Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Pieter Jacob Neef


Geboren: 19-4-1916 te Goirle
Wonende: ?
Functie: hoofdadministrateur ter secretarie
Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Uitreiking: 1 september 1971

Aanmerkingen:

- P.J. Neef heeft blijk gegeven van ene bijzonder scherp inzicht in bestuurlijke en administratiefrechtelijke problemen. Nadat hij bijna tien jaren de functie van chef van de belangrijke secretarieafdeling Algemene Zaken, Openbare Werken en Volkshuisvesting op voortreffelijke wijze had vervuld, de meer algemene functie van hoofdambtenaar in algemene dienst toevertrouwd. Dit gebeurde om hem nog meer dan voorheen in staat te stellen zich te concentreren op de belangrijke bestuurs- en beleidsproblemen, waarmede het gemeentebestuur wordt geconfronteerd. Hij wordt dan ook, met de directeur van financien, als een bij uitstek deskundig beleids-adviseur van het college van burgemeester en wethouders beschouwd. Dit moge blijken uit het feit, dat hij al zodanig de vergaderingen van genoemd college bijwoont.
- coordinerende werkzaamheden i.v.m. de gebiedswijziging van de gemeente Dordrecht en de opheffing van de gemeente Dubbeldam;
- opgetreden als coordinator bij de opneming van het personeel van Dubbeldam in het ambtenarencorps van de gemeente Dordrecht;
- medewerking aan en de voorbereiding van de besprekingen in de zgn. Commissie Klein. Dit is een informele commissie, onder voorzitterschap van prof. ir. J.L. Klein, hoofddirecteur van de Provinciale Waterstaat.
- adviseur van het gemeentebestuur bij de behandeling van structuur- en streekplannen, zoals bijv. de studie Ruimtelijke stucturen voor Zuid-Holland, de schets Ruimtelijke stuctuur Rijnmond en de streekplannen voor Zuid-Holland.
- bestuurslid van de afdeling Dordrecht van de Vereniging van Hoofden van Dienst en andere hogere ambtenaren;
- lid van de bestuurlijke commissie van de intergemeentelijke werkgroep, ingesteld door het Overlegorgaan Drechtsteden;
- veertigjarig dienstjubileum op 1 september 1971;
- functies:
* 1 sept 1931-28 nov 1932 werkzaam ten kantore v/d Gemeenteontvanger te Ridderkerk
* 28 nov 1932-1 maart 1937 ambtenaar afd Alg zaken secretarie Ridderkerk
* 1 maart 1937-1 aug 1937 gedetacheerd secretarie Numansdorp
* 1 aug 1937-1 maart 1938 bij de boekhouding der gemeente bedrijven te Ridderkerk
* 1 maart 1938-1 aug 1938 gedetacheerd secretarie van Spijkenisse & Hekelingen
* 1 aug 1938-1 sept 1939 ambtenaar afd Alg Zaken Secretarie Ridderkerk
* 1 sept 1939-20 mei 1940 leiding distributiekring Ridderkerk
* 20 mei 1940-20 juni 1946 1e ambt secretarie Puttershoek
* 20 juni 1946 - 1 nov 1953 commies-redacteur secretarie van s Gravenzande
* 1 nov 1953-1 mei 1959 chef afd administratie gemeentewerken te Bussum
* 1 mei 1959-15 juli 1960 referendaris bij de V.N.G. (J.B.W.)

* 15 juli 1960 - april 1969 chef afd I secretarie Dordt * lid van de juridische-planologische studiegroep van het Ned. Inst. van Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting
* Culturele Raad, secr. adv lid cultuurbeleid (bij raadsbesluit 4-7-1967)
* secr bestuur der Volksunivers. te Dordrecht e.o. (raadsbesluit 11-1-1971) 
- telegram van burgemeester mr J.J. van der Lee, uit Mykonos (Griekenland);

(bron: Regionaal Archief Dordrecht 8A1980-2710 (over 1971))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.