Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Jacob van Randwijk


Geboren: 28-3-1888 te Dordrecht
Wonende: Vrieseweg 68 (Dordrecht)
Functie: mede-directeur van de N.V. Handelmaatschappij R.S. Stokvis & Zonen (Rotterdam)
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 12 April 1939) Onder terugzending der bijlagen van Uwe apostille no. 1412 Kabinet dd. 24 Februari j.l. heb ik de eer UEdelAchtbare het volgende mede te deelen:
Jacobus van Randwijk, mede-directeur van de N.V. Handelmaatschappij R.S. Stokvis & Zonen te Rotterdam, geboren te Dordrecht 28 Maart 1888, wonende te Dordrecht aan den Vrieseweg 68, staat gunstig bekend. Ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht staan te zijnen name geen strafvonnissen ingeschreven. De arbeidskring van J. van Randwijk ligt hoofdzakelijk in Rotterdam. Ten einde een inzicht te krijgen op de wijze, waarop Van Randwijk zich eventueel in den loop der jaren op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt jegens de Nederlandsche samenleving en speciaal ten aanzien van den graad dier verdiensten in verband met Uwe kantteekening op de apostille no 248 G Kabinet dd 23 Februari 1939 van Zijne Excellentie den Minister van Staat, Commissaris der Koningin in deze Provincie, heb ik daaromtrent inlichtingen gevraagd aan de heeren Hoofd-Commissarissen van Politie te Rotterdam en te 's-Gravenhage, wier ingekomen ambtsberichten ik hierbij voeg te Uwer informatie.
Vast staat, dat Van Randwijk zich in den loop der jaren van eenvoudig kantoorbediende heeft opgewerkt tot Directeur van de N.V. Handelmaatschappij R.S. Stokvis & Zonen te Rotterdam, zoodat hij in alle opzichten beloond is voor zijn aan genoemde maatschappij gegeven arbeid. Aangezien bij de Directie van genoemde N.V. verschil van meening bestaat over de bijzondere verdiensten van J. van Randwijk jegens de Nederlandsche samenleving, moge ik mij op dit punt van het geven van een advies onthouden. De Commissaris van Politie. 
- (Dordrecht 15 April 1939) Naar aanleiding van bovenaangehaalde apostille en onder terugzending van de daarbij toegezonden stukken heb ik de eer Uwe Excellentie als volgt te berichten.
De heer Jacob van Randwijk, geboren te Dordrecht 28 Maart 1888 en wonende alhier Vrieseweg 68, is mede-directeur van de N.V. Handelmaatschappij R.S. Stokvis & Zonen te Rotterdam. Hij kwam op 1 Juni 1908 als kantoorbediende in betrekking bij die onderneming; door bijzondere toewijding wist hij geleidelijk bij genoemde maatschappij promotie te maken, met het gevolg dat hij met ingang van 1 Mei 1929 president-commissaris van de N.V. Radiofabriek voorheen Van der Heem en Bloemsma, gevestigd te 's Gravenhage. In deze fabriek, waarin ca 600 arbeiders werk vinden, worden de bekende 'Erres' radiotoestellen vervaardigd, die door de firma R. Stokvis en Zonen in den handel worden gebracht. Omstreeks half juli 1939 hoopt de heer van der Heem (een der onderteekenaars van het adres) de nieuwe, in aanbouw zijnde fabriek (dan plaats biedende voor ca 700 arbeiders) te kunnen openen. Adressanten - de heer Oosthoek is architect van den nieuwbouw en de heer L. Stokvis is oud-directeur van de firma Stokvis en Zonen - zijn van oordeel, dat het aan de stuwende kracht en het inzicht van den heer Van Randwijk is te danken geweest, dat de Erres fabriek zoo'n groote vlucht heeft genomen en zoo'n groot aantal werklieden heeft kunnen te werk stellen.
Naar mijne meening heeft de heer van Randwijk zich door zijne bijzondere eigenschappen groote verdiensten ten opzichte der samenleving verworven. Niet alleen door zijn juist genoemd organisatie talent, waardoor vele handen werk hebben gevonden, maar ook door zijn optreden in deze gemeente. in de dilettantentooneelvereeniging 'Inter Amicos' neemt hij een eerste plaats in; hij schreef eenige tooneelstukken, waarin hij zelf meespeelde en welke steeds een gunstige beoordeeling van de zijde van het publiek deelachtig werden. Ook in het sportleven werkt hij zeer stimulerend. De gedacht, om de verdienste van den heer van Randwijk door de toekenning van een Koninklijke Onderscheiding openlijk te erkennen ter gelegenheid van den verjaardag van Hare Majesteit de Koningin moge ik met warmte bij Uwe Excellentie aanbevelen. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3144 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.