Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Pieter Leendert Kooiman


Geboren: 22-11-1913 te Vlaardingen (overl. 2-4-1990, begr. Rolde)
Wonende: Rechte Zandweg Wijk A No 409 (Dubbeldam)
Functie: bedrijfsleider van een te Papendrecht gevestigde zuurbestandige apparaten fabriek
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 3 Juli 1946) Door de ondergrondsche beweging in Dordrecht en omgeving is gedurende de laatste jaren der bezetting prachtig werk verricht, als:
Verzamelen van gegevens over Duitsche formaties, afweerposten, geschutstellingen, enz. en deze doorgeven naar Engeland; inzamelen en verspreiden van door geallieerde vliegtuigen uitgeworpen wapenen; werven en instrueeren van ondergrondsche gewapende afdeelingen; verbergen en verzorgen van onderduikers; afgeven van valsche bescheiden, zoowel Duitsche als Nederlandsche; geregeld contact onderhouden met provinciale en landelijke verzetsgroepen; opblazen van Duitsche nesten; bevrijden, zelfs door overrompeling van de gevangenis alhier, van ene koerister; bevorderen, dat illegale werkers via de Noordzee en later via de Brabantsche Bieschbosch 'naar den overkant' konden gaan enz enz.
De Commandant van de geheele beweging was de Heer PIETER LEENDERT KOOIMAN, geboren 22 November 1913 te Vlaardingen, litmaat van de Gereformeerde kerk, van beroep bedrijfsleider van een te Papendrecht gevestigde zuurbestandige apparaten fabriek, van welke fabriek zijn vader eigenaar is. Hij is gehuwd met L.M.P.J. Zoon en woont in Dubbeldam, Rechte Zandweg., Wijk A No 409c.
De Heer Kooiman is een zeer hoogstaand persoon, die zich voor het illegale werk uitsluitend gedreven door vaderlandsliefde heeft ingezet, groote risico's heeft geloopen, en die zich in zijn bescheidenheid spoedig na de bevrijding heeft teruggetrokken en zijn normale werk weer heeft opgevat.
Nimmer maakte hij aanspraak op eenig bewijs van waardeering of probeerde hij zich op den voorgrond te plaatsen. Hij mag zich verheugen in ieders sympathie.
Hoewel naast hem meerdere personen zch voor het illegale werk hoogst verdienstelijk hebben gemaakt, zoo mag toch worden aangenomen, dat alle illegale werkers in Dordrecht en omgeving zullen waardeeren als hun commandant onderscheiden zou worden.
De Heer Kooiman woont in Dubbeldam, de gemeente waarvan de eerste onderteekenaar het Burgemeesterschap waarneemt, doch de laatste onderteekenaar, die acht maanden lang in het verborgene met den Heer Kooiman samenwerkte, is het best op de hoogte van zijn prresaestaties gedurende de laatste oorlogsjaren, terwijl ook het arbeidsveld van den Heer Kooiman in hoofdzaak in Dordrecht lag.
Het is om deze redenen, dat beide onderteekenaars over deze zaak met elkaar contact hebben gezocht en thans gemeenschappelijk komen tot Uhoogedelgestrenge met het voorstel den Heer Kooiman voor toekenning van een koninklijke onderscheiding te willen voordragen. De Burgemeester van Dubbeldam.
- ('s-Gravenhage 25 Juli 1946) Bij Uw schrijven van 3 dezer, Kabinet, verzocht U, tezamen met den wnd burgemeester van Dubbeldam, den heer P.L. Kooiman te Dubbeldam in aanmerking te doen komen voor toekenning van een Koninklijke onderscheiding in verband met zijn buitengewone illegale werkzaamheden gedurende den bezettingstijd.
Aangezien het niet op mijn weg ligt voorstellen als het onderhevige in behandeling te nemen, heb ik Uw schrijven in handen doen stellen van het Kabinet van den Ministers-President. De Commissaris der Koningin.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2285 (over 1946))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.