Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Willem van der Linden


Geboren: 30-80-1866 te Dordrecht
Wonende: Noordendijk 201 (Dordrecht)
Functie: opzichter-sluiswachter in dienst van het waterschap De Vier Polders
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 2 April 1930) Ik heb de eer Uwe Excellentie de volgende voordracht aan te bieden van personen te Dordrecht, die naar mijn oordeel voor eene Koninklijke Onderscheiding in aanmerking komen.
(1) De Heer Johannes Petrus Piera, geboren 23 December 1866 te Dordrecht thans wonende alhier aldaar, Celebesstraat 35 is op 1 Juni 1885 als onderwijzer in dienst der gemeente gekomen; met ingang van 1919 werd hij benoemd tot inspecteur der lichamelijke opvoeding. Dat toenmaals de keuze op hem viel, was niet toevallig, integendeel reeds tal van jaren was de Heer Piera als onderwijzer de man, die de ziel was van het streven naar algemeene en veelzijdige sportbeoefening van de jeugd te Dordrecht.
Door zijn initiatief kwam met financieele hulp van vooraanstaande burgers in 1905 de Bond van Lichamelijke opvoering tot stand, waarvan hij gedurende 25 jaar de secretaris en leider was. Deze vereeniging, die krachtig door de gemeente wordt gesubsidieerd, exploiteert een drietal sportterreinen met speeltuinen. Deze speelterreinen, in verschillende wijken van de stad gelegen, waar steeds het noodige toezicht en spelmateriaal is, worden zeer druk door de kinderen bezocht en voldoen aan een steeds meer erkende behoefte, om het stadskind van gezonde lichaamsoefening in de frissche lucht te laten geniten.
Maar ook overal elders was de Heer Piera op spertgebied een stuwende kracht. Mede door zijn invloed is de Dordstche Voetbalvond met 1000 leden tot standgekomen. Ook van het Sportpark, dat door eene vereeniging met subsidie van de gemeente wordt geëxploiteerd, zoowel als vvan de Paardensportvereeniging en van tal van andere vereenigingen is hij een der oprichters en voormannen.
ook de volksbadhuizen en gemeentelijke zwemgelegenheden staan onder zijn toezicht.
kortom er kan op sportgebied geen gebeurtenis van eenig belang zijn of de Heer Piera heeft er een groot aandeel in. De goede verstandhouding tusschen de sportvereenigingen alhier is grootendeels aan tijn tact te danken.
Als gemeente-adviseur op elk gebied van lichamelijke opvoeding geeft hij uitnemend raad, waaraan groote waarde wordt gehecht.
Zeker is hij de man, aan wien het te danken is, dat de beoefening van allerlei takken van gezonde sport in Dordrecht op zoo'n hoog plan staat. Ik meen, dat gezien groote verdiensten en 45-jarige trouwe en voorbeeldige plichtsvervulling er aanleiding is, den heer PIERA voor een onderscheiding voor te dragen, waarbij het ridderkruis van de Oranje Nassau orde het emest geeigend zou zijn.
Waar op 5 Juni 1930 de Bond voor Lichamelijke Opvoeding zijn zilveren jubileum viert, zou een benoeming tegen dien datum aan dat herdenkingsfeest grooten luister bijzetten, anders zou de a.s. geboortedag van H.M. de Koningin daarvoor de aangewezen dag zijn.
(2) De Heer Adrianus Hendrikus Davidus Wepster, geboren 11 October 1884 te Stellendam en wonende te Dordrecht, Reeweg (Oost) 148, is sedert 1 Juli 19.. hoofd van de alhier gevestigde school voor buitengewoon lager onderwijs. De Heer Wepster is een man, die voor de opvoeding en zorg van het zwakzinnig kind bijzondere verdiensten heeft. Zijn school verheugt zich in een uitstekenden roep, terwijl hij ook voor de de plaatsing van zijne leerlingen in de maatschappij zich groote moeite geeft. Daaruit is in 1926 de zoogenaamde 'nazorg' geboren, waarvan hij de ijverige leider is. Hij weet voor z'n kinderen de juiste plaats in de maatschappij te vinden en blijft ook later met hen in contact.
Voor de zoogenaamde imbecillen wist hij als secretaris der vereeniging van zwakzinnigenzorg met subsidie van de gemeente in 1920 een werkinrichting voor jongens op te richten. Het vorige jaar werd deze gevolgd door een soortgelijke inrichting voor meisjes, welke zoowel door de provincie als door de gemeente wordt gesubsidieerd en die de eerste in den lande is, en bijzonder de aandacht trok, zoodat bij de opening ook enkele leden van Gedeputeerde Staten aanwezig waren. Van beide inrichtingen is hij de directeur en algemeene leider.
Gezegd kan worden, dat de heer Wepster op het gebied van zwakzinnigenzorg een man is van groote kennis en erkende autotiteit; op het A.V.O. congres te Amsterdam enkele jaren geleden gehouden leide hij een belangrijk onderwerp in. Dat in Dordrecht het vraagstuk der arbeid voor onvolwaardigen zoo weer de aandacht trekt, is aan zijn stuwkracht te danken. Kortgeleden is hier eene vereeniging opgericht: Maatschappelijke Hulp door werkverschaffing, die met behulp van gemeentesubsidie en finnacieelen steun van particulieren in den nieuwen Biesboschpolder een proef gaat nemen met een tuinbouwbedrijf, waarin aanvankelijk een vijftiental onvolwaardigen tewerk zullen worden gesteld. Ook hier neemt de heer Wepster het secretariaat op zich en ging het initiatief van hem uit.
Hoewel hij zijne volle kracht geeft aan de zaak van het psychisch misdeelde kind, daarnaast vindt hij nog tijd, om in het openbare leven van Dordrecht een belangrijke rol te spelen. Hij is de secretaris van de vereeniging Oranjedag en tot voor kort ook van 't Nut van 't Algemeen. Ook hierbij wist hij zich de algemeene waardeering te verwerven.
Evenals de Heer Piera is de heer Wepster een man, die zich door bijzondere talenten en belangstelling voor sociaal werk onderscheidt en ik zou 't op hoogen prijs stellen, als ook hem met Koningins verjaardag een ridderkruis der Oranje-nassauorde werd toegekend.
(3) Willem van der Linden, geboren 30 Augustus 1866 te Dordrecht, wonende alhier Noordendijk 201, opzichter-sluiswachter in dienst van het Waterschap 'de Vier Polders'. Hij is op 1 Mei 1890 als vast werkman bij dit lichaam in dienst gekomen en heeft zich door ijver, plichtsbesef en geschiktheid opgewerkt tot opzichter. Als zoodanig heeft hij het toezicht op meerdere arbeiders, die in dienst bij 'de Vier Polders' zijn, terwijl ook bij de uitvoering van voor- en najaars onderhoud het toezicht op de uitvoerders bij hem berust.
Waar het bestuur der 'Vier Polders' bijzonder met zijne diensten is ingenomen en hij 1 Mei a.s. zijn veertig jarig dienstverband zal herdenken, lijkt mij ook hier aanleiding voor eene koninklijke onderscheiding en wel de zilveren medaille van de Oranje-Nassauorde. Waar de physieke van Van der Linden de laatste jaren achteruitgaan, zal hij op z'n 65 jaar dus over twee jaar den dienst met pensioen verlaten.
Ik teeken hierbij aan en dit geldt voor de drie voorgedragenen, dat het toekennen eener onderscheiding voorzeker hoogelijk door hen zal worden gewaardeerd. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3144 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.