Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Jan Oskam


Geboren: 10-7-1874 te Haastrecht
Wonende: 's-Gravendeelschedijk 2 (Dordrecht)
Functie: hoofdbrugwachter Nederlandsche Spoorwegen
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- ('s-Gravenhage 28 Juni 1937) Gaarne zal ik spoedig vertrouwelijk vernemen, of naam, woonplaats en hoedanigheid van de(n) hierna genoemde)n) aldus juist zijn omschreven, alsmede of U mogelijk omstandigheden bekend zijn, die een beletsel zouden kunnen vormen tegen het verleenen van eene Koninklijke onderscheiding J. Oskam, te Dordrecht, Hoofdbrugwachter bij de Nederlandsche Spoorwegen
Ten slotte beveel ik mij aan voor opgave van het huisadres van belanghebbende(n). De Minister van Waterstaat.
- (Dordrecht 6 Juli 1937) Naar aanleiding van Uw bovenaangehaald schrijven moge ik Uwe Exccellentie het volgende mededeelen.
Jan Oskam, geboren te Haastrecht 10 Juli 1874, woonachtig alhier aan den 's Gravendeelschedijk 2, werd, volgens verkregen inlichting, den 9 Januari 1925, komende van Waddinxveen, in het Bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven.
Hij staat in zijn omgeving gunstig bekend. Bijde administratie der Politie is niets te zijnen nadeele bekend; blijkens informatie werd hij nimmer veroordeeld. Bij het ingesteld onderzoek zijn geen omstandigheden gebleken, welke bezwaren zouden opleveren tegen het eventueel verleenen eener Koninklijke onderscheiding aan J. Oskam. Voor zoover bekend, zal een zoodanige onderscheiding door hem zeer op prijs worden gesteld. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3144 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.