Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Mathijs Cornelis Mulkens


Geboren: 5-12-1867 te Dordrecht
Wonende: Martinus Steijnstraat 19rood, Cronjéstraat 4 (Dordrecht)
Functie: boekhouder bij de N.V. Bierbrouweij en Azijnmakerij De Gekroonde Valk voorheen Van Vollenhoven & Co
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in zilver (K.B. 17-2-1931)
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- Naar aanleiding van de verzoeken, gericht aan H.M. de Koningin van
(1) J.C. Booi, koetsier, hier wonende Singel 58, en
(2) M.C. Mulkens, bediende bij de bierbrouwerij de Gekroonde Valk, hier wonende Martinus Steijnstraat 19rood, een Koninklijke onderscheiding toe te kennen, in verband met hun veeljarig trouwe diensten, heb ik de eer U Edelachtbare te berichten: dat beide personen hier gunstig staan aangeschreven. De Burgemeester van Dordrecht.
- (mei 1921) ... M.C. Mulkens, in december 1867 geboren, is dan thans 53 jaar oud;
- (N.V. Bierbrouweij en Azijnmakerij De Gekroonde Valk voorheen Van Vollenhoven & Co; hoofdkantoor:Amsterdam; Filialen: Dordrecht, Eindhoven, Heerlen, Oosterhout en Rotterdam; tevens opvolgster der Brouwerij De Haan & Sleutels; Dordrecht 19 November 1930) Deze diene UEdelAchtb. in kennis te stellen, dat onze Heer Mulkens, Boekhouder, op 1 Maart 1931, zyn Vyftigjarig Jubileum in dienst der Brouwerij hoopt te herdenken. Waar wy vernemen, hy hiervoor wellicht in aanmerking komt voor een Koninklyke decoratie, zal 't ons aangenaam zyn van UEdelAchtb. te mogen vernemen, wanneer het U convenieert, een onderhoud aan ons toe te staan, ter verdere inlichting en ter ontvangst van Uw nader advies in deze. Wy wenschen n.l. ons Hoofdkantoor hiervan in kennis te stellen. UEdelachtb. by voorbaat dankzeggend voor de in deze te nemen moeite, teekene, Hoogachtend, N.V. Bierbrouweij en Azijnmakerij De Gekroonde Valk voorheen Van Vollenhoven & Co; C. Kreugel, Gevaertsweg 3;
- (Dordrecht 29 December 1930) Op 1 Maart 1931 zal het 50 jaren geleden zijn, dat Mathijs Cornelis Mulkens, alhier geboren 5 December 1867 en wonende in deze gemeente Cronjéstraat nr 4, als jongste bediende in dienst trad bij de toenmaals alhier gevestigde bierbrouwerij de Oranjeboom, directie Van Vloten, welke voor 49 jaren is overgegaan aan - en filiaal geworden van - de N.V. Bierbrouweij en Azijnmakerij De Gekroonde Valk voorheen Van Vollenhoven & Co, hoofdkantoor te Amsterdam.
De heer Mulkens is dus op bovengenoemde datum 50 jaren aan dezelfde zaak verbonden en vervult er sedert lang de functie van boekhouder. Hij heeft zich al dien tijd doen kennen als een accuraat en plichtsgetrouw employé. De directeur van het filiaal Dordrecht, de heer C. Kreugel, roemt de persoonlijke eigenschappen van den betrokkene en de wijze, waarop deze nog dagelijks zijn omvangrijke werkzaamheden verricht. Ik moge hierin aanleiding vinden, U beleefd te verzoeken, genoemden heer Mulkens wel te willen voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, n.l. de eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau en wel - in verband met zijn maatschappelijken stand in zilver. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.
- (Dordrecht 7 Februari 1931) Bij schrijven van 29 December 1930, no. 1029 Kabinet, verzocht ik U, wel te willen voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, n.l. de zilveren eeremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, den heer M.C. Mulkens, alhier, die op 1 Maart a.s. den dag herdenkt, waarop hij 50 jaren geleden in dienst is getreden in de zaak, welke sedert 49 jaren het filiaal te Dordrecht is van de N.V. Bierbrouweij en Azijnmakerij De Gekroonde Valk voorheen Van Vollenhoven & Co, hoofdkantoor te Amsterdam.
Daar 1 Maart op Zondag valt, is besloten, het jubileum te vieren op Zaterdag 28 Februari. Indien den heer Mulkens de voor hem gevraagde Koninklijke onderscheiding mocht worden toegekend, zou ik het op hoogen prijs stellen, hem deze persoonlijk uit te reiken.
Ik moge U daarom beleefd verzoeken, ingeval van een gunstig beschikking het desbetreffend Koninklijk besluit den dag te voren, dus Vrijdag 27 Februari, wel aan mij te doen toekomen. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.
- ('s-Gravenhage 25 Februari 1931) Bij Koninklijk besluit van 17 Februari 1931, No. 12, behaagde het H.M. de Koningin de aan de Orde van Oranje-Nassau verbonden Eere-Medaille, in zilver toe te kennen aan M.C. Mulkens, boekhouder bij het filiaal Dordrecht der N.V. Bierbrouwerij en Azijnmakerij De Gekroonde Valk voorheen Van Vollenhoven & Co, gevestigd te Amsterdam. In verband met Uw desbetreffend verzoek noodig ik U uit belanghebbende, op den dag van de viering van zijn jubilé - 28 Februari e.k. - heirmede, namens mij, in kennis te stellen en hem bijgaande medaille te overhandigen.
Een uittreksel uit dat besluit zal hem worden toegezonden door den Kanselier der Nederlandsche Orden. De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133/3134 (over 1920-1930))
(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3144 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.