Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Frans Lebret


Geboren: 7-11-1820 te Dordrecht (overleden 1909)
Wonende: -
Functie: kunstschilder
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (1) .. nagenoeg 30 jaren hare penningen bewaard en hare boekhouding gevoerd. 
(2) De heer Keeman wordt in door den gemeenteraad en aan het College van Burgemeester en Wethouders zeer gewaardeerd.
(3) Frans Lebret, kunstschilder, geboren te Dordrecht den 1 Nov 1820. Dat hij vele jaren zich aan de Kunst heeft gewijd blijkt wel uit het feit, dat hij op 1 October 1906 zijn zeventigjarige lidmaatschap van het Teekengenootschap Pictura herdacht. Thans nog, op zijn hoogen leeftijd beoefent hij de schilderkunst. Enkel beelden van zijn hand, geplaatst in het Dordrechts Museum van schilderijen bezitten hooge kunstwaarde. Vooral als schapenschilder heeft de heer Lebret zich naam gemaakt.
(4) Dr. Hermanus Jacob Kiewit de Jong, reden(?) voor het zijn naam alhier, voorzitter van het Nederlandsch Verbond, geboren te Groningen den 29 Sept 1847, een geleerde van naam in het bijzonder.....
(5) Huibert Willem Veth, architect geboren te Dordrecht 26 Aug 1833, een verdienstelijk man op architectonisch gebied, waarop hij zich nog staand met goed gevolg beweegt, getuige o.m. het feit dat hij als deskundige fungeert bij de restauratie van de Groote Kerk alhier.
(6) Bremekamp?
(7) Willem Frederik Christiaan August Baar, geboren te .. den 5 Februari 1846, sinds 2 September 187., vader in het Weeshuis alhier.....
(8) Aart Erkens, geboren te Dordrecht den 14de Dec, pakhuisknecht bij de firma Gerrit van Hoogstraten & Zoon, gedurende 65 jaren onafgebroken in dienst is;
(9) Hendrikus Neerings, geboren te Dordrecht 2 Juni 1839, sinds 12 Maart 1857 als verlakker werkzaam bij de Naamlooze Vennootschap Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers & Zoon te Dordrecht
(10) Johannes Alleblas, geboren te Dordrecht den 21 December 1828, sinds 43 jaren onafgebroken werkzaam, thans als zagersbaas bij de Firma A.P. Schotel Gzn alhier in hare marmerzagerij en steenhouwerij.
(11) Woutrina van Camp, geboren te Dordrecht 23 April 1861, sinds 1 Mei 1882 als dienstbode in dienst bij Mr. H.J. de Graaff alhier.
(12) Pieter Bozua, geboren te Dordrecht 13 October 1845, meer dan 40 jaren onafgebroken werkzaam geweest bij de firma de Joncheere, den Bandt en Co. Als jongste knecht is hij zijne dienstvervulling begonnen en is thans reeds meer dan 20 jaren als eerste knecht bij die firma werkzaam.
- Het te dezen stede gevestigde in 1774 opgerichte teekengenootschap Pictura zal in zijn tentoonstellingsgebouw schilderstukken en etsen ten toon stellen van zijn eere voorzitter den Kunstschilder Frans Lebret, ter gelegenheid van zijn zeventigjarige lidmaatschap van het genootschap. De tentoonstelling, die gegund zal worden den 1 October e.k. belooft zeer belangwekkend te worden en mag zich verheugen in de belangstelling voor vele Kunstliefhebbers in en buiten deze gemeente. Haar duur is voorloopig bepaald op twee weken. Ik heb gemeend mij te mogen veroorloven.......;
- (Dordrecht 28 September 1906) Het te dezer stede gevestigde in 1774 opgerichte teekengenootschap "Pictura" zal in zijn tentoonstellingsgebouw in de Voorstraat alhier schilderstuken en etsen ten toon stellen van zijn eere-voorzitter, den kunstschilder Frans Lebret, ter gelegenheid vvan zijn zeventigjarige lidmaatschap van het Genootschap. De tentoonstelling die geopend zal worden den 1e october e.k. belooft zeer belangwekkend te worden en mag zich verheugen in de belangstelling voor vele Kunstliefhebbers in en buiten deze gemeente. Haar duur is voorloopig bepaald op twee weken. Ik heb gemeend mij te mogen veroorloven vorenstaande onder de aandacht van U Hoogedelgestrenge te brengen, omdat in dit zeldzaam feit wellicht voor U aanleiding zoude bestaan den heer Lebret voor eene Koninklijke onderscheiding voor te dragen. Frans Lebret, geboren te Dordrecht den 7de November 1820 is van onbesproken levensgedrag en houdt zich nog hede ten dage uit liefde voor de Kunst want hij is zeer bemiddeld - onledig met etsen. Verschillende ....;


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.