Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

ir. Paul Gerhard Rittershaus


Geboren: 21-9-1886 te Keulen (overl. 5-5-1959, begr. Zeist)
Wonende: Mazelaarsstraat 10 (Dordrecht)
Functie: leraar in de Werktuigbouwkunde aan de M.T.S.
Onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (K.B. 22-4-1949)
Uitreiking: 29 april 1949

Aanmerkingen:
- ('s-Gravenhage 24 Februari 1949) In verband met bij mijn Ministerie ingekomen aanvragen tot het toekennen van een Koninklijke onderscheiding bijde eerstvolgende algemene gelegenheid (30 April a.s.) aan de na te noemen in Uw gewest woonachtige personen zal ik het op prijs stellen, kan het zijn spoedig, terzake Uw advies te vernemen en dat van de burgemeesters der gemeenten, waar de voorgedragenen hun woonplaats hebben.
18. enz
19. ir. P.G. Rittershaus, te Dordrecht, leraar aan de Middelbaar Technische School;
20. J.H. Daamen, te Dordrecht, Concierge van de Middelbaar Technische School;
Voor de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De Chef van het Kabinet w.g. Schölvinck.
- (Dordrecht 12 Maart 1949) Onder tergzending van de missive van de heer Commissaris der Koningin in deze provincie dd 28 februari jl. No. 450 G met bijgevoegd uittreksel, mij in handen gesteld bij Uw apostille dd 1 dezer, no. 1970 Kabinet, heb ik de eer UEdelachtbare het volgende te berichten:
1) RITTERSHAUS, Ir. Paul Gerhard, geboren te Keulen, 21.9.1886, wonende te Dordrecht, Mazelaarsstraat 10, vestigde zich op 22.9.1914 te Dordrecht, komende van 's Gravenhage. Bij mijn administratie is zowel in maatschappelijk als politiek opzicht niets te zijnen nadele bekend. In de kartotheek der P.R.A. komt zijn naam niet voor en bij onderzoek is gebleken, dat betrokkene geen strafvonnissen te zijnen laste heeft. Hij bezit de Nederlandse nationaliteit
De heer RITTERSHAUS is sedert 1-10-1914 als leraar in de Werktuigbouwkunde aan de Middelbaar Technische School in deze gemeente verbonden, welk vak tengevolge van de grote ijver en toewijding van de heer RITTERSHAUS tot een der belangrijkste leervakken van genoemde school is geworden en de goede naam, welke deze M.T.S. geniet, is mede te danken aan de grote activiteit van voornoemde persoon. Van zijn hand verschenen enige zeer belangrijke boeken over het door hem gedoceerde vak. Zijn salaris bedraagt bruto f 660 per maand.
2) DAAMEN, Johannes Hendricus, geboren te Dordrecht, 14.8.1884, wonende te Dordrecht, Javastraat 2 rd is sedert zijn geboorte in deze gemeente woonachtig en vanaf de oprichting der Middelbaar Technische School alhier op 1.8.1911 als concierge daaraan verbonden. Bij mijn administratie is niets te zijnen nadele bekend en in politiek opzicht is mede nimmer iets ongunstigs bekend geworden. In de kartotheek der P.R.A. komt zijn naam niet voor en bij Griffie der Arr.Rechtbank is gebleken, dat voornoemde persoon geen strafvonnissen te zijnen laste heeft.
De Directeur van voormelde onderwijsinstelling schetst betrokkene als een man met een buitengewone plichtsbetrachting, die gedurende thans bijna 38 jaren met voorbeeldige ijver en toewijding de belangen der school heeft gediend. Zijn salaris bedraagt f 220 per maand bruto.
Hoewel mij de motieven, welke voor beide personen ongetwijfeld bij de indiening van het verzoek om toekenning van een Koninklijke onderscheiding zijn aangevoerd, niet bekend zijn, ben ik van mening, dat uit maatschappelijk en politiek oogpunt tot het verlenen daarvan geen enkel bezwaar bestaat. De v/v Commissaris van Politie.
- ('s-Gravenhage 22 April 1949) Bij deze breng ik ye Uwer kennis, dat ter gelegenheid van de aanstaande verjaardag van Hare Majesteit de Koningin aan de na te nomen, in Uw gemeente woonachtige personen een Koninklijke onderscheiding is toegekend als achter hun naam is vermeld. Ik zal het op prijs stellen, indien U de belanghebbende namens mij van de hun verleende onderscheiding mededeling wilt doen in de voormiddag van 29 April a.s., onder uitreiking (eventueel) van de ere-medaille, welke hierbij wordt gevoegd. De Minister (get. Th. Rutten).
Ir. P.C. Rittershaus, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau,
J.H. Daamen, zilveren ere-medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau,


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2288 (over 1949))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.