Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

mr. Adriaan Herman Nebbens Sterling


Geboren: 14-8-1869 te Dordrecht
Wonende: Wolwevershaven 5 (Dordrecht)
Functie: agent Nederlandse Bank
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- ('s-Gravenhage 27 Juli 1934) Het ligt in mijn voornemen den Heer Mr. A.H. Nebbens Sterling, Agent van de Nederlandsche Bank te Dordrecht, die op 1 October aanstaande als zoodanig zal aftreden in verband met het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd, wegens bijzondere verdiensten in de uitoefening van zijn ambt, voor te dragen voor eene benoeming tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Alvorens hiertoe verdere stappen te doen, heb ik de eer U te verzoeken, waar het hier een ingezetene van Uwe gemente betreft, mij spoedig te berichten of mijn voornemen tot het doen verleenen van de hier bedoelde Koninklijke Onderscheiding Uwe instemming heeft - zoo neen - mij wel met de redenen voor Uw afwijzend standpunt in kennis stellen. De Minister van Financien.
- (Dordrecht 30 Juli 1934) Onder terugzending van de missive van Zijne Excellentie den Minister van Financien, mij bij Uwe apostille dato 28 dezer, Nr. 1165 Kabinet, in handen gesteld, heb ik de eer UEdelachtbare het volgende mede te deelen:
Deheer Mr. ADRIAAN HERMAN NEBBENS STERLING, geboren te Dordrecht, 14 Augustus 1869, wonende te Dordrecht, Wolwevershaven 5, Agent van de Nederlandsche Bank alhier, staat zeer gunstig bekend. Zoowel in als buiten zijn ambt geniet hij algemeene achting.
Waar dezerzijds geen enkele omstandigheid bekend is welke een aan den Heer Mr. NEBBENS STERLING te verleenen Koninklijke onderscheiding in den weg zou staan, men ik U te mogen adviseeren te willen bevorderen, dat hij daarvoor in aanmerking moge komen. De Commissaris van Politie. 


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3144 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.