Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Dirk Meeldijk


Geboren: 15-10-1846 te Dordrecht
Wonende: -
Functie: rijtuig- en wagenmaker
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 11 Maart 1931) Ik heb de eer Uwe Excellente de volgende voordracht aan te bieden van personen, die naar mijn oordeel, ter gelegenheid van den a.s. verjaardag van H.M. de Koningin, voor de toekenning van eene Koninklijke onderscheiding in aanmerking zouden komen.
(1) de heer Adrianus Hendrikus Davidus Wepster, geboren 11 October 1884 te Stellendam, thans wonende te Dordrecht, Reeweg (Oost) 148, is sedert 1 Juli 1911 hoofd van de openbare school voor buitengewoon lager onderwijs (zwakzinnigen) alhier (zie mijn brief van 2 April 1930, nr. 986 geheim). De heer Wepster is een man, die voor de opvoeding en zorg van het zwakzinnige kind zeer bijzondere verdiensten heeft. Hij fungeert reeds sedert geruimen tijd als secretaris der vereeniging 'Zwakzinnigenzorg'. De resultaten, door die vereeniging bij het tewerkstellen van onvolwaardigen bereikt, zijn voor het allergrootste deel te danken aan het initiatief en de onvolprezen werkkracht van haar secretaris. Met een betrekkelijk gering subsidie van provincie en gemeente wordt aan een dertig volslagen onvolwaardige arbeidskrachten geregeld werk bezorgd. De producten, die in deze werkinrichting worden vervaardigd, worden grootendeels door de leerlingen zelve langs de huizen der ingezetenen verkocht, waardoor niet onbelangrijke inkomsten worden verkregen.
In het begin van 1930 is een nieuwe tak van tewerkstelling van onvolwaardige arbeidskrachten geopend in de Biesbosch, waar een tuinbouwbedrijf in het leven is geroepen, dat uitsluitend bestemd is onvolwaardige arbeidskrachten op nuttige wijze werk te geven.
Waar de laatste jaren, hoe langen hoe meer de aandacht gevestigd wordt op tewerkstelling van onvolwaardige arbeidskrachten, is het voorbeeld, dat door Dordrecht gegeven wordt, van het grootste belang. De arbeid der onvolwaardigen wordt hier in eene richting geleid, als nog zoo goed als nergens geschiedt.
Ten einde de overtuiging te verkrijgen, dat de heer WEPSTER op het gebied van zwakzinniggenzorg werkelijk baanbrekend werk heeft verricht, zou het aanbeveling verdienen ter zake het oordeel in te winnen van een bevoegd man als Dr. A. van Voorthuysen, inspecteur van het buitengewoon lager onderwijs te Utrecht (Raamstraat 33).
(2) de heer Dirk Meeldijk, geboren te Dordrecht op 15 October 1846, thans wonende aldaar Dubbeldamscheweg 11, heeft zich in 1873 als rijtuig- en wagenmaker te Zwijndrecht gevestigd, welke zaak in 1879 naar hier heeft overgeplaatst en tot grooten bloei heeft gebracht, zoodat deze thans bestaat uit 4 afzonderlijke zaken, een wagenmakerij, een carosseriemakerij voro auto's en twee verhuurderijen.
In de laatste jaren heeft hij zijn zaken grotoendeels aan z'n zoons overgedaan, doch de algemeene leiding berust nog in zijn handen. Men kan dus zeggen, dat hij 58 jaren patroon is. Steeds heeft hij zijn werkvolk op zeer humane, ik zou haast zeggen vaderlijke, wijze behandeld.
Zijn bijzondere verdiensten liggen echter op kerkelijk gebied. Sinds 13 April 1884 is hij ondelring der Gereformeerde Kerk; hij heeft op het gebied van Zondagschool, ziekenbezoek en evangelisatiearbeid veel verricht.
Ik ben overtuigd, dat als deze eerbiedwaardige figuur, die vooral onder de kleine burgerij hoog wordt vereerd, eene onderscheiding tebeurt viel, zulks door velen zeer zou worden gewaardeerd. Voor beide hiervoren genoemde personen lijkt mij het ridderkruis der Oranje-Nassauorde de geeigende onderscheiding. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3145 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.