Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Adolph Samuel van Oven


Geboren: 26-10-1837 te 's-Gravenhage
Wonende: -
Functie: directeur H.B.S.
Onderscheiding: Officier in de orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 8-7-1911 no. 28)
Uitreiking: 6 september 1911

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 6 Juli 1909) Op den 6de September .e.k. zal de hier nieuw gebouwde, thans vrij wel voltooide, gemeentelijke Hoogere Burgerschool met 5-jarige cursus worden in gebruik genomen, nadat zij in den voormiddag van dienzelfden dag met eenig ceremonieel waarbij onder meer Inspecteur van het Middelbaar Onderwijs Dr. J. Compert zal worden uitgenoodigd, aan den Directeur der school, door het gemeentebestuur zal zijn overgedragen.
De inrichting van de nieuwe school, voldoet aan alle eischen, welke aan zulk een inrichting tegenwoordig mogen gesteld worden, zeer in tegenstelling met het oude gebouw, welks uitwendige en inwendige samenstelling schier een beletsel mochten worden genoemd voor het bereiken van de toch inderdaad door de toewijding van den directeur en de leeraren der school, verkregen resultaten. Mijns bedankens zoude gereede aanleiding bestaan den Directeur der hoogere Burgerschool, den Heer Dr. A.S. van Oven, ter gelegenheid van de ingebruikneming van het nieuwe gebouw, als blijk van waardeering van hetgeen hij op onderwijsgebied en op wetenschappelijk gebied heeft gepresteerd eene Koninklijke onderscheiding toe te kennen. De heer Dr. Adolph Samuel van Oven werd te 's-Gravenhage geboren den 26ste October 1837, hij was van 1 mei 1863- 1 September 1865 leeraar aan het Stedelijk Gymnasium alhier en sinds die aan de hoogere Burgerschool te dezer stede van welke inrichting hij thans 17 jaren directeur is. Nog was hij van 1 Sept 18.. - 1 September 1875 leeraar aan de Burgeravondschool alhier. Zijne groote verdiensten op onderwijsgebied worden algemeen erkend, terwijl hij als wetenschappelijk man - hij was o.m. redacteur van het Tijdschrift ""Wetenschappelijke Bladen" - zeer hoog aangegeven staat.
Met volle overtuiging en vrijmoedigheid veroorloof ik mij een beroep te doen op U Hoogedelgestrenge medewerking, terwijl indien deze mocht leiden tot het voor mij gewenschte en zeker door zeer velen toegejuichte Koninklijke Besluit tot verleenen van eene onderscheiding, het mij bijzonder aangenaam ware hier kort voor de verschijning in de Staatscourant mededeeling te erlangen, opdat daaraan bij de feestelijke inwijding van het gebouw, in den voormiddag van 6 September openbaarheid zou kunnen worden gegeven. De Burgemeester van Dordrecht.
- (26 Mei 1911) Aan den Heer dr. A. van Oven werd den 23 dezer op zijn verzoek door den gemeenteraad eervol ontslag verleend als directeur der Hoogere Burgerschool de dezer stede, met ingang van 1 September e.k. onder dankbetuiging voor de vele en grote diensten aan het onderwijs bewezen. De heer van Oven is hier sinds 1863 aan het Middelbaar onderwijs verbonden geweest, waarvan de laatste 20 jaren als directeur. Hij is een man van groote gaven, hij staat in wetenschappelijke kringen hoog aangeschreven en is ver buiten zijne aanbe... functie een verdienstelijk burger dezer stad. Mijner bedenkens bestaat hem alleszins aanleiding tot het verleenen eene Koninklijke onderscheiding. Ik neem eerbiedig de vrijheid UHEG in overweging te geven de benoeming van den heer Dr A. van Oven tot Ridder in de Orde van den Ned. Leeuw te bevorderen......., maar toepasselijk is zoude het kunnen geschieden ten dage van de sluiting van den cursus d.i. den 14 Juli a.s. Dinsdag zal hij afscheid nemen van het personeel van leeraren en van zijne leerlingen en is feitelijk zijn ambtelijk weg geeindigd. (get) H.J. Wichers.
- ('s-Gravenhage 11 Juli 1911) Bij Koninklijke besluit van 8 Juli 1911 No 28 is Dr. A.S. van Oven, directeur der gemeentelijke Hoogere Burgerschool met 5-jarigen cursus in Uwe gemeente, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Ik heb de eer U te verzoeken hem hiervan op 13 dezer mededeeling te doen. De Minister van Binnenlandsche Zaken,


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.