Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Johannes Florus van Oldenborgh


Geboren: 12-11-1869
Wonende: Reeweg Oost 58 (Dordrecht)
Functie: werkend lid Pictura
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordt 23 Maart 1925) Naar aanleiding van uw schrijven dd 6 Maart 1925 no. 183 Kabinet heb ik de eer Uwe aandacht op de volgende personen te vestigen
(1) de heer Johannes Florus van Oldenborgh geboren 12 November 1869 wonende alhier Reeweg (O) no. 58 voor toekenning van eene onderscheiding van dezen bestaat aanleiding wegens de viering van het 150 jarig bestaan van het Teekengenootschap Pictura in September van het vorig jaar. Dit genootschap dat het oudste in Nederland is en een roe..(?) verleden achter de rug heeft, is ook nu nog belangrijk, doordat vele kusntenaars van beteekenis het zich een eer achten werkend lid van die vereeniging te zijn.
De feesten werden gevierd door het houden van een tweetal tentoonstellingen van oudere Dordtsche meesters en van moderne kunst. Het behoefde H.M. de Koningin het Beschermvrouwschap te aanvaarden, terwijl de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen eere-voorzitter van het eerecomité was en de feestrede uitsprak. Er is m.i. aanleiding voor om ook een verder blijk van Koninklijke belangstelling in dit zeldzame jubileum te geven door den voorzitter de heer J.F. van Oldenborgh bij den eerstvolgende verjaardag van H.M. de Koningin eene Koninklijke onderscheiding toe te kennen. De heer van Oldenborgh is de .. der vereeniging; sinds ...;
(2) ir Johan Nicolaas van Ruijven, geb. 2 Augustus 18.., directeur der gemeentewerken alhier. De heer van Ruijven heeft op 1 Mei van het vorig jaar de dag herdacht, waarop hij voor 25 jaren tot directeur benoemd werd......De heer Van Ruijven is een hoogstverdienstelijk ambtenaar. Niet alleen dat hij met bekwaamheid al die jaren leiding heeft gegeven aan een der voornaamste gemeentediensten, waar de wijze, waarop hij onder alle omstandigheden van het gemeentebelang op de voorgrond stelde, valt ten zeerste te roemen. Onder zijne leiding werd de Dordtsche Zeehaven en de Groote Industriehaven in de Wesrtmerwedepolder gegraven.
(3) Als derde verdienstelijk burger noem ik de heer Pieter Christiaan Jorissen geb. 13 febr 1837 te Dordrecht, wonende Singel 63 ahier. Hij is al bijna 63 jaren als rentmeester werkzaam, eerst van den heer Jhr Jantzon van Erffrenten, daarna bij diens nakomeling de familie Jhr van den Santheuvel-Jantzon en Creutz- van den Santheuvel om een uitgebreid familiebezit te beheeren. Behalve op de lange uitoefening van de rentmeesterschap wil ik er op wijze, dat de 88-jarige grijsaard ook veel in het algemeen belang heeft gearbeid. Zoo was hij gedurende ca 33 jaren lid van het College van Kerkvoogden der Nederlandsche Hervormde Kerk waarvoor bij ca 15 jaren als voorzitter fungeerde. Toen in 1896 de Rijkslandbouwwinterschool werd opgericht, werd de heer Jorissen direct benoemd tot lid van de commissie van.....;
(4) Ten vierde wil ik nog even de aandacht vestigen op den Heer Jacobus van Dijk, geb .. augustus 1855 te Zoeterwoude, wonende alhier Krispijnscheweg 107....;
(5) Samuel Dasberg geb 1872, wonende ....;

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133/3134 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.