Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Frederik Langeweg


Geboren: 29-7-1836 te Dordrecht
Wonende: Toulonsche laan 43 i (Dordrecht)
Functie: blikslager bij de Naamlooze Vennootschap Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers & Zoon
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 27-8-1908)
Uitreiking: 31-8-1908

Aanmerkingen:
- Naar aanleiding van Uwe missive van 22 April 1908 Kabinet no 158 veroorloof ik mij de aandacht van UHoogedel Gestrenge te vestigen op de navolgende personen, die naar mijne meening om eene koninklijke onderscheiding bij den aanstaanden verjaardag van Hare Majesteit de Koningin in aanmerking kunnen worden gebracht.
(1) Jan Hordijk Jaczn, geboren te Dordrecht 8 Mei 1839, sinds 5 September 1893 lid van den raad en sinds 19 Januari 1897 Wethouder dezer gemeente. Als oudste wethouder sedert December 1897 verving hij herhaaldelijk de Burgemeester in de bij de wet vastgestelde gevallen, terwijl hij tijdens de vacature van burgemeester in 1906, gedurende 27 maand als zoodanig fungeerde. Als Wethouder en als privaat persoon is hij algemeen geacht en gezien. Hij is lid van het College van Zetters sedert september 1891 en Directeur van het .. gevestigde Vrij-entrepot sedert Februari 1897.
(2) Huibert Willem Veth, architect, geboren te Dordrecht 26 Augustus 1833, een verdienstelijk man op architectonisch gebied, waarop hij zich nog steeds met goede gevolg beweegt, getuige o.m. het feit, dat hij als de deskundige fungeert bij de restauratie van de Groote Kerk alhier. Bij de herdenking van het 25 jarig bestaan der Ambachtschool in de vorige maand, werd hem als mede oprichter die school, die nog steeds met onverflaauwde belangstelling een bestuursfunctie daar vervuld, in het bijzonder hulde gebracht.
Ook in menig ander opzicht d...(?) hij het algemeen belang. Zoo was hij geruimen tijd een ..hebbend lid van den Geme.. en lid en Voorzitter van de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs. Hij is een algemeen geacht persoon hetgeen ondubbelzinnig is gebleken toen hij eenige jaren geleden het feit zijner 40-jarige werkzaamheid als architect herdacht.
(3) Frederik Hemelaar, geboren te Dordrecht 3 Sept 1844, wonende aan de Botjesstraat 21 alhier, sedert 17 maart 1858, derhalve meer dan 50 jaren in onafgebroken dienst als kleermaker in de kleermakerij van J. de Vries aan de Voorstraat 315 alhier.
(4) Francois Langeweg, geboren Dordrecht 29 Juli 1836, wonende aan de Toulonsche laan 43 i alhier, sinds 11 Januari 1848, derhalve meer dan 60 jaren in onafgebroken dienst als blikslager werkzaam bij de Naamlooze Vennootschap Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers & Zoon alhier.
De Toekenning eener onderscheiding aan de Sub (3) en (4) genoemde personen heeft de volledige instemming hunne patroons.
De Burgemeester van Dordrecht (get) H.J. Wichers.
- ('s-Gravenhage den 26 Mei 1908) Ik heb de eer U hiernevens te doen toekomen 3 door den Minister van landbouw, Nijverheid en Handel mij toegezonden adressen van G.J. Bosman, Dr. H.S. de Graaf en J.M.W. Dekker, het verzoek inhoudende, dat eene onderscheiding worde toegekend aan F. Langeweg, W. van Camp en I.P.A. Wijers. Zijne Excellentie heeft mij uitgenoodigd omtrent die aanvragen mijn gevoelen te doen kennen en, ten einde aan 's Ministers verlangen te kunnne voldoenm, verzoek ik U beleefd mij omtrent de betrokken personen zoo mogelijk eenige nadere inlichtingen te verschaffen en mij tevens Uw gevoelen omtrent de aanvrage te willen mededeelen. Uw antwoord ontving ik gaarne met terugzending der bijlagen voor den 5en Juni a.s. De Staatsraad i.b.d. Commissaris der Koningin.
- (Dordrecht 30 Mei 1908) naar aanleiding van Uwe missive dd 26 mei jl Kabinet no 195/2, heb ik de eer,  onder terugzending van de daarbij gevoegde adressen, UHoogedelgestrenge ten aanzien van natenoemen personen, het volgende mede tedeelen:
(1) François Langeweg, geboren te Dordrecht 29 Juli 1836, is dezelfde persoon waarop ik Uw aandacht vestigde bij mijn brief van 6 Mei jl no 285 Kabinet. Metbevestigin van hetgeen ik daarbij omtrent Langeweg mededeelde beveel ik de inwilliging van het verzoek van den Heer G.J. Bosman aan.
(2) Wouterina van Camp, geboren te Dordrecht 23 April 1861, werd bij mijn schrijven van 18 Mei 1907 no. 265 kabinet voor eene onderscheiding aanbevolen, doch bij mijn brief van 6 mei jl no 285 kabinet, niet opnieuw voorgedragen, omdat ik uit de verleende onderscheidingen heb afgeleid dat als regel een langeren diensttijd dan 25 à 26 jaren wordt aangenomen om voor eenen onderscheiding in aanmerking te komen. Er bestaat overigens mijnerzijds geen bezwaar tegen, dat aan de vervulling van de verzoek van den heer en mevrouw De Graaf wordt voldaan;
(3) Johannes Petrus August Wijers, geboren te Dordrecht 26 November 1851, voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier, is een verdienstelijk man, die langzamerhand voor eene onderscheiding in aanmerking zou kunnne komen. Even schijnt het mij minder gewenscht om op het door den heer Dekker een onderg... van dne heer Wijers gedaan verzoek, gunstig te beschikken. Wellicht wanneer in vervulling mocht komen de .....;
- ('s-Gravenhage 30 Juli 1908) Ikheb de eer U.H.E.G. te verzoeken mij wel te willen mededeelen of naam en qualiteit van 
F. Langeweg, blikslager bij de Naamlooze Vennootschap Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers,
F. Hemelaar, kleedermakersknecht in dienst bij J. de Vries Jr,
te Uwent aldus juist zijn omschreven.
Tevens zoude ik het op prijs stellen, om, indien een of meer dezer personen voor den 31sten Augustus a.s. mochten komen te overlijden, daarvan mededeeling te mogen ontvangen. De Minster van Landbouw, Nijverheid en Handel.
- (Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers & Zoon Dubbeldamscheweg 32-34; 31 Juli 1908) In antwoord op Uw geerde missieve van heden hebben wy de eer, U te berichten dat de juiste omschryving is: F. Langeweg, blikslager by de Naamlooze Vennootschap Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers & Zoon te Dordrecht, Hoogachtend, J. Bekkers;
- (3 Augustus 1908) Naar aanleiding van Uwe missive van 30 Juli jl nr. 13 Kabinet, heb ik de eer Uwe Excellentie te berichten, dat de naam en qualiteit van de daarbij bedoelde persoon zijn
F. Langeweg, blikslager bij de Naamlooze Vennootschap Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers & Zoon te Dordrecht,
en F. Hemelaar, kleedermakersknecht in dienst bij J. de Vries Jr te Dordrecht
Indien een dezen personen of beide voor 31 Augustus e.k. mochten komen te overlijden, zal ik aan Uwe Excellentie daar van mededeeling doen. De Burgemeester van Dordrecht. 
- ('s-Gravenhage 28 Augustus 1908) Ik heb de eer te Uwer kennis te brengen, dat het Harer Majesteit de Koningin heeft behaagd bij Hoogstderzelver besluit van den 27sten dezer, No. 28 de Eere-medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, toe te kennen
in brons aan
F. Langeweg, blikslager bij de Naamlooze Vennootschap Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers & Zoon
F. Hemelaar, kleedermakersknecht in dienst bij J. de Vries Jr te Uwent.
U gelieve belanghebbenden hiervan kennis te geven onder mededeeling, dat het versiersel hun nader zal worden utigereikt. De Minister.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.