Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Roelof Johan Ernst Muring


Geboren: 29-5-1886 te Dordrecht
Wonende: Stooplaan 25 (Dordrecht)
Functie: kapitein K.N.I.L.
Onderscheiding: legpenning Nationaal Crisiscomité
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 24 Juni 1936) Beleenfd moge ik Uw bijzondere aandacht vragen voor den heer Roelof Johan Ernst Muring, geboren alhier 29 mei 1886 en in deze Gemeente wonende Stooplaan nr. 25. Deze werd 25 Juli 1908 benoemd tot 2e luitenant der infanterie van het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger. 28 Mei 1920 werd hij bevorderd tot kapitein en op op 30 Augustus 1927 op zijn aanvragen, wegens gezondheidsredenen, eervol uit den militairen dienst ontslagen.
Deheer Muring heeft zich daarna in zijn geboorteplaats gevestigd. Hij neemt hier in verschillende functies deel aan het maatschappelijk leven. Zoo is hij sedert 3 jaren de ijverige secretaris der Dordtsche Burgerwacht. Voor de op 1 Mei j.l. ontbonden plaatselijke afdeeling van het Nationaal Crisiscomité heeft hij veel en hoogst nuttig werk gedaan als secretaris der sub-commissie voor kleeding en dekking. Als erkenning voor de in die functie belangeloos bewezen diensten is hem door het Nationaal Crisiscomité als herinnering de groote legpenning vereerd.
Verder is de heer Muring bestuurslid van het Departement Dordrecht der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Sedert eenige jaren is hij administrateur van de Vereeniging Armenzorg alhier. Vooral deze betrekking eischt dagelijks veel werk, waarvoor hem slechts een kleine vergoeding wordt toegekend. Ik moge in het bovenstaande aanleiding vinden, U belefd te verzoeken, wel te willen bevorderen, dat aan den heer Muring ter gelegenheid van den a.s. verjaardag van H.M. de Koningin de titulaire rang van majoor der infanterie van het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger worde verleend. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.
- ('s-Gravenhage 1 Juli 1936) In antwoord op nevensvermeld schrijven, heb ik de eer U te berichten, dat het verleenen van den door U bedoelde titulairen rang aan den heer R.J.E. Muring, wonende in Uwe gemeente, eventueel zou moeten geschieden op voordracht van den Minister van Staat, Minister van Kolonien. In verband hiermede heb ik Uw schrijven aan dien Minister doorgezonden, met verzoek de behandeling ervan te te willen overnemen. De Minister van Binnenlandsche Zaken.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3144 (over 1930-1940))

en

- R.J.E.Muring
per ss. "Vondel" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 9 Januari 1909 (Uitgaande Passagiers; Nederlandsche Mail)
[De Indische Mercuur nr. 02 1909]
- mevr. R.J.E. Muring
Grotius, bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia 14 Mei 
[NRC 13-5-1910, editie 2, blad 14]
- R.J.E. Muring, echtg. en 2 kinderen 
Vondel, van Batavia naar Nederland, 16 febr. te Amsterdam aangekomen 
[NRC 17-2-1916, editie 1, blad 8]
- R.J.E. Muring  + mevr. Muring en 2 kinderen
Wilis, 22 Nov. v. Rotterdam n. Nederlandsch-Indië vertrokken 
[NRC 22-11-1919, editie 2, blad 13]
- mevr. R.J.E. Muring
Patria, Batavia naar Rotterdam, 1 Aug. van Marseille vertrokken 
[NRC 4-8-1925, ed. 1, blad 8/8]
- J.E. en B.A. Muring 
Patria, Batavia naar Rotterdam, 1 Aug. van Marseille vertrokken 
[NRC 4-8-1925, ed. 1, blad 8/8]
- R.J.E. Muring
Vondel, passagierslijst van het s.s. 'Vondel', van Batavia n. Amsterdam, 6 Februai van Genua vertrokken 
[Vaderland 9-2-1926, editie 1, blad 6/6]
- fam. J.E. Muring
Dempo, dat 10 April van Rotterdam naar Batavia vertrok 
[Vaderland 16-4-1935, editie 2, blad 7]

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.