Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Johannes Kooijmans


Geboren: 22-5-1879 te Dordrecht
Wonende: Steegoversloot 60 (Dordrecht)
Functie: magazijnbediende bij de Maatschappij ter Vervaardiging van Gasmeters enz
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in brons
Uitreiking: 30 augustus 1939

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 7 April 1938) Onder terugzending der stukken, mij in handen gesteld bij Uwe apostille dd. 2 April j.l. No. 1355, Kabinet, heb ik de eer UEdelActhbare het volgende mede te deelen:
(1) CORNELIS HÜSEN, geboren te Dordrecht 9 Augustus 1872, wonende alhier aan den Groenedijk 52;
(2) JOHAN WILLEM HAGEMAN, geboren te Dordrecht 19 Maart 1874, wonende alhier aan de Willemstraat 27;
(3) JOHANNES KOOIJMANS, geboren te Dordrecht 22 Mei 1879, wonende alhier aan de Steegoversloot 60 en
(4) HENDRIK HERMANUS VAN DER KOOGH, geboren te Dordrecht 7 December 1869, wonende alhier aan de Boeroestraat 57, zijn allen werkzaam in de onderneming van de maatschappij ter vervaardiging van Gasmeters enz, aan de Lijnbaan 32 alhier.
C. Hüsen is op 28 Maart 1898  
J.W. Hageman op 21 Maart 1898
J. Kooijman op 27 Juni 1898 en
H.H. van der Koogh op 17 November 1898 in dienst getreden van voormeld bedrijf. Beide eerstgenoemden zijnn reeds 40 jaren in die onderneming werkzaam, terwijl beide laatstgenoemden dat feit espectievelijk op 27 Juni en 17 November a.s. zullen gedenken.
C. Hüsen is als montage-opzichter technisch ontwikkel; zijn kennis zou gelijk te stellen ziin met die van de middelbaar technische opleiding. Hij heeft een zelfstandig leidende functie en is belast met belangrijke montages voor de onderneming, waarbij hij is gesteld over wisselend personeel van 15 tot 20 man, behoorende tot de afdeeling montage.
J.W. Hageman en H.H. van der Koogh zijn in hun betrekking als soldeerder, evenals J. Kooijmans als 'nakijker' als gewone fabrieksarbeiders te beschouwen. Genoemde personen staan bij de Directie van genoemde onderneming in het algemeen gusntig bekend. Blijkens verkregen inlichting komen hunne namen niet voor in de Strafregisters ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank alhier.
Bij het ingesteld onderzoek is dan ook geen enkele omstandigheid gebleken, welek tegen een eventueel aan vorengenoemde personen te verleenen Koninklijke Onderscheiding bezwaar zou kunnen opleveren, waarbij m.i. wel eenig onderscheid zou gemaakt kunnne worden in den vorm der onderscheiding, daar het mij voorkomt,. dat ana C. Hüsen een hoogere onderscheiding toekomt dan aan de drie andere genoemde personen.
Eene Koninklijke Onderscheiding zal door hen op hoogen prijs worden gesteld. Ikmeen derhalve U te mogen voorstellen op het verzoek gusntig te adviseeren. De Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 9 April 1938) Met terugzending der bijlagen, gevoegd bij bovenaangehaalde apostille, heb ik de eer Uwe Excellentie het volgende te berichten.
De heer Cornelis Hüsen, geboren te Dordrcht 9 Augustus 1872 en wonende alhier Groenedijk 52, is op 28 Maart 1898 in dienst getreden van de Maatschappij tot Vervaardiging van Gasmeters enz, in deze stad gevestigd. Hij is als montage-opzichter technisch zeer behoorlijk ontwikkeld. Zijn kennis staat in dat opzicht gelijk met die van een middelbaar technische opleiding. Hij heeft zelfstandige, leidende functie en is belast met belangrijke montages voor de ondenreming, waarbij hij is gesteld over personeel van 15 tot 20 man. Hij staat zeer gunstig aangeschreven; op zijn maatschappelijk gedrag is niet het minste aan te merken. Ik meen, dat in den langen duur van het dienstverband van den heer Husen en in de ijverige wijze, waarop hij dien dienst vervult, aanleiding mag worden gevonden, om hem een Koninklijke Onderscheiding toe te kennen. Ik moge Uwe Excellentie derhalve adviseeren de toekenning van een onderscheiding aan den heer Husen, ter gelegenheid van den verjaardag van H.M. de Koningin, te willen bevorderen. Eenzelfde advies - zij het, dat te hunnen aanzien met een lagere onderscheiding zal kunnen worden volstaan - meen ik te mogen geven ten opzichte van de overige, in het adres van de Maatschappij ter Vervaardiging van Gasmeters enz, genoemde, personen.
* Johan Willem Hageman, geboren te Dordrecht 19 Maart 1874, wonende alhier aan de Willemstraat 27, kwam op 21 Maart 1898 in dienst der Maatschappij; hij is daar thans nog werkzaam als soldeerder;
* Johannes Kooijmans, geboren te Dordrecht 22 mei 1879, wonende alhier Steegoversloot 60, kwam op 27 Juni 1898 in dienst der Maatschappij; hij is daar thans nog werkzaam als nakijker (fabrieksarbeider);
* Hendrik Hermanus van der Koogh, geboren te Dordrecht 7 December 1879, wonende alhier Boeroestraat 57, kwam op 17 November 1898 in dienst der Maatschappij; hij werkt ook thans daar nog en wel als soldeerder.
Alle drie personen staan gunstig bekend. Er zijn geenerlei omstandigheden, welke voor de toekenning van een Koninklijke Onderscheiding, welke door hen zeer op prijs zou worden gesteld, een beletsel zouden moeten vormen. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.
- (Dordrecht 10 Maart 1939) Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven heb ik de eer Uwe Excellentie het volgende te berichten.
Johannes Kooijmans, geboren te Dordrecht 22 Mei 1879, wonende te Dordrecht aan de Steegoversloot 60, en
Hendrik Herman van der Koogh, geboren te Dordrecht, 7 December 1879, wonende te Dordrecht aan de Boeroestraat 57, zijn resp. op 27 Juni 1898 en 17 November 1898 in dienst getreden bij de Maatschappij ter Vervaardiging van Gasmeters aan de Lijnbaan alhier.
Voornoemde personen, die in den loop van dit jaar den 60-jarigen leeftijd zullen bereiken, zijnn gedurende ruim 40 jaren achtereen in dienst geweest van bovengenoemde onderneming en hebben zich doen kennen als vlijtige, trouwe en betrouwbare personen, zoodat de Directie van de Gasmeterfabriek het ten zeerste op prijs zou stellen, dat aan voornoemde personen dit jaar een Koninklijke onderscheiding voor trouwen en langdurigen dienst werd toegekend. Zij zullen met een eventueele Koninklijke onderscheiding zeer vereerd zijn.
Beide personen staan gunstig bekend en ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht zijn te hunnen name geen strafvonnissen ingeschreven. Op grond hiervan meen ik Uwe Excellentie te mogen voorstellen inwilliging van het verzoek, om aan genoemde personen een  Koninklijke onderscheiding te doen verleenen, te bevorderen. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.

- ('s-Gravenhage 25 Augustus 1939) Ik heb de eer te Uwer kennis te brengen, dat het Harer Majesteit de Koningin behaagd heeft bij Hoogstderzelver besluit van 22 Augustus 1939, no 45, de Eere-Medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, toe te kennen aan de hieronder vermelde personen.
 U gelieve belanghebbenden hiervan op Woensdag 30 dezer des voormiddags, kennis te geven, onder mededeeling, dat een uittreksel uit voormeld Koninklijk besluit, met de medaille, hun door den Kanselier der Nederlandsche orden zal worden toegezonden. De Minister van Sociale Zaken.
in zilver aan: A. van der Hoeven, baas bij de Dordrechtsche Sneeuw- en IJsclub te Dordrecht;
in brons aan:
J. Kooijmans, magazijnbediende bij de Maatschappij ter Vervaardiging van Gasmeters enz, te Dordrecht;
H.H. van der Koogh, soldeerder bij de Maatschappij ter Vervaardiging van Gasmeters enz, te Dordrecht;
H. Swaneveld, huisknecht bij den Heer H.O. de Joncheere, te Dordrecht;
- (Dordrecht 28 Augustus 1939 / aan de Gasmeterfabriek) Het is mij een genoegen U vertrouwelijk te kunnen mededeelen dat aan de heeren J. Kooymans, magazijnbediende, en H.H. van der Koogh, soldeerder, beiden werkzaam aan Uwe fabriek gedurende 40 jaar, deswege de Eeremedaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, wordt toegekend. Ik verzoek U beleefd, bijgaande brieven op Woensddag 30 Augustus a.s. des voormiddags aan betrokkenen uit te reiken. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3143 en 3144 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.