Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Adriaan Gerard Mes


Geboren: 15-3-1884 te Sliedrecht
Wonende: Raadhuispein 5 (Brussel)
Functie: directeur v/d fabriek te Laeken van de Naamlooze Vennootschap Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 29 Novemnber 1938) Onder terugzending der bijlagen van Uwe apostille No. 1399 Kabinet dd. 22 dezer, heb ik de eer UEdelAchtbare het volgende mede te deelen:
Op 15 Januari 1939 zal het 32 jaar geleden zijn, dat Adriaan Gerard Mes, geboren te Sliedrecht 15 Maart 1884, wonende te Brussel aan het Raadhuisplein 5, als technisch teekenaar in dienst trad bij de Naamlooze Vennootschap Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken te Dordrecht. In het begin van 1912 werd de heer A.G. MES benoemd tot Directeur van de Lips' fabriek te Laeken bij Brussel en was als zoodanig werkzaam tot het begin van de mobilisatie in 1914. Van 1914-1918 was hij gemobiliseerd in Nederland en behaalde hij den rang van reserve-luitenant.
Na het sluiten van den vrede keerde hij naar Laeken terug en constateerde dat de fabriek door de Duitschers totaal leeg gehaald was. Doro zijn energiek optreden gelukte het hem mede door bemiddeling van de Belgische autoriteiten alle machineriën en verdere inventaris van die fabriek uit Duitsche handen terug te krijgen, zoodat hij in staat was deze fabriek weder in bedrijf te brengen. Sedert 1934 is de heer A.G. Mes tevens Directeur van de Belgische Naamlooze Vennootschap Etablissements Lips te Brussel. De heer A.G. Mes is volgens verklaring van de Directie te Dordrecht, steeds een voorbeeld geweest van nauwe plichtsbetrachting en acticiteit, waardoor hij bij de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken, een vooraantaande positie verkregen heeft.
Het feit, dat hij een steeds zeer drukken werkkring heeft en zich geheel voor de N.V. geeft is dan ook de oorzaak, dat hij zich naar buiten in het openbare leven nimmer op den voorgrond kon plaatsen. Dat het verzoek om den heer MES te willen voordragen voor een Nederlandsche Koninklijke onderscheiding is uitgegaan van het Belgische personeel der fabriek wordt verklaard door de Belgische gewoonte in deze.
Dat eenzelfde verzoek niet is uitgegaan van de Dordrechtsche Directie dezer N.V. ligt mede in het feit, dat de Directie te Dordrecht in deze heeft nagegaan en bevonden, dat bij de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken personen zijn, die ongeveer een gelijk aantal dienstjaren hebben en met meer verantwoordelijkheid bekleed zijn dan de heer MES.
Evenwel zal de Dordrechtsche Directie van Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken het ten zeerste toejuichen, indien de heer Mes in aanmerking zou kunnne komen voor een Koninklijke onderscheiding,welke hij op hoogen prijs zal stellen.
De heer Mes staat bij genoemde onderneming hoog in aanzien. Ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht staat te zijnen name geen strafvonnis ingeschreven. Het verzoekschrift is ingediend buiten medeweten van de Hoofd-Directie der N.V. te Dordrecht, doch het geschiedt thans met hare volle instemming. De wnd. Commissaris van Politie.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3144 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.