Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Leendert de Lang


Geboren: 18-8-1880 te Gorinchem
Wonende: Vriezeweg 62 (Dordrecht)
Functie: firmant Gerard Mauritz
Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (K.B. 15-10-1953 no 78); Ridder 1e klasse in de Orde van St. Olav; in de Dannebrog Orde
Uitreiking: september 1953

Aanmerkingen:

 • ('s-Gravenhage augustus 1953) Bij deze moge ik U berichten, dat mij het voorstel bereikte, om de Heer Leendert de Lange, geboren 18 Augustus 1880 te Gorinchem, wonende te Dordrecht, Vriezeweg 62, lid van de firma Gerard Mauritz, ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan dezer firma in September a.s., in aanmerking te brengen voor een Koninklijke onderscheiding. De Heer de Lange is vanaf 1916 lid van genoemde firma. Van 1917 tot 1946 was hij lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Dordrecht e.o., van 1922 tot 1946 Vice-Voorzitter van de Afdeling Grootbedrijf van deze instelling. Vanaf de oprichting in 1933 tot de opheffing in 1940 was hij Voorzitter van de Bevrachtingscommissie te Dordrecht.
  Van 1920 tot 1934 was hij lid van de Gemeenteraad van Dordrecht. Gedurende c.a. 30 jaar was hij lid van het bestuur van het Dordrechts Vrij-Entrpot, waarvan verscheidene jaren als Voorzitter. In zijn functie van Vice-Consul van Noorwegen werd de Heer de Lange destijds benoemd tot Ridder 1e klasse in de Orde van St. Olav en als Vice-Consul van Denemarken werd hem een onderscheiding in de Dannebrog Orde verleend. Gaarne zou ik - kan het zijn zeer spoedig - uw gevoelen omtrent dit voorstel vernemen. De Minister van Verkeer en Waterstaat.

 • werd op 7.12.1909 in het bevolkingsregister ingeschreven, komende van Rotterdam;

 • de firma Gerard Mauritz, waarvan De Lange firmant is, heeft 5 personen in loondienst.

 • voor zover bekend heeft de Heer de Lange zich gedurende de bezetting als een goed vaderlander doen kennen.

 • Onder terugzending van het mij bij apostille d.d. 10 Sept. 1953, Nr. 2488 Kabinet, om advies toegezonden schrijven van de Chef van het Kabinet van de Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, inzake toekenning van een Koninklijke onderscheiding aan de Heer L. de Lange van de firma Gerard Mauritz, heb ik de eer U.E.A. het volgende te berichten.
  Uit bedoeld schrijven maak ik op, dat de Heer L. de Lange gedecoreerd zal worden op grond van de omstandigheid, dat de firma Gerard Mauritz 150 jaar bestaat. Omtrent de Heer L. de Lange wordt geen informatie gevraagd, doch wel wordt verzocht iets uitgebreider te willen informeren over de firma. De firma Gerard Mauritz was vroeger gevestigd aan de 's-Gravendeelschedijk, later aan de Nieuwehaven en thans houdt de firma kantoor aan de Wolwevershaven 7.
  Voorheen hield de firma zich bezig met het lossen en beladen van zeeschepen en trad zij op cargadoor en expediteur, terwijl zij zich bewoog op het gebied van assurantiën. Sedert enige jaren is zij met het verrichten van stuwadoorswerkzaamheden opgehouden. Ten kantore van de firma is gevestigd het vice-consulaat van Denemarken en Noorwegen. In scheepvaartkringen heb ik nimmer iets vernomen, dat een smet zou kunnen werpen op de naam van de firma Gerard Mauritz.
  Om gezondheidsredenen heeft de Heer L. de Lange zich voor een groot deel uit de zaken teruggetrokken; zijn zoon A.M. de Lange treedt thans in hoofdzaak naar buiten op. De havenmeester.

 • ('s-Gravenhage 27 October 1953) Bij deze moge ik U berichten, dat bij Koninklijke besluit van 15 October 1953, No. 78, de Heer L. de Lange, lid van de firma Gerard Mauritz, benoemd is tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Ik moge U verzoeken de Heer de Lange namens mij met zijn benoeming in kennis te stellen en hem daarbij te willen mededelen, dat de stukken, op deze benoeming betrekking hebbende, hem t.z.t. door de Kanselier der Nederlandse Orde zullen worden toegezonden. Ik ontvang gaarne Uw bericht, wanneer U de Heer de Lange met het bovenstaande in kennis hebt gesteld. De Minister van Verkeer en Waterstaat.


 • (bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht) 8A1960-2292 (over 1953))

  Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.