Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Cornelis Ooijen


Geboren: 7-11-1875 te Zevenbergen
Wonende: -
Functie: chef-monteur bij N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken (Amsterdam)
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 28 April 1932) Met terugzending van de mij bij Uw bovenaangehaalde apostille om bericht en raad toegezonden stukken heb ik de eer U naar aanleiding daarvan het volgende te berichten.
Blijkens bekomen inlichtingen van den procuratiehouder der N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken, den heer A.F. Heeris - bij afwezigheid der directie -, is CORNELIS OOYEN, geboren te Zevenbergen 7 November 1875, op 16-jarigen leeftijd in dienst getreden bij wijlen den heer Lips, toenmaals smid, gevestigd aan de Groenmarkt te Dordrecht. In 1911 werd hij geplaatst aan de fabriek dier N.V. te Milaan, na te voren ploegbaas aan de fabriek te Dordrecht te zijn geweest. In Milaan was hij chef-werkmeester; gesteld over een zeer groot personeel, dat soms het aantal van 300 overschreed. Deze personen waren alle van Italiaansche nationaliteit. Onder vaak zeer moielijke omstandigheden heeft hij daar moeten arbeiden, vooral in 1920 tijdens de Communistische beweging. Van Januari 1921 tot Maart 1923 kwam hij weder te Dordrecht terug om daarna weder naar Milaan te vertrekken. Hij heeft zich daar doen kennen als een flinke 'taaie' Hollander, opgewassen tegen de moielijkheden, welke hij daar ondervond. In 1929 werd hij naar Amsterdam overgeplaatst, waar hij een zeer vertrouwde positie bekleedt als chef-monteur om de vaste klanten, zooals de bankiers te bedienen. Hij werkt daar met een of meer monteurs. Zijn zoon is nog werkzaam aan de fabriek te Milaan. Het komt mij voor, dat er zeer zeker termen zijn om aan Ooyen de gevraagde Koninklijke onderscheiding toe te kennen. Waar meermalen aan andere personen bij 40-jarige dienstvervulling een dergelijke onderscheiding werd toegekend ben ik van meening, dat de leeftijd van belanghebbende geen aanleiding behoeft te zijn hem een onderscheiding te onthouden. Ik moge U daarom adviseeren een gunstige beschikking op het adres van den President-Commissaris der N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabrieken te Dordrecht te bevorderen. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3144 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.