. Bosman, alhier, de Toekenning eener onderscheiding aan v.d. Berg zeer op prijs zou stellen.
De Burgemeester van Dordrecht (get.) H.J. Wichers.
- (Dordrecht 25 April 1911) Naar aanleiding van de in margine vermelde missive veroorloof ik mij U Hoogedelgestrenge voor eene onderscheiding aan te bevelen:
(1) Jan Hordijk Jaczn, geboren te Dordrecht 8 Mei 1839, sinds 5 September 1893 lid van den Raad en sedert 19 Januari 1897 wethouder dezer gemeente, in welke hoedanigheid hij meer in het bijzonder is belast met de afdeeling gemeentebedrijven. Deze algemeen geacht persoon vervult verder sinds tal van jaren verschillende andere openbare betrekkingen en bestuursfuncties bij vereenigingen van algemeen nut. Zoo is hij van 1891 af lid van het College van Zetters, van 1897 af Directeur van het hier gevestigde Vrij-Entrepot, tal van jaren voorzitter van het Burgerlijk Armbestuur, President Regent van het Hervormd Bestedelingenhuis enz
(3) Dr. Hermanus Jacob Kiewiet de Jong, rector van het gymnasium alhier, voorzitter van van het Algemeen Nederlandsch Vebrond, geboren te Groningen 29 September 1847, een geleerde van naam, in het bijzonder bekend door zijne veelomvattende algemeene kennis en door zijne groote voortvarendheid om te dienen het algemeen belang, speciaal ook als voorzitter van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Ik meen hierbij in herinnering te mogen brengen de geheel brijwillig ondenromen reis van Dr Kiewiet de Jong in het vorig jaar naar Zuid-Afrika, waar hij op zoo treffende wijze de belangen van Nederland en Nederlanders heeft gediend
(2) François Stoop, geboren te Dordrecht 29 November 1850, een man die den staat geeft tot  vele goede dingen en die financieel rijkelijk bijdraagt in de tot standkoming van vele nuttige zaken. Ook op kerkelijk gebied mag zijn naam met eere worden genoemd, niet
zoozeer omdat hij is ouderling en notabel van de Nederduitsche Hervormde gemeente alhier, dan wel omdat hij is een van de gevers van een belangrijk werk, immers van een drietal geschilderde ramen in de Groote of Onze Lieve Vrouwe Kerk. Bovendien sstaat hij sedert 1888 aan het hoofd van een solied bankierskantoor ( Stoop & Zoon) en mag hij zich in een ... achting verheugen;
Mochten de door mij aanbevolen personen voor eene onderscheiding in aanmerking kunnen worden gebracht, dan zou naar mijn meening in dezen bij voorkeur in aanmerking komen eene onderscheiding in de orde van den Nederlandsche Leeuw.
De Burgemeester van Dordrecht (get.) H.J. Wichers.
- (Dordrecht 8 Mei 1912) Naar aanleiding van de in de margine vermelde missive veroorloof ik mij U Hoog edelgestrenge voor eene onderscheiding aan te bevelen
(1) Jan Hordijk Jaczn, geboren te Dordrecht 8 Mei 1839, sinds 5 September 1893 lid van den Raad en sedert 19 Januari 1897 wethouder in welke hoedanigheid hij meer in het bijzonder is belast met de afdeeling gemeentebedrijven. Hij is een algemeen geacht persoon, staat aan het hoofd eener koopmanszaak - handel in binnen- en buitenland in kaas - en vervult verder sinds tal van jaren verschillende andere openbare betrekkingen en bestuursfuncties bij vereenigingen van algemeen nut. Zoo is hij van 1891 af lid van het College van Zetters, van 1897 af Directeur van het hier gevestigde Vrij-Entrepot, sedert Januari 1897 voorzitter van het Burgerlijk Armbestuur en sinds tal vna jaren President-Regent van het Hervormd Bestedelingenhuis en tot voor 2 jaren gedurende vele jaren lid van de Militieraad.

(2)
Dr. Hermanus Jacob Kiewiet de Jong, geboren te Groningen 29 September 1847, rector van het gymnasium alhier - uit welke betrekking bij op 30 April jl op zijn verzoek integaan op 1 October e.k. eervol ontslag heeft verkregen, onder dankbetuiging voor de vele en goed diensten in die betrekking bewezen - voorzitter van van het Algemeen Nederlandsch Verbond; een man die in de wetenschappelijke werelt, zoowel in het binnen- als in het buitenland met eere wordt genoemd, in het bijzonder bekend door zijn veelomvattende algemeene kennis en door zijne groote voortvarendheid om te dienen het algemeen belang, speciaal ook als voorzitter van het Algemeen Nederlandsch Verbond. Ik meen hierbij in herinnering te mogen brengen de geheel vrijwillig ondernomen reis, nu twee jaren geleden naar Zuid-Afrika, waarmede hij op zoo treffende wijze de belangen van Nederland en Nederlanders heeft gediend;
(3) Johannes Wilhelmus Maximilien Joseph Kolkman, geboren te Dordrecht 9 Augustus 1850; het in dienstjaren oudste lid van den Gemeenteraad, sedert 1889 lid van het Burgerlijk Armbestuur, lid van het College van Zetters voor 's Rijksdirecte belastingen, voort slid van het Roomsch Katholiek Pariochiaal Kerkbestuur, sedert jaren hoofd van een van oudsher, reeds ook door zijn vader .. te goeder naam bekend staanden ..handel;
- (Dordrecht 27 Mei 1905) Naar aanleiding van Uwe missive van 20 Mei j.l. Kabinet No 188/1 betreffende het verleenen van onderscheidingen bij den aanstaanden verjaardag van Hare Majesteit de Koningin veroorloof ik mij op nieuw de aandacht van de Regeering te vestigen op Ds. Hermanus Jacob Kiewiet de Jonge, rector van het Gymnasium alhier, geboren te Groningen den 29ste September 1847 en zulks int hoofde van zijne werkzaamheid in verband met het Algemeen Nederlandsche Verbond. Bij mijn schrijven aan U Hoog Edelgestrenge d.d. 11 Juni 1904 kabinet no. 189 veroorloofde ik mij het volgende op te merken: 
Zooals bekend is werd enz (f: met blauw omgehaalde). Hetgeen ik toen schreef kan m.i. ook thans nog geheel ten behoeve eener onderscheiding van den heer Kiewiet de Jonge worden aangevoerd. De Burgemeester van Dordrecht (get.) A.R. Zimmerman.
- (Dordrecht 10 April 1906) In Antwoord op uwe Kabinetsmissive van 20 Maart ll No 108 heb ik de eer UHEG te berichten, dat ik nog steeds van meening blijf dat in deze gemeente voor eene onderscheiding van wege Hare Majesteits de Koningin op Hoogstderzelver vejraardag in aanmerking komt de Heer Ds. Hermanus Jacob Kiewiet de Jonge, geboren te Groningen den 29 Sept. 1847, rector van het Gymnasium, en dat wel als stichter van het Algemeen Nederlandsche Verbond en als de man die van de oprichting van dat verbond de ziel van geweest is en nog is. De krachtige bloei van deze organisatie, de uitbreiding van hare werkzaamheid en de aantrekkingskracht die zij in steeds grootere mate oefent op in den vreemde verkeerende landgenooten, zijn voornamelijk te danken aan de geestdrift en de onverpoosde erkzaamheid van de heer Kiewiet de Jonge. Ik meen daarom (.. brieven van 11 Juni 1904) dat eene decoratie in dit geval op hare plaats zou zijn en een goeden indruk zou maken. 
(2) In de Tweede plaats meen ik Uwe welwillende aandacht te mogen vestigen op Dirk Coenraads, geb. alhier 28 Aug 1838 sinds 26 maart 1856 werkman op de Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen weduwe J. Bekkers en Zoon, omtrent wiens langdurige dienstvervulling door patroon, den Directeur met lof wordt getuigd en omtrent wiens gedrag ook overige slechts goeds bekend is. ik veroorloof mij UHEG in overwegingne te geven te bevorderen dat hen de medaille bedoeld in art. der wet tot instelling der Oranje Nassau Orde wordt toegekend.....niet op den 31sten Aug a.s. maar op den 17den Sept d.a.v. de dag van het jubileum werd toegekend. De Burgemeester van Dordrecht;


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.