Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Jan Kimmerer


Geboren: 30-12-1868 te Rotterdam
Wonende: -
Functie: plaatsvervangend directeur en leraar Duits en Engels op de M.T.S.
Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Uitreiking: 31-8-1930

Aanmerkingen:
- stopt per 1 september 1930 wegens gezondheidsredenen;
- De heer Kimmerer, die vanaf de oprichting der School, zyne beste krachten aan het onderwys heeft gewyd, was niet alleen een uitnemend docent, doch ook een onberispelyk voorganger van de leerlingen der school, wier vriendschap hem als een natuurlyk gevolg van zyne blyde natuur en scherpen rechtvaardigheidszin in volle mate te beurt viel. Door zyne verstandige en wyze lessen werd menig leerling, die van het juiste pad was afgedwaald, tot bezinning en inkeer gebracht. Hy is een paedagoog, zooals men weinig aantreft. 
In September 1911 benoemd als leeraar aan de M.T.S. in de vreemde talen, stond hy by de aanvaarding van zyn werkkring voor een geheel onontgonnen gebied en voor de zware taak om jongelui, wier ambitie in de eerste plaats NIET op taalgebied was gelegen, in te wyde in het aanleeren van technische uitdrukkingen en zegswyzen en het verklaren van technische procedé's in het Duitsch en Engelsch, zoowel schriftelyk als mondeling.
Hoeveel arbeid en inspanning deze taak vordert van een leeraar, die alleen by het gewone middelbare onderwys werkzaam geweest is, kan vooral een Collega beseffen, die voor dezelfde moeilykheden komt te staan. Geeigende leerboeken voor het onderwys in het technisch Duitsch en Engelsch zyn thans nog slechts schaars voorhanden, doch ten tyde van de aanvaarding zyner betrekking te Dordrecht, ontbraken zy geheel.
De heer Kimmerer moest zich om het onderwys met vrucht te kunnen geven, eerst zelf inwerken in de brgrippen der techniek, die voor hem geheel vreemd waren. Daarvoor was noodig ernstige studie, het inroepen van voorlichting van collega's, die technische vakken aan de M.T.S. doceeren en het bezoeken van fabrieken en werkplaatsen, waar in de practyk kon kennis gemaakt worden met de theoretisch bestudeerde onderwerpen.
Toen de begrippen eenmaal by hem vaststonden, had de heer Kimmerer te zoeken naar de juiste vertaling ervan in de vreemde talen.
Een ieder, die voor deze taak geplaatst werd, weet by ondervinding, dat de woordenboeken daarby slechts zeer gedeeltelyk hulp kunnen bieden. Vooral het doorwerken van technische literatuur, is daarvoor een noodzakelyke voorwaarde.
In dezen pioniersarbeid is de heer Kimmerer volkomen geslaagd. Hy is de te doceeren vakken geheel meester geworden en heeft zyne kennis op zoo uitnemende wyze aan zyne leerlingen voorgedragen, dat zy liefde voor de lessen hadden en menigeen der oud-leerlingen van de M.T.S. heeft nog meer aan den heer Kimmerer voor zyn slagen in de maatschappy te danken dan aan de technisch lessen, die hy op School ontving. 
Ook als waarnemend directeur heeft de heer J. Kimmerer gedurende de afwezigheid van den directeur der M.T.S. vanaf juli 1925 tot Mei 1926 aan de school uitnemende diensten bewezen door zyn wys beleid, zyn scherpzinnig oordeel, zyn prettigen omgang met zyne collega's en zyne voorbeeldige plichtsbetrachting.
Hetzelfde wat hierboven vermeld is aangaande zyne werkzaamheden op de M.T.S. jan getuigd worden van zyn geheele loopbaan by het onderwys. Eens taat van dienst moge Uwe Excellentie hieronder aantreffen.
STAAT VAN DIENST
Jan Kimmerer, leraar aan de Middelbare Technische School te Dordrecht, geboren den 30en December 1868 te Rotterdam.
ACTEN
Lager Onderwijs Fransch, Duitsch en Engelsch
Middelbaar Onderwijs Duitsch A
Middelbaar Onderwijs Engelsch A
1 jan 1888 - 1 dec 1889 Lager Onderwijs te Amsterdam, werkzaam als onderwyzer by de Diaconie School der Nederlandsche Hervormde Gemeente
1 dec. 1889 - 1 sept 1895 M.U.L.O. te Brummen, Secondant by het Instituut Spaanschweerd
1 sept 1895 - 1 sept 1897 M.U.L.O. te 's Gravenhage, onderwyzer bij het Instituut J.W. Michael
1 sept 1897 - 1 sept 1907 M.U.L.O. te  's Gravenhage, onderwyzer bij het Instituut G.H. Bouscholte
1 sept 1907 - 1 sept 1909, leeraar aan de Ryks Hoogere Burgerschool te Gouda
1 sept 1909 - 1 sept 1911, leeraar aan de Ryks Hoogere Burgerschool te Coevorden
1 sept 1911 - 1 sept 1930 leraar aan de Middelbare Technische School te Dordrecht
1 September 1930 eervol ontslag als leeraar aan de M.T.S.
(bestuur Vereeniging voor Middelbaar Technisch Onderwijs te Dordrecht, J.C. Stoop en J.M.C. Lebret)


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3136 (over 1920-1930))
(bron: Dordrechtsche Courant 30-8-1930)

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.