Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Gregorius Adrianus Koch


Geboren: 18-2-1883 te Rotterdam
Wonende: Pijnackerplein 17 (Rotterdam)
Functie: expeditie-chef
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 30 Januari 1946) Onder terugzending van het schrijven van den Commissaris der Koningin in deze Provincie no. 205 G, met bijlage, gevoegd geweest bij Uwe apostille dd. 28 dezer, no. 1773 Kabinet, betreffende het verleenen van een Koninklijke onderscheiding aan G.A. Koch, heb ik de eer uEdelActhbare te berichten, dat voornoemde Gregorius Adrianus Koch, geboren te Rotterdam 18-2-1883, wonende te Rotterdam Pijnackerplein no 17, nimmer te Dordrecht heeft gewoond of werkzaam is geweest, zoodat dezerzijds over hem geen inlichtingen kunnen worden verstrekt, terwijl evenmin ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank alhier kan worden nagegaan of strafvonnissen te zijnen name staan ingeschreven, aangezien hij niet in dit Arrondissement is geboren.
Volgens zijn patroon Adrianus de Jong, wonende alhier Bankastraat 82 is Koch op 1-3-1896 bij de firma in dienst getreden als loopjongen en is thans werkzaam als expeditie-chef. Bij voornoemde firma staat hij zeer gunstig aangeschreven.
Ongemerkt zij, dat de Jong voornoemd bij de Politieken Opsporingsdienst alhier staat ingeschreven als zijnde lid geweest der N.S.B., onder stamboekno. 32159.
Gezien het vorenstaande moge ik U adviseeren de stukken ter verdere behandeling te doen doorzenden aan den Hoofd-Commissaris van Politie te Rotterdam, ter bespoediging. De wd. Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 1 Februari 1946) Hierbij doe ik U toekomen een aan mij gericht schrijven van den Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid-Holland dd 23 Januari 1946 no 205 G met de daarbij behoorende bijlage, naar den inhoud van welke stukken ik kortheidshalve verwijs.
De Wnd. Commissaris van Politie alhier, in wiens handen ik deze stukken voor advies stelde, deelde mij mede, dat de bedoelde Gregorius Adrianus Koch, geboren te Rotterdam 18 Februari 1883, wonende te Rotterdam, Pijnackerplein 17, nimmer te Dordrecht heeft gewoond of werkzaam is geweest, zoodat evenmin ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank alhier kan worden nagegaan of strafvonnissen te zijnen name staan ingeschreven, aangezien hij niet in dit arrondissement is geboren.
Volgens zijn patroon, Adrianus de Jong, wonende alhier, Bankastraat 82 is Koch op 1.3.1896 bij de firma in dienst getreden als loopjongen en is thans werkzaam als expeditie-chef. Bij voornoemde firma staat hij zeer gunstig aangeschreven. Opgemerkt zij, dat de jong, voornoemd bij den P.O.D. (Politieken Opsporingsdienst) alhier staat ingeschreven als zijnde lid geweest der N.S.B., onder stamboekno. 32159.
Meth het oog op het bovenstaande en ter bevordering van een snelle afdoening moge ik deze stukken in Uw handen stellen, ter verdere afdoening. De Burgemeester van Dordrecht (get.) C.M. Dicke HAzn, l.b.
- (Rotterdam 13/16 Februari 1946) In antwoord op Uw nevenvermeld schrijven, heb ik de eer UEdelActhbare het navolgende te berichten:
Gregorius Adrianus Koch, geboren 18 Februari 1883 te Rotterdam , expeditiechef, wonende Pijnackerplein 17a alhier, werd bij geboorte te Rotterdam ingeschreven, op 4 Augustus 1906 verder afgeschreven naar - en op 11 December 1906 weder ingeschreven van Dordrecht. Hij bezit de Nederlandsche nationaliteit en belijdt den Nederduitsch-Hervormden godsdienst. Eerst was hij gehuwd met Martha M.S. van de Put, geboren 24 October 1878 te Rotterdam, die op 19 December 1914 te Rotterdam is overleden. Daarna huwde hij met Rika Boeren, geboren 12 September 1883 te Rotterdam. Uit het eerste huwelijk werden drie en uit het tweede kinderen geboren. tegen zijn zoon Johannes Jacobus Koch, geboren 11 Februari 1913 te Rotterdam, wonende Cleysburchstraat 59b te Rotterdam, werd alhier op 15 Juni 1932 proces-verbaal opgemaakt wegens diefstal van f 10 gepleegd uit een walhuisje, ten nadeele van zijn vader van een rijwielbelastingmerk. Van deze feiten is alhier geen veroordeelend vonnis bekend. Bij de afdeeling Kinderpolitie berust een dossier van dezen zoon, waaruit blijkt, dat in October 1929 in Schiedam proces-verbaal tegen hem werd opgemaakt wegens diefstal. Op 12 Februari 1930 werd hij, bij vonnis van den Kinderrechter te Rotterdam, veroordeeld wegens diefstal meermalen gepleegd, tot een jaar tichtschool. Bij den P.O.D. te Rotterdam komt zijn naam niet voor.
Van G.A. Koch voornoemd en de overige gezinsleden, is uit de politieadministratie alhier alsmede bij den politieken Opsporingsdienst te Rotterdam, neits ten nadeelen kunnen blijken. De Commissaris van Politie. (get) A.H.W. Weekenstroo.
- (Dordrecht 20 Februari 1946) Ten gevolge op mijn brief dd. 1 dezer no. 1773 kabinet heb ik de eer Uhoogedelgestrenge te berichten, dat de Commissaris van Politie te Rotterdam mijn schrijven betreffende het in margine gemeld onderwerp blijkbaar niet geheel heeft begrepen. In plaats van U door tusschenkomst van den Burgemeester van Rotterdam ter zake te adviseeren, verstrekt  bij mij bij brief van 13/16 Februari 1946 La. G 5 no. 1946 eenige inlichtingen, onder terugzending van Uw appointement dd. 23 Januari 1946 no. 205 G met bijlage.
Ik meen thans goed te doen genoemden brief van den Commissaris van Politie te Rotterdam met de overige stukken aan Uhoogedelgestrenge door te zenden. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2285 (over 1946))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.