Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Willem Boerman (geb. 1862)


Geboren: 18-6-1862 te Nieuw-Lekkerland
Wonende: Glazenstraat 81 (Dordrecht)
Functie: hoofdbaas Penn & Bauduin
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in zilver
Uitreiking: 23 mei 1932

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 14 Juli 1931) Hiermede hebben wy de eer U het onderhoud te bevestigen, dat U ons dezen morgen wel hebt willen toestaan, waarby w Uwe medewerking verzochten, tot het doen toekennen eener Koninklyke onderscheiding aan Willem Boerman, geboren 18 Juni 1862, welke sedert 23 Mei 1892 als Hoofdbaas onzer Afdeeling Yzerconstructie by ons is werkzaam geweest en zynbetrekking steeds met groote bekwaamheid, yver en plichtsbekrachting heeft vervuld. Daar de montage aan onzer fabriek der 3 overspanningen van de brug by Keizersveer hoofdzakelyk onder zyn leiding heeft plaats gehad, zouden wy het zeer op prys stellen, indien de eventueel toe te kennen onderscheiding, ter gelegenheid van de opening dezer brug aan hem zou knnen worden uitgereikt, welke opening, naar men ons mededeelt vermoedelyk in de maand October a.s. zal plaatshebben. Van de zyde van den Rykswaterstaat, Bruggenbureau, werd ons by monde van den Heer Ir. van Bruggen medegedeeld, dat een door ons in te dienen verzoek gaarne zal worden ondersteund. Wy danken U ten zeerste voor het toezeggen van Uwe medewerking in deze en verblyven, Met de meeste Hoogachting, UHoogEdelachtbare Penn & Bauduin.
- (Dordrecht 17 Juli 1931) Vermoedleijk in de maand October a.s. zal de brug bij Keizersveer voor het verkeer worden opengesteld. Het is U bekend, dat daarmede een werk zal zijn voltooid, dat weder getuigt van de groote bekwaamheid der Nederlandsche Ingenieurs en technici en van het prestatievermogen onzer nationale nijverheid.
De drie overspanningen dezer brug zijn gemonteerd in de werkplaats der firma Penn en Bauduin, alhier. De hoofdbaas der afdeeling IJzercontructie dezer firma, de heer Willem Boerman, geboren 18 Juni 1862, die sedert 23 Mei 1892 deze functie bekleedt, heeft bij de uitvoering van dit werk zeer groote diensten bewezen.
Hij is iemand van groote geschiktheid,  die - naar de directie mij heeft meegedeeld - steeds met grooten ijver en correctie plichtsbetrachting zijn taak vervult.
Aan het hoofd van ca 150 arbeiders heeft hij de practische leiding bij deze montage gehad, tot groote tevredenheid van de ingenieurs van den Rijkswaterstaat en van het bureau Bruggenbouw. In verband met deze antecedenten verzoek ik U beleefd, wel te willen bevorderen, dat aan den heer Boerman ter gelegenheid van de opening van genoemde brug een Koninklijke onderscheiding wordt toegekend en wel de zilveren eeremedaille, verbonden aan de orde van Oranje Nassau.
Zoodra mij bekend is, op welken datum die officieele opening zal geschieden, zal ik U daarvan onmiddellijk mededeeling doen. De Burgermeester van Dordrecht.
- (Dordrecht 28 Juli 1931) In antwoord op nevenvermeld schrijven heb ik de eer, U mede te deelen, dat de heer W. Boerman, hoofdbaas van de afdeeling ijzerconmtructie der firma Penn en Bauduin, alhier, van 23 Mei 1892 af onafgebroken bij deze firma is werkzaam geweest. De Burgermeester van Dordrecht.
- (Dordrecht 2 Sept. 1931) By het onderhoud, dat onze Heer G. van Aardenne by zyn bezoek van eenige weken geleden met U mocht hebben, werd door U de wensch te kennen gegeven in kennis te worden gesteld met den datum van de opening der brug by het Keizersveer, zoodra die ons bekend zou zyn geworden. Dientengevolge berichten wy U hierby, dat ons hedne door den Ingenieur, welke met de uitvoering dezer werken ter plaatse is belast, werd medegedeeld, dat deze datum is bepaald op 29 October a.s. Inmiddels hebben wy de Eer te zyn Met de meeste hoogachting UHoogEdelachtb. dw. drn., Penn en Bauduin.
- (Dordrecht 31 Maart 1932) Naar aanleiding van Uw bovenaangehaalde apostille moge ik U het volgende mededeelen. Willem Boerman, geboren te Nieuw-Lekkerland 18 Juni 1862, wonende alhier aan de Glazenstraat 81 zal, zooals ook in het adres van de firma Penn en Bauduin wordt medegedeeld, op 23 Mei a.s. 40 jaar bij deze firma werkzaam zijn geweest, laatstelijk als hoofdbaas van de constructiewerkplaats. In zijn omgeving staat hij gunstig aangeschreven terwijl bij onderzoek niets nadeeligs omtrent zijn gedrag en levenswandel bekend is geworden. Ik meen dat er alle aanleiding toe bestaat om te bevorderen, dat aan W. Boerman, ter gelegenheid van dit zaldzaam jubileum een Koninklijke Onderscheiding wordt verleend, waarom ik U in dien zin moge adviseeren. De Burgermeester van Dordrecht (de Gaay Fortman).


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 (over 1930-1940))
(bron: Dordrechtsche Courant 23 mei 1932)

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.