Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Pleun van der Plank


Geboren: 11-2-1875 te Dordrecht
Wonende: Warmoezierspad 7 (Dordrecht)
Functie: magazijnknecht bij de N.V. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek v.h Wed. J. Bekkers & Zoon
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 25 Mei 1938) Naar aanleiding en met terugzending van het bij bovenaangehaalde apostille om bericht en raad in mijne handen gesteld adres van de N.V. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek v.h Wed. J. Bekkers & Zoon, gevestigd te Dordrecht aan den Dubbeldamscheweg no 36, heb ik de eer U het volgende mede te deelen:
(A) Hermanus Carolus Philippus de Hosson, geboren te Dordrecht 9 Januari 1874, wonende te 's-Gravenhage aan de Van Hoytemastraat 56, is op 1 Januari 1891 bij genoemde N.V. in dienst getreden. Hij was reiziger en na een 46-jarige dienstvervullingen werd hij op 1 Januari 1937 gepensionneerd;
(B) Pleun van der Plank, geboren te Dordrecht 11 Februari 1875, wonende te Dordrecht aan het Warmoezierspad 7, is op 1 Januari 1891 in dienst getreden. Hij is magazijnkencht; na een ruim 40 jarige dienstvervulling is hij nog steeds bij genoemde N.V. werkzaam;
(C) Wilhelmus van Dieten, geboren te Dordrecht 18 Maart 1872, wonende aan de Herradesstraat 69, is op 7 October 1889 in dienst gekomen. Hij is expeditieknecht en na een ruim 40 jarige dienstvervulling nog steeds in dienst genoemde N.V.;
Ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht staan ten name van H.C.Ph. de Hosson, P. van der Plank en W. van Dieten, voornoemd, geen strafvonnissen ingeschreven. Voornoemde personen staan gunstig bekend en hun ijver, toewijding en goed gedrag zijn voor de Directie van bovengenoemde Naamlooze Vennootschap aanleiding geweest een verzoek in te dienen om deze personen voor een Koninklijke Onderscheiding in aanmerking te doen komen. Een dergelijke onderscheiding zal door hen op hoogen prijs worden gesteld. Na onderzoek is geen enkele omstandigheid aan het licht gekomen, op grond waarvan bezwaar zou kunnen bestaan tegen een eventueel aan voornoemde personen te verleenen Koninklijke Onderscheiding. Ik meen derhalve U in overweging te mogen geven toekenning der aangevraagde onderscheidingen te willen bevorderen. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.
- (Dordrecht 2 Augustus 1938) Naar aanleiding van Uw bovenaangehaald schrijven heb ik de eer Uwe Excellentie mede te deelen, dat de juiste namen en kwaliteit van de in dat schrijven vermelde personen zijn als volgt:
* Cornelis Husen, geboren te Dordrecht 9 Augustus 1872, wonende alhier aan den Groenedijk 52, montage-opzichter bij de Maatschappij ter Vervaardiging van gasmeters enz te Dordrecht;
* Hargo Leonardus Kerkhof, geboren te Nieuw-Lekkerland 23 Augustus 1871, wonende alhier aan de Hooftstraat 36, voorheen baas in de smederij van de IJzerfabriek van de firma Penn en Bauduin te Dordrecht;
* Gerrit van der Wal, geboren te Amsterdam den 14 Juli 1867, wonende alhier aan de Wolwevershaven 25 rood, Chef bij de N.V. Vereenigde Distilleerderijen H.C. Wijers te Dordrecht;
* Johan Willem Hageman, geboren te Dordrecht 19 Maart 1874, wonende alhier aan de Willemstraat 27, soldeerder bij de Maatschappij ter Vervaardiging van gasmeters enz te Dordrecht;
* Wilhelmus van Dieten, geboren te Dordrecht 18 Maart 1872, wonende aan de Herradesstraat 69 alhier, expeditieknecht bij de N.V. Dordrechtsche metaalwarenfabriek v.h. Wed. J. Bekkers en Zoon te Dordrecht;
* Pleun van der Plank, geboren te Dordrecht 11 Februari 1875, wonende alhier aan het Warmoezierspad 7, magazijnknecht  bij de N.V. Dordrechtsche metaalwarenfabriek v.h. Wed. J. Bekkers en Zoon te Dordrecht;
Voor het geval een dezer personen voor 31 Augustus a.s. mocht komen te overlijden, zal U hiervan terstond mededeeling worden gedaan. 
De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.
- ('s-Gravenhage 25 Augustus 1938) Ik heb de eer U nte verzoeken mij zoo spoedig mogelijk te willen mededeelen of naam en kwaliteit van de hierna vermelde personen juist zijn omschreven. tevens zal ik het op prijs stellen om, voor het geval dat één of meer dier personen vóór 31 Augustus eerstkomend mochten komen te overlijden, van dat overlijden (zoo noodig per telegram) bericht van U te mogen ontvangen.
Ik meen er, wellicht ten overvloede, Uwe aandacht op te moeten vestigen, dat de lijst van personen, die door mij aan de Koningin voor toekenning eener onderscheiding zullen worden voorgedragen, thans nog niet definitief kan worden vastgesteld; of de namen van betrokkenen daarop ten slotte zullen voorkomen, is een vraag, welke thans nog niet kan worden beantwoord. De Minister van Sociale Zaken.
C. Husen, montage-opzichter bij de Maatschappij ter Vervaardiging van gasmeters enz te Dordrecht;
H.L. Kerkhof, voorheen baas bij de firma Penn en Bauduin te Dordrecht;
G. van der Wal, chef bij de N.V. Vereenigde Distilleerderijen H.C. Wijers te Dordrecht; 
J.W. Hageman, soldeerder bij de Maatschappij ter Vervaardiging van gasmeters enz te Dordrecht;
W. van Dieten, expeditieknecht bij de N.V. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek v.h. Wed. J. Bekkers & Zoon, te Dordrecht;
P. van der Plank, magazijnknecht bij de N.V. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek v.h. Wed. J. Bekkers & Zoon, te Dordrecht;


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3143 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.