Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Bernardus Henricus Maria Lips


Geboren: 25-3-1878 te Dordrecht
Wonende: Singel 64 (Dordrecht)
Functie: voorzitter van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers / directeur van de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken
Onderscheiding: Officier in de Orde van Oranje-Nassau (K.B. 5-1-1921 no 39) 
Uitreiking: 8-1-1921 (50-jarig bestaan N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken)

Aanmerkingen:
- (22 december 1920) Het komt mij voor, dat er alle aanleiding bestaat en ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de N.V. Lips Brandkasten- en Slotenfabrieken dat op 8 Januari 1921 zal herdacht worden Koninklijke onderscheidingen te doen toekennen. Zeker zoude echter in deze gemeente is .. op prijs worden gesteld. De Lips fabrieken toch nemen niet alleen in deze gemeente en in ons land maar ver over de grenzen een zeer belangrijke plaats in op het gebied van de Nederlandsche industrie.... 50 jaar geleden werd de zaak gesticht door de heer J. Lips Bzn die onlangs is afgetreden.....;
- (22 december 1920) In aansluiting op het onderhoud van heden morgen, kan ik U 't volgende mededeelen. De heer J. Lips Bzn stichter der zaak, werd in 1909 op den verjaardag van H.M. de Koningin gedecoreerd. Van de oudste werklui thans nog in de zaak werkzaam...;
* Jan Erling, geboren te Dordrecht 24 Apr 1851, wonend Jacob Catsstraat 55 is 43 jaar werkzaam b/fa Lips
* Jacobus Hombroek, geboren te Dordrecht 24 Jan 1861 wonend Jonge Roelensteeg te Amsterdam, is tegenwoordig hoofdmonteur in 't filiaal Amsterdam
* Abraham Brand, gboren te Dordrecht 25 Nov 1864, wonende Achterom No 29 is 44 jaar werkzaam b/fa Lips
* Franciscus Schaffels geboren te Dordrecht 13 Juli 1861, wonende Latourpad 134 is 39 jaar in werkzaam b/fa Lips
* Christiaan Walson, geboren te Dordrecht 28 Oct 18..(?), wonend Voorstraat 369, is 39 jaar werkzaam b/fa Lips, was eenige maanden in dienst bij een andere firma en daarvoor ook bij den firma Lips 4 jaar, dus feitelijk 43 jaar in dienst;
- ('s-Gravenhage 7-1-1921) Ik heb de eer U te berichten, dat het Harer Majesteit de Koningin heeft behaagd, bij Hoogstderzelver besluit van 5-1-1921 no 39 te benoemden tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau: B.H.M. Lips, oudste Directeur der N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken, te Dordrecht...;
- (Dordrecht 30 April 1936) Naar aanleiding van het bij bovenaangehaalde apostille aan mij om bericht en raad toegezonden excerpt van een aan U gericht schrijven van den heer Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaarrt heb ik de eer U mede te deelen, dat de heer B. Lips, Voorzitter van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers, gedelegeerd commissaris id der wereldberoemde firma Lips' Brandkasten en Slotenfabrieken. Bernardus Henricus Maris Lips, geboren 25 Maart 1878 te Dordrecht en wonende alhier Singel 64, heeft de enorme groei der fabrieken eerst als Directeur en later als gedelegeerd commissaris meegemaakt en helpen bevorderen. De heer Lips is een zeer achtenswaardig ingezetene.
Zijne verdiensten als voorzitter van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers kan ik moeilijk beoordeelen, maar het wil mij voorkomen, dat deze, gevoegd bij zijn beteekenis als groot- industrieel, tenvolle de toekenning van een Koninklijke Onderscheiding wettigen. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133/3134 (over 1920-1930))
(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3144 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.