Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Gerardus Lemans


Geboren: 16-9-1884 te Dordrecht
Wonende: Merwedestraat 135 (Dordrecht)
Functie: bestuurslid Ned. R.K. Metaalbewerkersbond Afdeling Dordrecht St. Eloy
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in zilver (K.B. 10-4-1953) Uitreiking: 25 april 1953

Aanmerkingen:

  • (Dordrecht 23 Februari 1953) Hiermede heb ik de eer Uhoogedelgestrenge te berichten, dat mij het verzoek bereikte te willen bevorderen dat een Koninklijke Onderscheiding wordt toegekend aan de heer G. Lemans, ter gelegenheid van de viering omstreeks 25 April a.s. van het 50-jarig jubileum van de Afdeling Dordrecht van de Ned. R.K. Metaalbewerkersbond St. Eloy, waarvan hij ruim 45 jaar bestuurslid is geweest. De heer Gerardus Lemans is op 16 September 1884 geboren te Dordrecht en bezit de Nederlandse nationaliteit. Hij staat sinds zijn geboorte in het bevolkingsregister te Dordrecht ingeschreven en woont alhier aan de Merwedestraat nr. 135. Betrokkene heeft tot 25 Maart 1950 als platenknipper gewerkt op de N.V. Scheepswerf en Machinefabriek De Biesbosch alhier, waarna hij werd gepensionneerd. Zijn bruto weekloon bedroeg laatstelijk f 57. Hij had geen personeel onder zich. In het bestuur der jubilerende afdeling heeft betrokkene gedurende meer dan 45 jaren verschillende functies bekleed, zoals Voorzitter, vice-Voorzitter, 2e Penningmeester, 2e Secretaris en Commissaris. De laatste twee jaren is hij bode van de afdeling.
    Bovendien is de heer Lemans gedurende enkele jaren bestuurslid geweest van de Afdeling Dordrecht der Ned. Kath. Arbeidersbeweging, van de Propagandaclub St. Thomas van Aquino, en van de Drankbestrijdersvereniging Sobrietas, en voorts commissielid van de R.K. T.b.c. vereniging Herwonnen Levenskracht.
    In de administratie van de gemeentepolitie is op crimineel en politiek gebied niets ten nadele van betrokkene bekend. Zijn naam komt niet voor in de administratie van de voormalige P.R.A. Op grond van het bovenstaande, waaruit blijkt dat betrokkene zich gedurende vele jaren zeer verdienstelijk heeft gemaakt jegens de maatschappij, moge ik Uhoogedelgestrenge verzoeken de heer G. Lemans ter gelegenheid van het gouden jubileum van de afdeling Dordrecht van de Ned. R.K. Metaalbewerkersbond St. Eloy te willen voordragen voor toekenning op 25 April a.s. van een Koninklijke Onderscheiding, en wel de Ere-Medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in zilver. De Burgemeester van Dordrecht (J.A.H.J. van der Dussen).

  • (11 april 1953) Hiermede bericht ik U dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd bij besluit van 10 April 1953, No 43, toe te kennen de Ere-Medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in zilver, aan de heer G. Lemans, wonende te Dordrecht, bode van de afdeling Dordrecht van de Nederlandse R.K. Metaalbewerkersbond St. Eloy. Ik nodig U uit belanghebbende hiermede, namens mij, in kennis te stellen en hem bijgaande medaille te overhandigen op 25 april a.s. ter gelegenheid van de herdenking van het 50-jarig bestaan van voormelde afdeling. Een uittrekstel uit voormeld besluit zal hem worden toegezonden door de Kanselier der Nederlandse Orden.


  • (bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht) 8A1960-2292 (over 1953))

    Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.