Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Koninklijke onderscheidingen Dordtenaren 1903-1940(1946-1949/1953/1960/1971)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was Erfgoedcentrum DiEP)
Toegang: 8A1945 en 8A1960
Inventarisnummers:
8A1945-3132 (over 1903-1919); 8A1945-3133/3134/3135 (a t/m z); 8A1945-3136 (a t/m z); 8A1945-3142 + 3143 + 3144 + 3145 (over 1930-1940);
8A1960-2285 (over 1946); 8A1960-2286 (over 1947); 8A1960-2287 (over 1948); 8A1960-2288 (over 1949); 8A1960-2292 (over 1953); 8A1960-2306 (over 1960 A-L); 8A1960-2307 (over 1960 K-R); 8A1960-2308 (over 1960 S-Z); 8A1980-2708 (over 1971 A-F); 8A1980-2709 (over 1971 G-K); 8A1980-2710 (over 1971 L-R) 8A1980-2711 (over 1971 S-Z);
;

(transcriptie E. van Dooremalen)(scans verkrijgbaar)


Koninklijke onderscheidingen 1903-1940(1949)

Pieter Romijn


Geboren: 7-1-1873 te Dordrecht
Wonende: Singel 216 (Dordrecht)
Functie: directeur van de Gemeentelijken Geneeskundigen- en Gezondheidsdienst (G.G.D.)
Onderscheiding: -
Uitreiking: -

Aanmerkingen:
- (Dordrecht 12 April 1938) Het moge mij geoorloofd zijn de aandacht van Uwe Excellentie te vragen voor de volgende aangelegenheid.
Op 1 April j.l. heeft de heer Pieter Romijn, tot dien tijd Directeur van den Gemeentelijken Geneeskundigen- en Gezondheidsdienst, den gemeentedienst verlaten, wegens het bereiken van den pensioengerechtigde leeftijd. De heer Romijn, geboren 7 Januari 1873, te Dordrecht, en wonende alhier Singel 216, heeft een achtenswaardige staat van dienst. Hij is sinds November 1900 in deze stad als medicus gevestigd. Van 1905 tot 1915 is hij lid van den gemeenteraad geweest; in laatstgenoemde jaar werd hij aangesteld tot politiedokter, terwijl hij ook de leiding van den ontsmettingsdienst waarnam. In 1919 werd in deze gemeente de geneeskundige dienst ingesteld; de heer Romijn werd daarvan de eerste Directeur. Hij heeft te zamen met wijle Dr. Th. Stoop, toenmaals Wethouder van Sociale Aangelegenheden, dien dienst op hechte fundamenten gegrondvest en zijn taak als leider van den deinst op uitnemende wijze vervuld. De schoolartsendienst en het tandheelkundig toezicht op de scholen zijn onder zijn leiding tot stand gekomen en uitgebouwd. Het is aan de bezielende invloed welke van zijn leiding uitging, te danken geweest, dat de dienst onder de ingezetenen zeer populair is geworden. De heer Romijn heeft zich door dit alles tegenover de burgerij dezer stad zeer verdienstelijk gemaakt. Naar mijne meening bestaat er aanleiding den heer Romijn voor zijn goed werk in het algemeen belang gedurende meer dan 30 jaar te eeren door een openlijke erkenning zijner verdiensten. Ik verzoek Uwe Excellentie daarom beleefd hem te willen voordragen voor de ontvangst van een Koninklijke Onderscheiding ter gelegenheid van den verjaardag van Hare Majesteit de Koningin. De Burgemeester van Dordrecht (get.) Bleeker.


(bron: Erfgoedcentrum DiEP/Stadsarchief Dordrecht 8A1945-3142 en 3144  (over 1930-1940))

Laatst gewijzigd: oktober/november 2009, maart 2020.