Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Louis van Oost


Geboren: 14-9-1868 te Wissekerke
Wonende: Martinus Steynstraat 34 (Dordrecht)
Functie: reserve adjudant onderofficier bij het 30e bataillon Landweer Infanterie
Onderscheiding: zilveren eeremedailles van het Oostenrijksche en Hongaarsche Roode Kruis
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 1 Mei 1933) Ik moge U beleefd verzoeken, wel te willen bevorderen, dat aan na te nomen personen, ter gelegenheid van den verjaardag van H.M. de Koningin op 31 Augustus, een Koninklijke onderscheiding, naar hun stand en verdienste, zooals hieronder nader uiteengezet, worde toegekend.
(a) Leendert van der Graaff. Deze is 7 Juli 1863 geboren te Scherpenisse en woont alhier in de J.J.A. Goeverneurstraat No. 15. Als plaatsvervanger trad hij 19 October 1891 in militairen dienst, waaruit hij 19 October 1892 met groot verlof vertrok. 13 October 1893 werd hij voor den tijd van 6 jaren geëngageerd als marechaussee te voet; 31 Maart 1899 bevorderd tot brigadier titulair; 28 April 1904 tot brigadier; 2 Mei 1913 tot wachtmeester; 3 Mei 1914 tot  Opperwachtmeester. Wegens lichaamsgebreken, in en door den dienst ontstaan, werd hij met ingang van 1 Januari 1918 voor den dienst afgekeurd.
Na zijn pensioneering heeft hij veel werk belangeloos gedaan voor de organisatie van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. Begin 1919 richtte hij te Papendrecht daarvan een afdeeling op, waarvan hij de leider werd.
Sedert hij te Dordrecht woonachtig is, is hij steeds zeer actief werkzaam gebleven voor den B.V.L.
Ik vind in den uitstekenden staat vavn dienst van dezen verdienstelijken, eenvoudigen, man, alle aanleiding, hem voor te dragen voor het ontvangen van de zilveren eeremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. 
(b) Pieter van Tuyl. Deze is 16 Januari 1878 te Sliedrecht geboren en woont alhier in de Bilderdijkstraat No 69. Hij trad op 5 November 1902 in dienst dezer Gemeente als agent van politie der tweede klasse. Op 16 Januari 1910 werd hij wegens zijn meer dan gewone schranderheid, netoonde activiteit en grooten ijver, alsmede wegens zijn steeds zeer correcte houding tegenover zijn superieuren, bij keuze bevorderd tot hoofdagent van politie.
Den 1en Januari 1911, toen hij het Korps een afzonderlijke recherchedienst werd ingesteld, werd hij bevorderd tot hoofdagent-rechercheur van politie. Ook deze functie heeft hij met grooten ijver en veel tact bekleed. Vooral heeft hij ook goede leiding gegeven aan de onder hem dienende rechercheurs. Op 1 Januari 1919 werd hij bevorderd tot chef-adjudant-rechercheur.
Ik vind in zijn onverdroten ambitie in het politievak en toewijding voor den dienst alleszins reden, hem voor te dragen voor het ontvangen van de zilveren eeremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. 
(c) Louis van Oost, geboren 14 September 1868 te Wissekerke, wonende alhier Martinus Steynstraat 34. Deze trad op 9 September 1887 in dienst bij het toenmalige korps pontonniers; 2 Augustus 1890 werd hij aangesteld tot sergeant; 31 Augustus 1898 tot sergeant-majoor administrateur. In dien rang werd hij 15 Januari 1904 gepensionneerd; hij ging toen over naar de reserve.
Op 1 Augustus 1914 werd hij als reserve sergeant-majoor administrateur onder de wapenen geroepen. 15 April 1915 werd hij bevorderd tot reserve adjudant onderofficier bij het toenmalige 30e bataillon Landweer Infanterie. In dien rang werd hem op 1 Augustus 1923 voor goed eervol ontslag uit den miltiairen dienst verleend. Na zijn pensioneering heeft hij verschillende burgerbetrekkingen met grooten lust en ijver vervuld. Zoo is hij thans nog werkzaam als: administrateur van de Afdeeling Dordrecht van den Nederlandschen Aannemersbond; id. van het bijkantoor Dordrecht van de Algemeene Bedrijfsvereeniging voor de Bouwbedrijven in Nederland en van de Aannemers Vereeniging Onderlinge Voorzorg. Van 1 Januari 1920 tot 1 Maart 1930 was hij ook administrateur van de Onderlinge Waarborg Maatschappij van den Nederlandschen Aannemersbond. Daarnevens vond hij tijd en nhad hij lust om in verschillende onbezoldigde functies de gemeenschap te dienen.
Zoo is hij medeoprichter en van den beginnen af penningmeester van de Dordtsche Buitenschool. Met groote toewijding en nauwgezetheid heeft hij steeds deze uitgebreide administratie gevoerd. Verder is 
* hij lid van den Armenraad; 
* lid van de Commissie tot bestrijding van den woeker; 
* voorzitter van de Commisie tot steun van Oud-Indische militairen; 
* bestuurslid van de afdeeling Dordrecht van den Bijzonderen Vrijwillige Landstorm; 
* lid van het Roomsch Katholiek Armbestuur; 
* regent van het Roomsch Katholiek Ziekenhuis; 
* secretaris-penningmeester van het centraal magazijn der Sint Vincentiusvereeniging; 
* secretaris der Roomsch Katholieke Kinderbescherming te Dordrecht
* secretaris van de voormalige afdeeling Dordrecht van het Nederlandsch Roomsch Katholieke Huisvestings Comité, thans afdeeling Dordrecht van de Vereeniging Katholieke Kinderuitzending in het Bisdom Haarlem.
Ter belooning voor de in laatstegenoemde functie bewezen diensten zijn hem geschonken de zilveren eeremedailles van het Oostenrijksche en Hongaarsche Roode Kruis.
De heer Van Oost meent, dat de tijd voor hem gekomen is, om zijn arbeid neer te leggen. Ik zou het een mooie bekroning vinden van het levenswerk van dezen stillen, volhardenden werker, die in allen eenvoud zeer veel belangeloos voor de gemeenschap heeft verricht, als hem de gouden eeremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau werd toegekend. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.
- (Dordrecht 17 Mei 1933) In antwoord op Uw nevenvermeld schrijven heb ik de eer, U het volgende mede te deelen:
De chef-adjudant-rechercheur van politie P. van Tuyl heeft op 16 Januari j.l. den 55-jarigen leeftijd bereikt. Hij heeft echter - voor zoover mij bekend - niet het voornemen, den dienst met pensioen te verlaten. Van Tuyl verheugt zich nog in een goede gezondheid en verricht geregeld zijn dienst zonder physieke bezwaren. Ik heb hem dan ook voorgedragen voor een Koninklijke onderscheiding wegens zijn 30-jarigen diensttijd en ter erkenning van zijn prestaties als opsporingsambtenaar en als leider en chef der rechercheurs.
Inzake de door Uwe Excellentie gevraagde nadere gegevens omtrent de door den heer L.van OOST bekleede niet-bezoldigde functies diene het volgende.
Hij is van de oprichting af - 1925 - bestuurslid van de afdeeling Dordrecht van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm. Eveneens is hij van de oprichting af - onmiddellijk na den oorlog - secretaris van de afdeeling Dordrecht van het Nederlandsch Roomsch Katholiek Huisvestings Comité, welke functie hij bleef waarnemen, toen deze organisatie op 1 Januari 1931 werd de afdeeling Dordrecht van de Vereeniging Katholieke Kinderutizending in het Bisdom Haarlem.
In April 1927 werd de heer Van Oost lid van het Roomsch Katholiek Armbestuur en van het Roomsch Katholiek Ziekenhuis. In April 1929 lid van den Armenraad en voorzitter van de Commissie tot Steun van Oud-Indischen militairen. Van de oprichting af - 11 Februari 1926 - heeft hij het penningmeesterschap van de Dordtsche Buitenschool waargenomen. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3143 en 3145 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.