Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Franciscus van der Koogh


Geboren: 22-3-1882 te Dordrecht
Wonende: Kasperspad 12 (Dordrecht)
Functie: magazijnmeester bij de Meterfabriek
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 21-11-1949)
Uitreiking: 29 november 1949

Aanmerkingen:
- (Meterfabriek (Maatschappij er vervaardiging van gasmeters enz); Dordrecht 1 November 1949) Op 29 November a.s. zal het 45 jaar geleden zijn, dat bij ons in dienst trad:
Franciscus van der KOOGH, Magazijnmeester, geboren 22-3-1882, wonenden Kasperspad 12 alhier, terwijl op 12 December d.a.v.
Willem SIGTERMANS de dag hoopt te herdenken, waarop hij 45 jaar geleden bij ons tewerkgesteld werd. Laatsgenoemde is geboren 29-6-1889 en woont Viottakade 41, alhier. Hij is sinds geruime tijd voorman in onze Reparatie-Afdeling der Blikslagerij. 
Zij beiden hebben ons te kennen gegeven, dat zij het byzonder op prijs zullen stellen, ter gelegenheid daarvan een Koninklijke Onderscheiding te ontvangen en wij veroorloven ons dan ook de vrijheid, U beleefd te verzoeken te willen bevorderen, dat zij voor een dergelijke bekroning in aanmerking komen. Beide werknemers staan bij ons bekend als fatsoenlijke mensen, die hun werkzaamheden steeds tot onze tevredenheid verrichten.
Tot het geven van ander gewenste inlichtingen zijn wij gaarne bereid en wij tekenen. Met de meeste hoogachting, Meterfabriek, De Directeur;
- (Dordrecht 4 November 1949) Onder terugzending van het schrijven van de Directeur der Maatschappij ter vervaardiging van gasmeters enz, gevestigd aan de Lijnbaan 32 alhier dd 1 dezer, Afd. Alg. Zaken, mij in handen gesteld bij Uwe apostille dd 2 dezer, No. 2024 Kabinet, heb ik de eer UEdelachtbare het volgende te berichten:
Betreffende:
Van der KOOGH, Franciscus, geboren te Dordrecht 22.3.1882, wonende Kasperspad 12 en
SIGTERMANS, Willem, geboren te Dordrecht 29.6.1889, wonende Viottakade 41, beiden te Dordrecht is bij mijn administratie niets nadeligs bekend. Bij informatie is gebleken, dat betrokkenen geen strafvonnissen te hunnen laste hebben, terwijl hun namen niet voorkomen in de kartotheek der voormalige P.R.A. alhier. Overigens is in politiek opzicht eveneens niets ongunstigs omtrent hen gebleken.
Eerstgenoemde is sinds 30 jaren in de functie van magazijnmeester werkzaam, heeft 3 man onder zijn leiding en ontvangt een weekloon van f 51. Voordien was hij werkzaam in de fabriek.
Laatstgenoemde is sedert 7 jaar werkzaam als voorman in de blikslagerij waar hij voordien als ondergeschikte werkzaam was. Betrokkene heeft 25 man onder zijn leiding en geniet een weekloon van f 53.
Bij het ingesteld onderzoek zijn geen feiten of omstandigheden gebleken, welke een bezwaar zouden kunnen vormen tegen het verlenen van een Koninklijke onderscheiding, waarom ik U moge voorstellen in gunstige zin te adviseren. De v/v Commissaris van Politie (get.) A.A. van Damme.
- ('s-Gravenhage 22 November 1949) Bij Koninklijk Besluit van 21 November 1949 nr. 27, behaagde de H.M. de Koningin de Ere-Medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in zilver toe te kennen aan W. Sigtermans, voorman in de blikslagerij bij de Maatschappij ter vervaardiging van Gasmeters enz, te Dordrecht, en in brons aan F. van der Koogh, magazijnmeester bij genoemde N.V.
Ik nodig U uit Sigtermans van Van der Koogh voornoemd hiermede in kennis te stellen en hun bijgaande medailles te overhandigen resp. op 12 December a.s. en 29 november a.s. Beiden hopen hun 45-jarig jubilé bij genoemde Maatschappij te vieren. Een uittreksel uit het Koninklijk Besluit zal hun worden toegezonden door de Kanselier der Nederlandse Orden. De Minister van Sociale Zaken.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2288 (over 1949))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.