Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Cornelis Johannes Roest


Geboren: 18-8-1885 te Lekkerkerk
Wonende: Steltenstraat 3 (Dordrecht)
Functie: magazijnbaas bij de C.V. Kalkfabriek voorheen van Dijk en Co
Onderscheiding: eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, in zilver (KB 7-11-1947)
Uitreiking: november 1947

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 18 Juni 1947) Onder terugzending van het schrijven van de heer Commissaris der Koningin in deze provincie dd. 5 dezer, no. 1100 G. met bijlagen, mij in handen gesteld bij Uw apostille dd. 7 dezer, no. 1864 Kabinet, heb ik de eer UEdelachtbare het volgende te berichten:
Cornelis Johannes ROEST, geboren te Lekkerkerk 18.8.1885, wonenden alhier Steltenstraat 3 is op 12-jarige leeftijd in dienst getreden bij de C.V. Kalkfabriek v/h Van Dijk & Co, alhier gevestigd aan de Lijnbaandwarsstraat, bij welke firma zijn vader als arbeider in dienst was. Laatstgenoemde is later baas geworden en nadat deze was overleden, is de zoon hem op 1.10.1936 als zodanig opgevolgd, en verricht thans nog deze functie als baas. Zijn werkzaamheden bestaan in het beheer van een afdelingsmagazijn voor de uitgifte van goederen. (bouwmaterialen)
ROEST heeft gedurende een halve eeuw tot volle tevredenheid van zijn werkgezer de hem opgedragen werkzaamheden verricht. Hij staat als eerlijk en betrouwbaar bekend. Bij onderzoek is gebleken, dat Roest geen strafvonnissen te zijnen laste heeft. Zijn naam komt noch in de politie-administratie, noch in de kartotheek der P.R.A. voor. Mij zijn geen feiten of omstandigheden bekend, welke een bezwaar zouden kunnen vormen tegen het toekennen van een Koninklijke onderscheiding aan voornoemde persoon. De Commissaris van Politie (get.) Meijer.
- (Dordrecht 26 Juni 1947) In antwoord op Uw apostille dd. 5 Juni 1947 no. 1100 G, en onder terugzending van de daarbijgevoegde bijlagen, heb ik de eer UHoohEdelGestrenge het volgende te berichten.
Cornelis Johannes ROEST, geboren te Lekkerkerk 18-8-1885, wonende te Dordrecht, Steltenstraat 3 is op rwaalfjarige leeftijd in dienst getreden bij de C.V. Kalkfabriek v/h Van Dijk & Co, alhier gevestigd aan de Lijnbaandwarsstraat, bij welke firma zijn vader als arbeider in dienst was. Laatstgenoemde is later baas geworden en na de dood is de zoon hem op 1-10-1936 als zodanig opgevolgd. Ook thans nog verricht hij deze functie als baas. Zijn werkzaamheden bestaan in het beheer van een afdelingsmagazijn voor de uitgifte van goederen. (bouwmaterialen)
ROEST heeft gedurende een halve eeuw tot volle tevredenheid van zijn werkgezer de hem opgedragen werkzaamheden verricht. Hij staat als eerlijk en betrouwbaar bekend. Bij onderzoek is gebleken, dat Roest geen strafvonnissen te zijnen laste heeft. Zijn naam komt noch in de politie-administratie, noch in de kartotheek der P.R.A. voor. Mij zijn geen feiten of omstandigheden bekend, welke een bezwaar zouden kunnen opleveren tegen het toekennen van een Koninklijke onderscheiding aan de Heer C.J. Roest. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.

- ('s-Gravenhage 11 November 1947) Ik heb de eer te uwer kennis te brengen, dat het Hare Koninklijke Hoogheid de Regentes behaagd heeft bij besluit van 7 November 1947, No 20, de Ere-Medaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, toe te kennen aan de hieronder vermelde personen.
U gelieve belanghebbenden hiervan kennis te geven, onder mededeling dat een uittreksel uit voormeld Koninklijk besluit, met de medaille, hun door de Kanselier der Nederlandse Orden zal worden toegezonden.
In verband met de omstandigheid, dat thans geen algemene dag voor de bekendmaking van Koninklijke onderscheidingen is vastgesteld, verzoek ik U de betrokkenen met de toekenning van deze Ere-medaille in kennis te willen stellen voor 20 November a.s. Het ligt n.l. in mijn voornemen de bekendmaking te doen plaatsen in de Staatscourant van 20 November 1947. De Minister van Sociale Zaken (get.) A.A. van Rhijn, de secretaris-generaal.
+
Behoort bij schrijven van 11 November 1947, No 92/303 Kabinet.
In zilver aan:
J. KALJÉE, ploegbaas bij de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabriek, te Dordrecht;
C.H. TUYTEL, werkmeester bij de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabriek, te Dordrecht;
L.M. VERNIMMEN, voorheen werkmeester bij de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabriek, te Dordrecht;
C. HOEBÉ, werkmeester bij de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabriek, te Dordrecht;
J. de KEIZER, werkmeester bij de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabriek, te Dordrecht;
C.J. ROEST, magazijnbaas bij de C.V. Kalkfabriek voorheen van Dijk en Co., te Dordrecht;
G. VAN HECK, magazijnmeester bij de N.V. Scheepswerf De Rijn, voorheen Firma P. Hoebée., te Dordrecht;
In brons aan:
A.J. VAN DER WANT, horlogemakersbediende bij de firma A.H. Schnabel., te Dordrecht;
J. SPOEL, voorheen schilder bij de N.V. Lips' Brandkasten- en Slotenfabriek, te Dordrecht;
- (Dordrecht 14 November 1947) Bij deze heb ik de er U mede te delen, dat de Minister van Sociale Zaken te mijner kennis bracht, dat het Hare Koninklijke Hoogheid de Regentes heeft behaagd bij besluit van 7 November, no 20, de Eere-Medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, toe te kennen aan de Heer C.J. Roest, magazijnbaas in dienst van Uw vennootschap.
Ik verzoek U de Heer Roest van het bovenstaande in kennis te stellen, onder mededeeling, dat ene uittreksel uit voormeld Koninklijk Besluit, met de medaille, hem door de Kanselier der Nederlandse Orden zal worden toegezonden.
Met het oog op de omstandigheid, dat thans geen algemene dag voor de bekendmaking van Koninklijke Onderscheidingen is vastgesteld, verzoek ik U de mededeling van den aan hem verleende onderscheiding aan betrokkene te willen doen voor 20 November a.s. daar het in het voornemen van de Minister ligt de bekendmaking te doen plaatsen in de Staatscourant van 20 November 1947. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.

(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1960-2286 (over 1947))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.