Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Hendrik Cornelis van Randwijk


Geboren: 15-11-1867 te Gouda
Wonende: Kromhout 145 (Dordrecht)
Functie: hoofdvertegenwoordiger bij de firma H.C. Wijers
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in goud (K.B. 9-6-1926)
Uitreiking: 12 juni 1926

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 27 april 1926) Naar aanleiding van Uw apostille dd 22 April j.l. no 249 en met terugzending van de daarbij behoorende bijlage heb ik de eer U het volgende te berichten: Hendrik Cornelis van Randwijk, geboren te Gouda 15 November 1868, wonende alhier aan het Kromhout no. 145 is sedert den 31 December 1883, in het bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven. Hij is hoofdvertegenwoordiger van de alhier gevestigde firma H.C. Wijers, handelende in gedistilleerd, wijnen enz en een man van strenge levensopvatting. Op zedelijk en maatschappelijk gebied staat hij gunstig bekend. Ik meen U te mogen adviseeren Van Randwijk voor een koninklijke onderscheiding voor te dragen. De Burgemeester van Dordrecht (get) De Gaay Fortman.
- ('s-Gravenhage 30 april 1926) Naar aanleiding van Uw schrijven dd 27 dezer no 777 Kabinet heb ik de eer U te verzoeken mij alsnog te willen berichten, van welken aard naar Uw gevoelen de eventueel aan den heer H.C. van Randwijk te verleenen decoratie zoude behooren te zijn, m.a.w. of hij in aanmerking hoort te komen voor eene benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, dan wel of met toekenning van eene der aan die Orde verbonden eeremedailles zoude kunnen worden volstaan. De wnd. Commissaris der Koningin. 
- In antwoord op Uw schrijven van 30 April j.l. kabinet nr 262 heb ik de eer U mede te deelen dat de Heer H.C(G). van Randwijk behoort tot den middenstand. Hij is voortgekomen uit den arbeidersstand en heeft zich, door zijn ijver en voorbeeldige levenswandel op gewerkt tot zijne tegenwoordige positie. Het komt mij voor dat de gouden eeremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau bijzonder ingenomen zou zijn. De Burgemeester van Dordrecht (get) De Gaay Fortman.
- ('s-Gravenhage 11 Juni 1926) Het behaagde H.M. de Koningin bij hoogstderzelver besluit van den 9den dezer no 62 de aan de Orde van Oranje Nassau verbonden Eere-medaille, in goud, toe te kennen aan H.C. van Randwijk, hoofdvertegenwoordiger der firma H.C. Wijers te Uwent. In verband met Uw desbetreffend verzoek noodig ik U uit belanghebbende op den dag van zijn jubilé - 12 dezer - hiermede namens mij in kennis te stellen, onder overhandiging van nevensgaande, voor hem bestemde, medaille.
Een uittreksel uit voormeld besluit zal hem later worden toegezonden door den Kanselier der Nederlandsche Orden.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3133/3134 (over 1920-1930))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.