Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Pleun Nagtegaal


Geboren: 29-7-1884 te Dubbeldam
Wonende: Helmersstraat 17 (Dordrecht)
Functie: vormer bij de Firma Penn & Bauduin
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 25-10-1948)
Uitreiking: 26 november 1948 door burgemeester Bleeker

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 16 Juli 1948) Onder terugzending van de msisive van de heer Commissaris der oningin in deze provincie d.d. 8 dezer, No. 1574 G met bijlagen, mij in handen gesteld bij Uw apostille d.d. 9.7.1948, No. 1932 Kabinet, heb ik de eer uEdelachtbare het volgende te berichten:
NAGTEGAAL, Pleun, geboren te Dubbeldam 29.7.1884, wonende te Dordrecht, Helmerstraat 17 is op 26.11.1898 als vormer in dienst getreden bij de Koninklijke Firma Penn & Bauduin IJzergieterij, Machinefabriek en Constructiewerkplaats, gevestigd te Dordrecht, waar hij thans nog werkzaam is, zodat hij op 26 November a.s. zijn 50-jarig dienstverband als vormer bij voornoemde firma hoopt te herdenken. Zijn loon bedraagt thans f 53,50 per week bruto. Ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank alhier is gebleken, dat NAGTEGAAL geen strafvonnissen te zijnen laste heeft. Bij de politie-administratie komt zijn naam niet voor, terwijl in politiek opzicht bij de Politieke Recherche Afdeling alhier eveneens niets te zijnen nadele bekend is. Aangezien voornoemde persoon als een bekwaam vakman bekend staat en zijn arbeid steeds tot volle tevredenheid van zijn werkgever heeft verricht, zou men gaarne zien, dat betrokkene ter gelegenheid van zijn jubileum een Koninklijke onderscheiding werd verleend. Mij zijn geen feiten of omstandigheden bekend, welke een bezwaar daartegen zouden kunnen vormen. De Commissaris van Politie.
- (Dordrecht .. Juli 1948) Naar aanleiding van bovenaangehaalde apostille en met terugzending der daarbij overgelegde bijlage heb ik de eer U Hoogedelgestrenge het volgende te berichten:
Pleun Nagtegaal, geboren te Dubbeldam, 29 Juli 1884, wonende te Dordrecht, Helmerstraat 17, is op 26 November 1898 als vormer in dienst getreden bij de Koninklijke Firma Penn & Bauduin IJzergieterij, Machinefabriek en Constructiewerkplaats, alhier, waar hij thans nog werkzaam is, zodat hij op 26 November a.s. zijn 50-jarig dienstverband bij die hoopt te herdenken. Zijn loon bedraagt monumenteel f 53,50 per week bruto.  Ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank staat geen strafvonnis ten zijnen naam ingeschreven. Ook in de politieadministratie komt zijn naam niet voor en bij de Politieke Recherche Afdeling is ook niets te zijnen nadele gebleken. Hij staat bekend als een bekwaam vakman, die zijn arbeid steeds tot volle tevredenheid van zijn werkgever heeft verricht. Deze zou dan ook zeer gaarne zien, dat aan betrokkene ter gelegenheid van zijn een Koninklijke onderscheiding zou worden verleend. Aangezien geen feiten of omstandigheden bekend zijn geworden, welke daartegen een beletsel zouden kunnen vormen, moge ik U Hoogedelgestrenge adviseren de toekenning dier onderscheiding te bevorderen. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.
- ('s-Gravenhage 27 October 1948) Bij Koninklijk besluit van 25 October 1948, No. 12, behaagde het Hare Majesteit de Koningin de Ere-Medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in brons, toe te kennen aan P. Nagtegaal, vormer bij de Koninklijke Firma Penn & Bauduin IJzergieterij, Machinefabriek en Constructiewerkplaats, te Dordrecht. Ik nodig U uit belangstellende hiermede, namens mij, in kennis te stellen op 26 November a.s., de dag, waarop hij zijn 50-jarig jubile hoopt te vieren, en hem bijgaande medaille te overhandigen. Een uittreksel uit voormeld besluit zal hem worden toegezonden door de Kanselier der Nederlandse Orden. De Minister van Sociale Zaken.
- (Dordrecht 1 November 1948; aan Penn en Bauduin) Het is mij een genoegen U te kunnen mededelen, dat de Minister van Sociale Zaken mij heeft bericht, dat het Harew Majesteit behaagd heeft bij Koninklijk besluit van 25 October 1948 de Eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in brons, toe te kennen aan de heer P. Nagtegaal, vormer bij het bedrijf van Uw Firma. De Minister nodigt mij uit belanghebbende hiermede, namens hem, in kennis te stellen op 26 November a.s., de dag, waarop hij zijn 50-jarig jubileum bij Uwe Firma hoopt te vieren, en hem de mij reeds toegezonden medaille te overhandigen. Een uittreksel uit het Koninklijk besluit zal aan de heer Nagtegaal worden toegezonden door de Kanselier der Nederlandse Orden. Ik ben gaarne bereid op bovengenoemde dag de medaille aan de jubilaris uit te reiken. Gaarne verneem ik van Uwe Directie op welk uur van die dag die uitreiking U het meest gelegen zou komen. De Burgemeester van Dordrecht (get.) H.J. van Dooremalen, l.B.
- (Dordrecht 12 November 1948; aan Commissaris der Koningin) Naar aanleiding d.d. 8 Juli 1948 nr. 1575 G, mocht ik U U Hoogedelgestrenge bij mijn bovenaangehaald schrijven verzoeken te willen bevorderen dat aan Hendrik Kolsters, vroeger werkzaam geweest bij de Koninklijke Firma Penn & Bauduin alhier, de eremedaille verbonden aan de Oranje Nassau Orde zou worden toegekend. Tot dusverre vind die toekenning niet plaats.
Naar aanleiding van de mij door de heer minister van Sociale Zaken gedane mededeling omtrent te toekenning van de eremedaille in brons, aan P. Nagtegaal, vormer bij dezelfde firma, omtrent welke toekenning ik U Hoogedelgestrenge adviseerde bij mijn schrijven van 19 Juli 1948, nr. 1932 kabinet (Uwe apostille van 8 Juli 1948 nr. 1574 G.) en van welke toekenning ik die firma voorlopig reeds in kennis stelde (in afwachting van de uitreiking dier onderscheiding op 26 November a.s.), veroorloof ik mij, na gehouden samensprekeing met een vertegenwoordiger dier firma, U Hoogedelgestrenge de vraag voor te leggen, of U omtrent de toekenning van een onderscheiding aan H. Kolsters iets naders bekend is. Het zou door de firma zeer worden gewaardeerd op 26 November a.s. ook deze getrouwe werkman te mogen zien gehuldigd door toekenning der eremedaille. De Burgemeester van Dordrecht (get.) H.J. van Dooremalen, l.B.
- (Koninklijke Firma Penn & Bauduin Constructiewerkplaatsen, Machinefabriek, IJzer-e en metaalgieterij; Dordrecht 17 November 1948) Wij erkennen de ontvangst van Uw geacht Missive d.d. 1 November 1948 en namen er nota van, dat het H.M. de Koningin heeft behaagd bij Koninklijk besluit van 25 October 1948, de eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in brons, toe te kennen aan de heer P. Nagtegaal, vormer bij ons bedrijf.
Wij denken U ten zeerste, voor de in dezen door U verleende bemiddeling. Het is ons aangenaam, dat U bereid bent op 26 november a.s., de dag waarop hij zijn 50-jarig jubileum bij onze firma hoopt te vieren, de medaille aan de jubilaris uit te reiken. naar aanleiding hiervan delen wij U mede, dat de uitreiking ons het best gelegen zou komen om 11.15 uur op die dag. Inmiddels verblijven wij met de meeste hoogachting, p.p. Penn & Bauduin (get.) A.M. van Aardenne. 
- (Dordrecht 26 November 1948; aan Commissaris der Koningin) Ik heb de eer UHoogedelgestrenge beleefd te berichten dat heden de volgende onderscheidingen door mij zijn uitgereikt:
a) de eremedaille in brons aan P. Nagtegaal, vormer bij de Koninklijke firma Penn & Bauduin alhier, die heden zijn 50-jarige diensttijd vierde;
b) de eremedaille in zilver aan de reeds eerder bij genoemde firma na 56-jarige dienst gepensionneerde hoofdbaas H. Kolsters.
mijn rbieven van 19 Juli No. 1932 en No. 1933 kabinet hadden op deze zaken betrekking. Niet alleen de betrokkenen en de Directie van de firma Penn & Bauduin doch ook een woordvoerder namens het gehele personeel verzocht mij UHoogedelgestrenge hun welgemeende dank voor Uw bemiddeling in dezen te willen overbrengen, aan welk verzoek ik bij dezen gaarne gevolg geef. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2287 (over 1948))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.