Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

ds Wessel Willem Meijnen


Geboren: 1-3-1873 te Groningen
Wonende: Krispijnseweg 50 (Dordrecht)
Functie: predikant bij de Gereformeerde Kerk
Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau; Officier in de Orde van Oranje-Nassau (K.B. 11-5-1949)
Uitreiking: 17 mei 1949 door de burgemeester

Aanmerkingen:
- (Gereformeerde Kerk te Dordrecht; 14 April 1949; aan H.M. de Koningin) De Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Dordrecht veroorlooft zich heirmede, zich tot Uwe Majesteit te wenden in de navolgende aangelegenheid. Den 14 Mei a.s. hoopt onze oudste Predikant, ds. W.W. Meynen, zijn gouden jubileum als Dienaar des Woords te vieren. De zeldzaamheid van dit jubileum wordt nog geaccentueerd door het feit, dat de a.s. jubilaris nog in actieven diesnt is en nog elken Zondag voorgaat in dne Dienst des Woords, terwijl hij ook zijn overig ambtelijk werk normaal en regelmatig verricht.
De Kerkeraad zou het nu bijzonder waardeeren, indien Uwe Majesteit aanleiding zou kunnen vinden, om ds. Meynen, die reeds tal van jaren Ridder in de Orde van Oranje Nassau is, te bevorderen tot Officier in deze Orde. 
Vindt dit verzoek eenerzijds, als reeds gezegd, zijn grond en verklaring in de omstandigheid, dat ds. Meynen het weinig voorkomend vijftigjarig jubileum zal vieren, anderzijds moge het worden gesteund door het feit, dat hij groote verdiensten had en heeft zoowel kerkelijk op gebied als op tal van terreinen daarbuiten. Wat het kerkelijk leven aangaat, mogen wij op het volgende wijze. Onze plaatselijke kerk heeft hij meer dan veertig jaar gediend met groote trouw en niet minder groote bekwaamheid. In de Classis Dordrecht is hij sedert vele jaren de meest op den voorgrond tredende figuur.
Van de Provinciale Synode der Provincie Zuid-Holland  Zuid was hij vrijwel regelmatig Praeses. Vele malen was hij lid van de Generale Synode der Gereformeerde kerken, die aan zijn adviezen steeds groote aandacht schonk en hem in verschillende Depuutschappen benoemde. Zijn dus zijn verdiensten op kerkelijk gebied reeds groot, ook op velerlei ander terrein heeft hij zich onderscheiden. Vele jaren was hij leeraar in het godsdienstonderwijs aan de Christelijke H.B.S. en de Christelijke Kweekschool te Dordrecht, welker leerlingen bijzonder aan hem verbonden waren. Tal van jaren was hij gevangenis-predikant in onze stad. De Vereeniging Onze Tuin, die zich bezig houdt met de verzorging van verwaarloosde kinderen, heeft hij vele jaren als Voorzitter geleid. 
Op Maatschappelijk terrein kon men altijd op zijn belangstelling en steun en in dne loop der tuim veertig jaren, die hij in Dordrecht doorbracht, heeft ds. Meynen dan ook van vele Commissies en Corporaties deel uitgemaakt. Zijn liefde voor het Huis van Oranje-Nassau was oorzaak, dat hij als Voorzitter aan de Christelijke Oranje-Vereeniging alhier lange jaren leiding heeft gegeven. 
De Kerkeraad hoopt, dat Uwe Majesteit in dit alles aanleiding moge vinden, aan zijn verzoek te voldoen en houdt er zich van overtuigd, dat ook de jubilaris zelf dit zou zien als een van de schoonste geschenken, die hem op zijn feestdag zullen worden geboden.
De Kerkeraad dankt Uwe Majesteit voor de aandacht, die U aan dit verzoek zult willen schenken, en verblijft, Van Uwe Majesteit de dw dienaren, (get) S. Wouters, M. Steenwinkel.
- (Dordrecht 16 April 1949) In het hierbij gevoegd, tot hare Majesteit de Koningin gericht, adres verzoekt de Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Dordrecht, om de heer Wessel Willem Meijnen, geboren 1 April 1873 te Groningen en wonende te Dordrecht, Krispijnseweg 50, ter gelegenheid van het feit, dat hij op 14 Mei a.s zijn gouden jubileum als Predikant viert, te bevorderen tot Officer in de Orde van Oranje-Nassau.
Ik ondersteun dit verzoek van ganser harte. De heer Meijnen is een zeer achtenswaardig ingezetene. In het kerkelijk leven heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt, zoals in het adres nader wordt uiteengezet. Dat hij nog elke Zondag aan zijne gemeente voorgaat mag gelden als een bewijs van zijn overgrote toewijding aan de dienst des Heren.
Op velerlei terrein van het maatschappelijk leven heeft de heer Meijnen zich bewogen, waaromtrent genoemd adres nadere bijzonderheden geeft. Tijdens de bezettingsjaren was hij een goed vaderlander. Hij heeft geen strafvonnis te zijnen laste; er is mij geen enkel feit bekend, dat aan toekenning dezer hogere onderscheiding in de weg zou kunnen staan.
 Zoals uit het hierbij overgelegd schrijven van de Kerkeraad moge blijken, verzoekt deze mij, ingeval van inwilliging van zijn verzoek, de onderscheiding uit te reiken bij de officiële receptie, die op Disndag 17 Mei a.s. zal worden gehouden. Het zou mij een vreugde zijn, dit te mogen doen, aangezien ik deze nobele persoonlijkheid, mede van wege zijn sterke burgerzin, hogelijk waardeer.
Ik verzoek U Hoogedelgestrenge derhalve met aandrang de toekenning van het Officerskruis in de Oranje Nassau aan de Heer meijnen te willen bevorderen en mij daarvan te rechter tijd in kennis te willen stellen, opdat ik aan de wens van de Kerkeraad tot persoonlijke uitreiking der onderscheiding kan voldoen. De BURGEMEESTER van DORDRECHT (get.) Bleeker
- (Gereformeerde Kerk te Dordrecht; 20 April 1949; aan de burgemeester) Ter voldoening aan Uw verzoek, een nader overzicht te geven van de fucnties, die ds. W.W. Meynen alhier op maatschappelijk gebied bekleedde, veroorloven wy ons, U het volgende mede te deelen.
Ds. Meynen was vele jaren leraar in het godsdienstonderwijs aan de Chr. H.B.S. en de Chr. Kweekschool te Dordrecht.
Ongeveer twintig jaren was hy gevangenis-predikant in het Huis van Bewaring alhier.
Een gelyk aantal jaren leidde hy de Vereniging voor de verzorging van verwaarloosde kinderen 'Onze Tuin' als Voorzitter. Zyn verdiensten ten aanzien van deze vereeniging vonden hun erkenning in zyn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Ds. Meynen maakte na den eersten Wereldoorlog deel uit van de Comité's, die Hongaarsche en Weensche kinderen in Nederlandsche gezinnen onderbrachten. Hy was voorts Gecommitteerde by de eind-examens aan Hogere Burgerscholen, terwyl hy na den laatsten Wereldoorlog zitting had in de Commissie van Toezicht op politieke delinquenten. Tenslotte was ds. Meynen meer dan twintig jaar voorzitter van de Protestantsch-Christelijke Reclasseringsvereniging te dezer stede, een functie, die hy ondanks zyn 76 jaar nog altyd met onverflauwde belangstelling en toewyding vervult.
Wy hopen zeer, dat H.M. de Koningin mede in dit alles aanleiding moge vinden, ds. Meynen te bevorderen tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Wy verblijven inmiddels, met byzondere hoogachting, De Kerkeraad van de  Gereformeerde Kerk (get.) M. Steenwinkel.
- (Dordrecht 21 April 1949) Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven heb ik de eer U te berichten, dat de Kerkeraad van de Gereformeerde Kerk te Dordrecht mij, desgevraagd, de volgende bijzonderheden heeft verstrekt met betrekking tot de verdiensten van de heer ds. W.W. Meijnen op maatschappelijk terrein.
Ds. Meijnen was vele jaren leraar in het godsdienstonderwijs aan de Chr. H.B.S. en de Chr. Kweekschool te Dordrecht. Ongeveer twintig jaren was hij gevangenis-predikant in het Huis van Bewaring alhier.
Een gelijk aantal jaren leidde hij de Vereniging voor de verzorging van verwaarloosde kinderen 'Onze Tuin' als Voorzitter. Zijn verdiensten ten aanzien van deze vereeniging vonden hun erkenning in zyn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ds. Meynen maakte na den eersten Wereldoorlog deel uit van de Comité's, die Hongaarse en Weense kinderen in Nederlandsche gezinnen onderbrachten. 
Hij was voorts Gecommitteerde by de eind-examens aan Hogere Burgerscholen, terwyl hij na den laatsten Wereldoorlog zitting had in de Commissie van Toezicht op politieke delinquenten. Ten slotte was ds. Meijnen meer dan twintig jaar Voorzitter van de Protestantsch-Christelijke Reclasseringsvereniging te dezer stede, een functie, die hy ondanks zijn 76 jaar nog altijd met onverflauwde belangstelling en toewijding vervult.
Ik hoop zeer, dat deze nadere gegevens er toe mogen strekken inwilliging van het door mij bij schrijven van 16 April j.l. nr. 1983 kabinet gedaan verzoek te helpen bevorderen. De BURGEMEESTER van DORDRECHT (get.) Bleeker
- ('s-Gravenhage 16 Mei 1949) Bij deze heb ik de eer U te berichten dat het Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd bij Koninklijk besluit van 11 Mei 1949 No. 11 te bevorderen tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, de Heer W.W. Meijnen, predikant bij de Gereformeerde Kerk in Uw gemeente. In verband daarmede moge ik U verzoeken bijgaand schrijven aan belanghebbende uit te reiken op Dinsdag 17 mei 1949. De Minister.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2288 (over 1949))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.