Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Hendrik Christiaan Kronouer


Geboren: 15-3-1863 te Dordrecht
Wonende: Laan van Meerdervoort 343 ('s-Gravenhage)
Functie: gepensionneerd Luitenant-Generaal
Onderscheiding: Militaire Willems Orde op 24 Mei 1897 (K.B. no. 59); Officier van Oranje Nassau (28-8-1911)
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- Hij ging met pensioen als luitenant generaal (commandant) van het leger in Indonesie;
- de heer H.C. Kronouer, 1e luit. der art. van verlof terugkerend, echtg. en kind / per ss. "Prinses Sophie" 19 Nov. van Amsterdam naar Batavia (Nederlandsche Mail)" (De Indische Mercuur nr. 48 1892);
- de heer H.C. Kronouer, luit.- kol. der art., echtg. en 3 kind. / per ss. "Ardjoeno" vertrokken 12 Juli 1905 van Batavia naar Rotterdam en 8 Augustus van Marseille (Thuiskomende Passagiers; Nederlandsche Mail)" (De Indische Mercuur nr. 33 1905);
- H.C.Kronouer, echtg. en zoon / Koningin der Nederlanden, 18 Juli van Batavia naar Amsterdam vertrokken, 4 Sept. te Falmouth aangekomen (Locomotief) (NRC 8-9-1916, editie 1, blad 8);
- (1932) GEPENS. LUIT. GENERAAL H.C. KRONOUER +
Te 's-Gravenhage in den ouderdom van 69 jaar overleden.
's-Gravenhage, 8 Juli. Hier ter stede is gisteren op 69-jarigen leeftijd overleden de heer H.C. Kronouer, gepensionneerd luitenant-generaal titulair van het Indische leger.
De thans ontslagene was ridder 4e klasse der Militaire Willemsorde en officier in de orde van Oranje-Nassau.
De crematie van het stoffelijk overschot zal geschieden Maandag a.s. te Westerveld, naa aankomst van trein 10.41.
Omtrent den staat van dienst van wijlen generaal H.C. Kronouer, kan het volgende worden medegedeeld:
Generaal Kronouer werd 15 Maart 1863 te Dordrecht geboren en werd 11 Juli 1882 benoemd tot 2de luitenant bij het wapen der artillerie.
In 1885 ging hij naar Indië als 1ste luitenant en werd aangewezen als adjunct-commandant der artillerie in de 2de militaire afdeeling op Java. Van 1890-1894 werd de thans ontslagene gedetacheerd in Nederland en in het laatstgenoemde jaar keerde hij naar Indië terug, waar hij in 1895 als kapitein bij den generalen staf werd benoemd. Als zoodanig trad hij in 1896 op als chef van den gewestelijken staf van Sumatra's Westkust.
In 1901 volgde zijn bevordering tot majoor en in 1903 tot luitenant-kolonel, in welken rang hij aangewezen werd als commandant der vesting-artillerie.
In 1907 werd hij op non-activiteit gesteld, doch in hetzelfde jaar keerde hij weer in den werkelijken dienst terug en werd hij commandant der veld- en bergbatterijen.
In 1909 volgde zijn promotie tot kolonel, terwijl hij in 1911 aangewezen werd als chef van het wapen der artillerie en tevens benoemd werd tot generaal-majoor.
Eenige jaren tevoren was generaal Kronouer bij Koninklijk Besluit benoemd tot lid der directie van het Militaire Weduwen- en Weezenfonds, in welke functie hij werkzaam bleef, totdat deze directie in 1914 opgeheven werd en aan de leden onder dankbetuiging eervol ontslag werd verleend.
In 1916 werd hij aangewezen als tijdelijk commandant van het leger in Indië, welke hooge betrekking hij eenige maanden vervulde, in afwachting van de definitieve keuze van een legercommandant.
Toen deze benoeming was afgekomen, verzocht generaal Kronouer ontslag uit den militairen dienst, hetwelk hem op de meest eervolle wijze en onder dankbetuiging voor de vele diensten aan den lande bewezen, werd verleend. Tevens werd hem den titulairen rang van luitenant-generaal toegekend.
Generaal Kronouer was gerechtigd tot het dragen van het Eere-teken voor Krijgsverrichtingen in Atjeh 1895-1896 en 1873-1875(=fout). Ook was hem in 1897 het Ridderkruis 4e klasse Militaire Willemsorde toegekend, terwijl zijn groote verdiensten eveneens werden erkend in 1899, toen hij tot ridder in de orde van Oranje-Nassau werd benoemd.
In 1911 werd generaal Kronouer bevorderd tot officier in de Oranje Nassau-Orde.
- (1932) LUIT.-GENERAAL H.C. KRONOUER +
In 69 jarige ouderdom is hier ter stede overleden de gep. luit.-generaal H.C. Kronouer van het N.I.L.
In Dordrecht geboren, 15 Maart 1863, werd hij 11 Juli 1882 tweede luitenant der artillerie N.I.L., werd in 1884 eerste-luitenat en ging in 1890 naar de hoogere Krijgsschool hier ter stede. Eind Dec. 1902 in Indie terug, volgde 29 mei 1903 zijn bevordering tot kapitein.
Na o.a. een half jaar gedetacheerd te zijn geweest bij de 2e opnemingsbrigade ter Sumatra's Westkust, werd hij 13 Aug. 1905 geplaatst bij den Generalen Staf. Eerst kwam hij bij den Gewestel. Staf in Atjef en Onderhoorigheden en een kaar later werd hij chef van dien staf van Sumatra's Oostkust. 1 maart 1901 werd hij majoor wat zijn plaatsing bij het hoofdbureau van den gen. Staf en vervolgens bij den gen. Staf zelf te Batavia, met zich bracht.
In Juli 1903 werd hij luit.-kol. en bestemd voor commandant der vesting-artillerie. 8 Maart 1907 werd hij, na met verlof naar Nederland te zijn geweest, commandant der veld- en bergbatterijen; in 1909 werd hij overgeplaatst naar het Hoofdbureau Artillerie van het Dep. van oorlog, waarna 6 juli van dit jaar zijn bevordering tot kolonel afkwam. 14 Juni 1911 werd hij chef van het wapen der artillerie, als hoedanig hij 2 Dec. 1911 tot generaal-majoor werd bevorderd.
14 Febr. 1916 nam hij tijdelijk het commando op zich over het Indische leger, tot 31 Mei; voor de wijze, waarop hijn dit commando had gevoerd, gewerd hem een dankbetuiging der Regeering. De keusm viel op generaal De Greve, den chef van den Generalen Stad en met 2 Juli van dat jaar werd toen generaal Kronouer op verzoek wegens volbrachten diensttijd eervol ontslag verleend met toekenning van den titulairen rang van luit.-generaal onder dankbetuiging voor de langdurige diensten, door hem aan den lande bewezen.
Generaal Kronouer, die van 1911 tot 1917 - toen ze werd opgeheven - lid der Directie van het Weduwen- en Weezenfonds van Officieren der landmacht in Ned.Indië is geweest, droeg het eereteeken voor belangrijke krijgsdiensten met de gesp Atjeh 1896-1900.
Bij besluit van 24 Mei 1897 werd hij benoemd tot ridder der Militaire Willemsorde 4e kl., als hebbende zich onderscheiden bij de krijgsverrichtingen in Atjeh in de maanden Maart toto en met November 1896.
19 April 1900 werd hij ridder in de Oranje Nassau Orde, naar aanleiding van de militaire expeditie tegen de V Kotta in Augusts-September 1899. En 28 Aug. 1911 werd hij bevorderd tot officier in deze orde.
De verassching zal plaats hebben op Maandag a.s. te Velsen na aankomst van trein 10.41 halte Driehuis-Westerveld. 
- Hendrik Christiaan Kronouer, geb. Dordrecht 15-3-1863, 13 sept 1916 uit Batavia te Den Haag, overl. Den Haag 7-7-1932, tr. Soerabaija 15-3-1887 Anna Geertruida Weijergang, geb. 12-1-1865. Kinderen:
1. Anna Julia Maria Kronouer, geb. Padang 23-11-1897, tr. Den Haag 27-3-1923 Hendrik Rusting, geb. Den Haag 2-3-1898.
2. Johan George Kronouer, geb. Padang 10-11-1900.

(bron: dhr. H. Kronouer (Melbourne, Australia))
(bron: www.kb.nl/kranten; http://denhaag.digitalestamboom.nl/)

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.