Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

ir. Johannes Petrus Maria Lips


Geboren: 17-1-1885 te Dordrecht
Wonende: Singel 157 (Dordrecht)
Functie: directeur N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 17 Maart 1931) Onder terugzending der stukken, mij in handen gesteld bij Uwe apostille dd. 11 dezer, no 1042 Kabinet, heb ik de eer UEdelAchtbare het volgende mede te deelen:
De heer Ir. Johannes Petrus Maria Lips, geboren te Dordrecht 17 Januari 1885, Directeur der Naamlooze Vennootschap Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken, wonende alhier aan den Singel no 157, staat zeer gunstig bekend. Omtrent hem is bij mijne adminsitratie nimmer iers nadeeligs gebleken, hetwelk eene hem eventueel te verleenen Koninklijke onderscheiding in den weg zou kunnen staan. Zijn zwager en compagnon, de heer V. Eras, alhier wonende Oranjepark no 1, werd 31 Augustus 1929 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer Albertus Floris Heeris, geboren te Amsterdam 6 September 1878, woonachtig alhier aan de Stooplaan 14, werd, volgens verkregen inlichting, den 26 Juli 1905, komende van Borne, in het bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven. Als correspondent en thans procuratiehouder, is hij sedert dien onafgebroken in dienst van de N.V.  Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken werkzaam, tot tevredenheid der Directie.
Op zijn zedelijk en maatschappelijk gedrag valt niets aan te merken. In zijne omgeving staat hij, evenals ... zeer gunstig bekend. Hij behoort tot den netten burgers. Bij onderzoek is niets te zijnen nadeele gebleken welk een eventueel hem toe te kennen Koninklijke onderscheiding in den weg zou kunnen staan. De Commissaris van Politie.
- (Dordrecht 19 Maart 1931) Naar aanleiding van het bij bovengenoemde apostille om advies in mijne handen gestelde schrijven van den heer President-Commissaris der N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken heb ik de eer U mede te deelen, dat de heer Ir. J.P.M. Lips, geboren 17 Januari 1885 en wonende alhier Singel 157 als een zeer respectabel ingezetene bekend staat. Hij is een der drie directeuren van de groote, wereldvermaarde Lips' fabrieken.
De beide andere Directeuren ontvingen reeds eerder eene Koninklijke onderscheiding. Naar mijne meening bestaat er aanleiding dezen derden Directeur ter gelegenheid van zijn zilveren jubileum als zoodanig voor eene Koninklijke onderscheiding in aanmerking te brengen.
De heer Albertus Floris Heeris, geboren te Amsterdam 6 September 1878 en woonachtig te Dordrecht Stooplaan 14 kwam op 26 Juli 1905 in deze gemeente wonen. Hij was eerst correspondent bij de firma Lips en is daar thans werkzaam als procuratiehouder, zeer tot tevredenheid der Directie. Op zijn zedelijk en maatschappelijk gedrag valt niets aan te merken. Hij behoort tot den netten burgerstand. Er zijn geene omstandigheden gebleken, welke de toekenning aan hem van eene Koninklijke onderscheiding in den weg zouden klnnen staan. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3144 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.