Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Jan Romijn


Geboren: 1843
Wonende: -
Functie: boekhouder bij de firma Willem Kolkman (ijzerhandel)
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- ('s-Gravenhage 18 September 1905) Mij is voor een Koninklijke onderscheiding aanbevolen J. Romijn Pzn, boekbinder bij de firma Willem Kolkman te Dordrecht, die op 1 October a.s. zijn 40-jarig jubileum als zoodanig viert. Gaarne verneem ik zoo spoedig mogelijk of naar het oordeel van UH.Ed.G. en van den Burgemeester van Dordrecht bedoelde persoon voor eene onderscheiding is aanmerking behoort te komen en zoo ja voor welke. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel (get.) Veegens.
- (Dordrecht 20 September 1905) Ter voldoening aan uwe kantbeschikking van 18 dezer kabinet no. 336 en wel terugzending van den daarbij ontvangen missive van de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, heb ik de eer U.H.E.G. te berichten en dat Jan Romijn Pzn, thans 62 jaren oud, op 1 Oct 1860 bij de firma Willem Kolkman, die Uwe ter stede den ijzerhandel uitoefende en op wier kantoor in het geheel twee bedienden werkzaam zijn, in dienst trad als tweede klerk en op 13 Oct. 1864 bevordert werd tot boekhouder (niet boekbinder, zooals de brief van den Minister vermeld). Zijn patroon roemt ten zeerste zijne getrouwde plicthsbetrachting, zijne toewijding en zijne nauwgezetheid.  Ook overigens geniet de Heer Romijn hier eerst onbesproken reputatie op het terrein van het openbaar leven bewoog hij zich niet.
Waar de Regeering in de laatste jaren meermaken, toonde te meenen dat langdurig plictsvevrulling in particulieren dienst aanspraak geeft, will alleen op beloone door patroon of werkgever...;


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3132 (over 1900-1919))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.