Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Pieter Leendert van de Polder


Geboren: 20-6-1870 te Zierikzee
Wonende: Burg. de Raadtsingel 33 (Dordrecht)
Functie: directeur van de Maatschappij tot Vervaarding van Gasmeterz enz (de (Gas)Meterfabriek)
Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje Nassau (1924)
Uitreiking: 31-8-1924

Aanmerkingen:
- (dd 4-8-1924) In antwoord op Uwe brieven dd 31 Juli en 2 Augustus jl beiden No. 141 Kabinet, heb ik de eer U mede te deelen, dat de naam en de hoedanigheid van de heeren P.L. van de Polder, B. Erkelens en L. Rietveld in Uw, eerstgenoemd, schrijven volkomen juist zijn weergegeven. In geval van eventueel overlijden van een hunner ik niet nalaten Uwe Excellentie daarvan op de hoogte te brengen. De Burgemeester van Dordrecht.
- ('s-Gravenhage 24 maart 1924) Zijne Excellentie de Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid verzocht mij te overwegen of er aanleiding zou kunnen bestaan voor de beide navolgende in Uwe gemeente woonachtige personen eene Koninklijke onderscheiding te bevorderen ter gelegenheid van den aanstaande verjaardag van Hare Majesteit de Koningin: 
P.L. van de Polder, directeur van de Gasmeterfabriek, en
V.J.M. Eras, directeur der Naamlooze Vennootschap Lips- Brandkasten en Slotenfabrieken
Ik zal het op prijs stellen bij Uw advies nopens deze voorstellen tevens de noodige inlichtingen omtrent genoemde personen te ontvangen en zie Uw antwoord gaarne uiterlijk 10 April a.s. tegemoet. De Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid-Holland.
- (Dordrecht 9 april 1924) ... De heer Vincentius Josephus Maria Eras geboren te Tilburg 20 Juli 1877 is een der directeuren van de N.V. Lips Brandkastenfabriek. De firma Lips is zeker wel een der belangrijkste van de industrieele ondernemingen dezer stad en een geniet een ...; De verdiensten van de Heer Pieter Leendert van de Polder, geboren te Zierikzee 22 Juni 1870 liggen op hetzelfde terrein. Hij is de energieke directeur van de Maatschappij tot vervaardiging van gasmeters, welke fabriek onder zijne leiding in industrieele kringen een zeer goede naam geniet. Voorts is de heer van de Polder vice-consul vvan Zweden en bestuurslid der Middelbaar Technische School alhier....(get) de Gaay Fortman;
- (Dordrecht 6 Juli 1933) De heer Pieter Leendert van de Polder, geboren 20 Juni 1870 te Zierikzee, alhier woonachtig aan dne Burgemeester de Raadtsingel No. 33(22), hoopt 1 September a.s. den dag te herdenken, waarop hij 40 jaren geleden werd verbonden aan de in deze Gemeente gevestigde Maatschappij tot Vervaardiging van Gasmeters enz, van welke hij sedert 1918 directeur is.
Met groote technische bekwaamheid en uitstekende koopmanschap heeft hij deze belangrijke industrieele onderneming geleid. De ontwikkeling van de moderne techniek heeft hij op den voet gevolgd en daarbij steeds de mogelijkheid nagegaan van het maken van nieuwe producten. Er worden dan ook niet alleen - zooals oorspronkelijk - gasmeters vevraardigd, doch ook ovens voor hooge temperaturen, gashaarden, electriciteitsmeters en stofzuigers (merk Excelsior).
De omvang van dit bedrijf is van dien aard, dat het, uit een oogpunt van werkgelegenheid, voor onze Gemeente groote beteekenis is, ook gedurende de crisisjaren. Werkten er in normale tijden gemiddeld 630 personen, thans verdienen er nog geregeld 540 behoorlijk hun brood. Wel een bewijs, dat het den heer Van de Polder ook in deze, voor de Nederlandsche industrie zoo moeilijke, periode gelukt is, zijn bedrijf zoo intens mogelijk voort te zetten.
De onderneming is, wat de werkgelegenheid betreft, niet alleen van plaatselijk belang. Aan haar verkooporganisatie van stofzuigers toch zijn, over het geheele land verpsreid, thans nog 375 personen verbonden, tegen voorheen 385. De heer Van de Polder is bij zijn personeel, van hoog tot laag, bijzonder geacht. Hij is een warm sociaal voelend mensch, die zorgt voor goede arbeidsvoorwaarden voor al zijn ondergeschikten.
31 Augustus 1924 werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ik moge U thans verzoeken, Uw medewerking er wel toe te willen verleenen, dat hij, ter gelegenheid van zijn bovengenoemd jubileum op 1 September a.s., wordt bevorderd tot Officier in de zelfde orde. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman.

- (Dordrecht 15 Juli 1933) Naar aanleiding van de mij bij bovenaangehaalde apostille om bericht en raad in handen gestelde stukken, welke hierbij weder teruggaan, moge ik U, wat betreft de voorgestelde bevordering tot officier in de Orde van Oranje-Nassau van dne heer van de Polder verwijzen naar mijn schrijven dd 6 Juli 1933, nr 1125 Kabinet, gericht aan Zijne Excellentie den Minister van Exonomische Zaken, waarvan een afschrift hierbij gaat.
Ook met het verleenen van een onderscheiding aan den gasmetersteller (werkman) Adrianus 't Hart, in dienst van de Maatschappij tot Vervaardiging van Gasmeters, kan ik mij zeer goed vereenigen. Hij staat gunstig bekend en van omstandigheden, welke en hem eventueel te verleenen Koninklijke onderscheiding in den weg zouden staan, is niets gebleken.  Adrianus 't Hart is geboren 3 October 1867 te Dordrecht en woont alhier aan de Herradesstraat 59. De Burgemeester van Dordrecht (get.) de Gaay Fortman. 


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133/3134 (over 1920-1930))
(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3143 en 3144 (over 1930-1940))
(bron: Dordrechtsche Courant 30-8-1924)

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.