Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Teunis Kind


Geboren: 22-8-1885 te Dubbeldam
Wonende: Van Slingelandtlaan 51 (Dordrecht)
Functie: chef werkmeester bij d e N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 7 Maart 1938) Onder terugzending der stukken, mij in handen gesteld bij Uwe apostille dd. 3 Maart j.l. Nos. 1349 en 1350 Kabinet, heb ik de eer UEdelAchtbare het volgende mede te deelen:
(1) De Heer Vincentius Josephus Maria Eras, geboren te Tilburg 20 Juli 1877, wonend ealhier aan het Oranjepark No 1., Directeur van de Naamlooze Vennootschap Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken, werd in 1899 als firmant opgenomen in de firma J. Lips Bzn, en bij de omzetting der firma in een naamlooze vennootschap, in 1910, tot mede-Directeur benoemd - Hij is te beschouwen als de leider van de afdeeling sloten-fabricage -.
De onderneming Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken geniet hiet en in het buitenland eene gunstige repuratie. In industrieele kringen is d eHeer ERAS eene geziene persoonlijkheid. Hij treedt in het openbare leven weinig op den voorgrond; van het Comité tot viering van den Oranjedag alhier is hij sedert jaren bestuurslid, en de laatste jaren vorozitter. - Hij is thans Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
(2) De Heer Albertus Floris Heeris, geboren te Amsterdam 6 September 1878, wonende alhier aan de Stooplaan 14, is sedert 1905 in administratieve betrekking aan Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken werkzaam, de laatste jaren als procuratiehouder en secretaris van de Directie der vennootschap - Hij is meer uitsluitend belast met de behandeling van personeels-aangelegenheden der fabrieken, waarop thans ongeveer 350 personen werkzaam zijn. Bij de Directie staat hij om zijne nauwgezetheid, ijver en trouw hoog aangeschreven. Hij moet worden beschouwd als de tusschenpersoon van de Directie en het kantoor- en fabriekspersoneel en heeft als zodanig eene geheel zelfstandige functie onder de Directie. Op zijn zedelijke en maatschappelijk gedrag valt geen aanmerking te maken.
(3) De Chef-werkmeester Teunis Kind, geboren te Dubbeldam 22 Augustus 1885, wonende alhier aan de Van Slingelandtlaan 51, werd in 1902 aan Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken aangesteld. Door ijver, nauwgezetheid en trouwe plichtsbetrachting, heeft hij, als bekwaam vakman, het tot de leidende functie van Chef-werkmeester over het geheele fabriekspersoneel weten te brengen. Ook hij staat bij de Directie der onderneming zeer gunstig aangeschreven.
Genoemde personen staan ook overigens gunstig bekend en kwamen hier nimmer met de Politie of Justitie in aanraking. De naam van laatstgenoemde komt, blijkens verkregen inlichting, ook niet voor in de strafregisters ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank alhier.
Bij het ingesteld onderzoek is geen omstandigheid bekend geworden, welke tegen een eventueel aan de Heeren V.J.M. Eras, A.F. Heeris en T. Kind te verleenen Koninklijke Onderscheiding, bezwaar zou kunnen opleveren. Een  Koninklijke Onderscheiding zal door hen op hoogen prijs worden gesteld. De Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 18 Maart 1938) In antwoord op bovenaangehaald schrijven heb ik de eer Uwe Excellentie het volgende mede te deelen.
De heer Teunis Kind, geboren te Dubbeldam 22 Augustus 1885 en wonende Van Slingelandtlaan 51, alhier, werd in 1902 bij Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken als werkman in de slotenfabriek aangesteld. Hij heeft het, door ijver, nauwgezetheid en trouwe plichtsbetrachting als bekwaam vakman, weten te brengen tot de leidende functie van Chef-werkmeester over het geheele fabriekspersoneel. De Directie der Vennootschap waardeert zijne diensten zeer en heeft voor zijn persoon de hoogste achting. De heer Kind staat gunstig bekend. Er zijn geen omstandigheden, welke een beletsel zouden kunnen vormen voor de toekenning van een Koninklijke Onderscheiding, welke door betrokkene ten zeerste zou worden gewaardeerd. De Burgemeester van Dordrecht (get) Bleeker.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3143 en 3144 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.