Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Aart van de Rest


Geboren: 10-1-1864 te Dordrecht
Wonende: Amazonestraat 53 ('s-Gravenhage)
Functie: schilder (gepens.) bij de Maatschappij tot vervaardiging van gasmeters
Onderscheiding: eremedaille in de Orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 22-8-1936)
Uitreiking: 29 augustus 1936

Aanmerkingen:
- ('s-Gravenhage 25 Juli 1936) Ik heb de eer U mede te deelen, dat het in het voornemen van den Heer Minister van Sociale Zaken ligt, stappen te doen tot het bevorderen van de toekenning eener Koninklijke onderscheiding op 31 Augustus aanstaande aan:
H.A. Bax, metaalbewerker;
A. van der Rest, schilder;
L.J. van Boheemen, blikslager;
J. de Quartel, blikslager en;
H. Zwang, blikslager;
allen werkzaam bij de Maatschappij tot vervaardiging van gasmeters te DORDRECHT, op welke personen van andere zijde de aandacht van den Minister werd gevestigd. Het zal door mij op prijs gesteld worden, Uw oordeel hieromtrent ten spoedigste te mogen vernemen. De Minister.
- ('s-Gravenhage 25 Juli 1936) Ik heb de eer U te verzoeken, ZOO SPOEDIG MOGELIJK, te willen mededeelen, of naam en kwaliteit van de hierna vermelde personen juist zijn omschreven. Tevens zal ik het op prijs stellen om, voor het geval één of meer dier personen vóór 31 Augustus e.k. mochten komen te overlijden, van dat overlijden (zoo nodig per telegram) bericht van U te mogen ontvangen.
Ik meen er, wellicht ten overvloede, Uwe aandacht op te moeten vestigen, dat de lijst van personen, die door mij aan de Koningin voor toekenning eener Koninklijke onderscheiding zullen worden voorgedragen, thans nog niet definitief kan worden vastgesteld; of de namen van betrokkenen daarop tenslotte zullen voorkomen, is een vraag, welke thans nog niet kan worden beantwoord. De Minister.
H.A. Bax, metaalbewerker bij de Maatschappij tot vervaardiging van Gasmeters te Dordrecht;
A. van der Rest, schilder bij de Maatschappij tot vervaardiging van Gasmeters te Dordrecht;
L.J. van Boheemen, blikslager bij de Maatschappij tot vervaardiging van Gasmeters te Dordrecht;
J. de Quartel, blikslager bij de Maatschappij tot vervaardiging van Gasmeters te Dordrecht;
H. Zwang, blikslager bij de Maatschappij tot vervaardiging van Gasmeters te Dordrecht;
- (Dordrecht 29 Juli 1938) Onder terugzending van het mij bij uwe apostille No 1260 Kabinet, dd 28 dezer, in handen gestelde schrijven van den Heer Minister van Staat, Commissaris der Koningin in de Provincie Zuid-Holland, heb ik de eer UEdelAchtbare het volgende mede te deelen:
1. Hendrik Antonius Bax, metaalbewerker, geboren te Gorinchem 11 Augustus 1866, wonende te Dordrecht aan den Matena'shof 5;
2. Aart van de Rest, thans gepensionneerd, geboren te Dordrecht 10 Januari 1864, gewoond hebbende te Dordrecht, doch op 23 April 1935 vertrokken naar 's-Gravenhage, Amazonestraat 53;
3. Lambertus Johannes van Boheemen, blikslager, geboren te Dordrecht 8 Mei 1874, wonende te Dordrecht aan de Toloysenstraat 13.
4. Johannes de Quartel, blikslager, geboren te Dordrecht 2 Februari 1875, wonende te Dordrecht aan den Kaspershof 5 en
5. Hermanus Zwang, blikslager, geboren te Dordrecht 1 Augustus 1875, wonende te Dordrecht aan de Vechtstraat 7,
zijn volgens bekomen inlichtingen tot tevredenheid van directie 40 jaren werkzaam geweest bij de Maatschappij tot vervaardiging van Gasmeters gevestigd aan de Lijnbaan te Dordrecht.
Zij staan gunstig bekend en kwamen niet met de Politie of Justitie in aanraking, met uitzondering van gemelde Hermanus Zwang, van wien ter griffie der Arrondissementrechtbank te Dordrecht op 26 October 1894 veroordeeld werd tot 5 dagen gevangenisstraf wegens mishandeling van een ambtenaar. Een eventueel te verleenen Koninklijke onderscheiding zou door de betrokkenen zeer op prijs gesteld worden. Aangezien geen omstandigheden beken zijn, welke bovengenoemde personen te verlenen Koninklijke onderscheiding in nden weg zou staan, meen ik U te mogen voorstellen dezen zin te adviseeren.
- ('s-Gravenhage 26 Augustus 1936) Ik heb de eer te Uwer kennis te brengen, dat het Harer Majesteit de Koningin behaagd heeft, bij Hooigst derzelver besluit van 22 Augustus 1936, No 24, de Eere-Medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, toe te kennen aan de hieronder vermelde personen. U gelieve belanghebbenden hiervan op den 29 dezer, des voormiddags, kennis te geven, onder mededeeling dat een uittreksel uit voormeld Koninklijk Besluit, met de medaille, hun door den kanselier der Nederlandsche Orden zal worden toegezonden. De Minister van Sociale Zaken.
H.A. Bax, metaalbewerker bij de Maatschappij tot vervaardiging van Gasmeters te Dordrecht;
A. van der Rest, schilder bij de Maatschappij tot vervaardiging van Gasmeters te Dordrecht;
L.J. van Boheemen, blikslager bij de Maatschappij tot vervaardiging van Gasmeters te Dordrecht;
J. de Quartel, blikslager bij de Maatschappij tot vervaardiging van Gasmeters te Dordrecht;
H. Zwang, blikslager bij de Maatschappij tot vervaardiging van Gasmeters te Dordrecht;


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.