Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Lucien Paul Masion


Geboren: 2-3-1865 te Dordrecht (overl. 27-2-1938)
Wonende: Nieuwe Haven 32 (Dordrecht)
Functie: hoofd Naamlooze Vennootschap Steenkolenhandel M.J. Masion en Zonen
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 28 April 1937) Beleefd vraag ik Uw aandacht voor het volgende.
Op 12 Juni 1937 herdenkt de heer Lucien Paul Masion, alhier, den dag, waarop hij 50 jaren geleden aan het hoofd kwam der Naamlooze Vennootschap Steenkolenhandel M.J. Masion en Zonen, voorheen de Firma M.J. Masion en Zonen. 
Dit bedrijf is in 1912 gesticht door een der voorvaderen van den tegenwoordigen directeur, n.l. Maximilianus Josephus Masion, die zich hier, komende uit Luik, in 1800 had gevestigd.
Steeds is het gedurende de sedert verloopen 125 jaren in bezit geweest van en geleid door, leden van de familie Masion, die het tot een belangrijke handelsonderneming hebben gemaakt, welke van 1920 af ook de vertegenwoordigster in deze Gemeente is van het Verkoopkantoor der Staatsmijnen in Limburg, te 's-Gravenhage.
De heer L.P. Masion, bovengenoemd, is 2 Maart 1865 te Dordrecht geboren en woont hier Nieuwe Haven 32.
Van zijn intrede in de zaak af, heeft hij met grooten ijver en gedegen handelskennis haar geleid. Dat zijn deskundigheid op prijs wordt gesteld, blijkt wel uit zijn bestuurslidmaatschap van den Bond van Groothandelaren in Brandstoffen en van de Prijzencommissie van den Brandstoffenhandel ''Zuid-Holland''.
Tot het openbare leven heeft de heer Masion zich niet aangetrokken gevoeld. Wel heeft hij zich verdienstelijk gemaakt voor de Roomsch Katholieke Kerk, alhier, n.l. gedurende 16 jaren als Kerkmeester van de Parochie van den Heiligen Bonifacius, en 14 jaren als beheerder der Roomsch Katholieke Begraafplaats, welke beide functies hij nog bekleedt.
Daar de heer Masion ook een hoog geacht ingezetene is, moge ik in het bovenstaande aanleiding vinden, U beleefd te verzoeken, wel te willen bevorderen, dat hem ter gelegenheid van zijn gouden zakenjubileum op 12 Juni a.s. een Koninklijke onderscheiding wordt toegekend en wel benoeming tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3144 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.