Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Gerrit van der Rest


Geboren: 27-9-1887 te Dordrecht
Wonende: Steegoversloot 55 (Dordrecht)
Functie: gep. machinesteller bij N.V. De Verenigde Blikfabrieken te Amsterdam
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in brons (K.B. 27-11-1953 no. 16)
Uitreiking: voor of op 16 december 1953

Aanmerkingen:

 • (afschrift) Bijlage bij brief aan de Heer Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland d.d. 7 mei 1953, No. 750 Kabinet.
  Gerrit van de Rest, Steegoversloot 55 (Dordrecht), geboortedatum 27-9-1887, indiensttreding 2-7-1900, 50 dienstjaren; gepensionneerd, machine-steller te Dordrecht;

 • Onder terugzending van het schrijven van de Commissaris der Koningin dd 15 Mei 1953, met bijlagen, mij om advies geworden bij Uw kantbrief no. 2405 Kabinet dd. 18 Mei j.l., betreffende het verlenen van een Koninklijke onderscheiding aan G. v.d. Rest alhier, heb ik de eer Uedelachtbare het volgende te berichten:
  Gerrit van der Rest, geboren te Dordrecht 27 September 1887, wonende Steegoversloot 55 alhier, staat sedert geboorte in het bevolkingsregister dezer gemeente ingeschreven. Hij is ongehuwd en bezit de Nederlandse nationaliteit. Betrokkene is op 2 Juli 1900 in dienst getreden bij de Verenigde Blikfabrieken te Dordrecht en is aldaar nog werkzaam als machine-steller. Hij heeft geen personeel onder zich; zijn bruto weekloon bedraagt f 60,75. Behoudens dit loon geniet hij een pensioen dat door genoemde N.V. te zijnen name op een spaarrekening wordt gestort.
  Bij zijn werkgeefster staat v.d. Rest uitstekend aangeschreven.
  Door de Rechtbank te Dordrecht werd betrokkene op 18.7.1912, t/z. het plegen van lokaalvredebreuk in vereniging, veroordeeld tot f 15 boete subs. 15 dagen hechtenis o.v. In de administratie van de vml. P.R.A. alhier, is niets ten nadele omtrent hem bekend. Volgens mijn administratie was betrokkene in 1947 abonné op De Waarheid, doch bij een in 1952 ingesteld onderzoek bleek, dat hij reeds enige jaren het abonnement had opgezegd en toen een neutraal plaatselijk dagblad las. In dit verband dient opgemerkt te worden dat in 1947 de lezerskring van De Waarheid nog tamelijk uitgebreid was en dat daarna velen, waaronder betrokken, zich van dat blad hebben gedistancieerd.
  Uit een thans ingesteld onderzoek bleek, dat v.d. Rest zich niet op politiek extremistisch gebied beweegt.
  In verband hiermede en gelet op de omstandigheid dat het reeds meer dan 40 jaar geleden is dat Van der Rest zich aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt en dit feit van geringe aard is, bestaat dezerzijds geen bezwaar tegen het verlenen van de gevraagde onderscheiding.
  De Commissaris van Politie.


 • (bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht) 8A1960-2292 (over 1953))

  Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.