Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Cornelis Ponsen


Geboren: 20-3-1843 te Dordrecht
Wonende: Groenmarkt 27rood (Dordrecht)
Functie: hoofd werklieden bij de Firma N. Reus Pzn (borstels, zeemleer en sponsen)
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in zilver (K.B. 28-8-1907)
Uitreiking: 31-8-1907

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 13 Juni 1905) Ondergeteekende P. Reus Nzn eenig overgebleven lid der firma N. Reus Pzn heeft met verschuldigde eerbied te kennen uEdelachtbare beleefd te verzoeken zijn chef Cornelis Ponsen aan Hare Majesteit de Koningin voor eene onderscheiding te willen voordragen.
Cornelis Ponsen geboren 20 maart 1843 kwam bij wijlen mijn vader N. Reus Pzn sinds(?) 5 October 1855, heeft zich steeds voorbeeldig gedragen en behartigt nog de zaken met de grootste nauwgezetheid. De zaak opgericht 1 Juni 1842 was oorspronkelijk Borstelmakerij doch in 1881 daarbij gekomen een handel in sponzen, waarvoor wijlen mijn broeder Willem Reus toen voor het eerst naar de Levant is gegaan; Kort daarna is daar nog aan toegevoegd een handel in Zeemleer. Ponsen heeft van toen af de leiding gehad over de bereiding en sorteering der sponsen waarvoor veel zorg en tast noodig is.
Die gedeelten der zaak vooruitgaande zoo heb ik de Borstelmakerij opgeruimd, mijn knechts bij een ander geplaatst, doch is Ponsen bij mij gebleven, omdat hij zich geheel in de nieuwe zaak had ingewerkt. Ik hoop dus Edel Achtbare dat Uwe bemoeingen een goed rresultaat zullen geven. Hoogachtend, P. Reus Nzn (firma N. Reus Pzn);
- (17 juni 1905) Voor den heer P. Reus Nzn handelende onder de firma N. Reus Pzn in sponsen en zeemleer alhier, werd mijn aandacht gevestigd op het feit dat Cornelis Ponsen geboren alhier den 20en Maart 1843, op 5 October 1905, gedurende 50 jaar onafgebroken bij die firma trouw en eerlijk en met de meeste toewijding(?) zal zijn werkzaam geweest. Omtrent het gedrag van Ponsen, is ook bij de politie niets ten zijnen nadeele bekend, terwijl hij reeds meer dan 20 jaren aan het hoofd staat van het werkvolk der fabriek van den heer Reus, welke fabriek warin gemiddeld 20 personen werk vinden, naar men mij mededeelde, op het gebied van sponsen en zeemleer de grootste van ons land is. Ik meen in een ander aanleiding te mogen vinden de aandacht van U Hoogedelgestrenge op dezen persoon, voor eene onderscheiding van wege Hare Majesteit de Koningin te vestigen waarom ik U beleefd uitnoodig wel te willen bevorderen, dat bovengenoemde Cornelis Ponsen in aanmerking moge komen voor eene medaille als bedoeld in artikel 9 der Wet tot instelling der Oranje-Nassauorde en dat hem die eventueele onderscheiding moge worden verleend op den 5den October e.k. De Burgemeester van Dordrecht (get) A.R. Zimmerman.
- Onder terugzending van het mij ter fine van bericht en raad, bij Uwe apostille dd 7 dezer, No 221, Geheim, in handen gestelde schrijven van P. Reus Nzn, handelende onder de firma N. Reus Pzn, in sponzen en zeemleer, woonachtig en zaakdoende alhier aan de Groenmarkt 25, waarbij deze vraagt om zijn chef Cornelis Ponsen aan H.M. de Koningin voor eene onderscheiding voor te dragen, heb ik de eer uEdel Achtb. mede te deelen dat het de bedoeling van de heer Reus is, dat Ponsen den 5 October e.k., het tijdstip waarop deze 50 jaar onafgebroken in dienst van de firma zal zijn, met eene onderscheidng van wege H.M. de Koningin wordt verrast.
Met het ingesteld onderzoek is gebleken, dat Cornelis Ponsen geboren te Dordrecht 20 Maart 1843, woonachtig aldaar aan de Groenmarkt 27rood, op wiens gedrag bij mijne administratie niets nadeeligs bekend is, in October van 1880 van de Maatschappij tot bevordering van Fabrieks- en Handwerks Nijverheid, een diploma heeft ontvangen, omdat hij toen 25 jaar onafgebroken in dienst van de firma was geweest.
Ponsen die als jongen bij de firma in dienst kwam, bleef daar steeds en bekleed nu reeds meer dan 20 jaar, de betrekking van chef over het werkvolk.
De fabriek van den heer Reus, waar in gemiddeld met 20 personen wordt gewerkt, moet op het gebied van sponzen en zeemleer de grootste van ons land zijn.
Op grond van het vorenstaande meen ik U te mogen voorstellen het verzoek in gunstige overweging te nemen. De Commissaris van Politie. 
- (Dordrecht 10 Juni 1907) Onder terugzending van de bij uwe kantbeschikking van 8 Juni jl kabinet no 222 gevoegde missive van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel en het daarbij gevoegd adres van P. Reus Nz, firma N. Reus Pzn, alhier, waarin deze eene koninklijke onderscheiding aanvraagt voor Cornelis Ponsen, heb ik de eer UHoogEdelGestrenge het navolgende te berichten:
Cornelis Ponsen, geboren alhier op 20 maart 1843 is op 5 october 1905 gedurende 50 jaren onafgebroken, trouw en eerlijk en met de meeste nauwgezetheid in dienst geweest bij den adressant P. Reus Nzn, handelende onder de firma N. Reus Pzn, in sponsen en zeemleer.
Omtrent het gedrag van Ponsen is mij niet nadeeligs bekend. Reeds meer dan 22 jaren staat hij aan het hoofd van het werkvolk de fabriek, waarin gemiddeld 20 personen werk vinden en welke op het gebied van sponzen en zeemleer de grootste in ons land moet zijn.
Op grond van ht vorenstaande meen ik U te mogen adviseren om te bevorderen, dat genoemde Ponsen voor eene medaille als bedoeld in....;
- ('s-Gravenhage 31 Juli 1907) Ik heb de eer U.H.E.G. te verzoeken mij wel te willen mededeelen, of naam en qualiteit van 
C. Ponsen, Hoofd der werklieden in de fabriek van P. Reus Nzn, handelende onder de firma N. Reus Pzn, in sponzen en zeemleer
A. Erkens, pakhuisknecht bij de firma G. van Hoogstraten en Zoon, en
H. Neerings, Verlakker b/d N.V. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen Wed. J. Bekkers en Zoon
te Uwent aldus juist zijn  omschreven.
Tevens zoude ik op prijs stellen, om, indien een of meer dezer personen voor den 31sten Augustus a.s. mochten komen te overlijden, daarvan mededeeling te mogen ontvangen.
Dit verzoek geldt tevens den heer J.H. Advocaat, boekhouder bij de firma Kuijl en Van Gijn, te Uwent
De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel.
- ('s-Gravenhage 31 Augustus 1907) Ikheb de eer te Uwer kennis te brengen dat het Harer Majesteit de Koningin heeft behaagd bij Hoogstderzelver besluit van den 28 dezer, no 26, de Eeremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau toe te kennen:
(a) in zilver aan C. Ponsen, Hoofd der werklieden in de fabriek van P. Reus Nzn, handelende onder de firma N. Reus Pzn, in sponzen en zeem
(b) in brons aan A. Erkens, pakhuisknecht bij de firma G. van Hoogstraten en Zoon en
H. Neerings, verlakker b/d N.V. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek voorheen wed. J. Bekkers en Zoon, allen te Dordrecht
U gelieve belanghebbenden hiervan kennis te geven onder mededeeling dat de versierselen hun nader zullen worden uitgereikt.
De Minister van landbouw, Nijverheid en Handel (get) Versteeg.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.